Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-14, pobrano 5659 razy
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Przepisy nakazują, aby świadectwo wydać niezwłocznie, czyli w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. W sytuacji, gdy pracodawca spóźnia się z wydaniem świadectwa pracy, pracownik może złożyć wniosek o jego wydanie wykorzystując w tym celu niniejszy wzór pisma.
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
data dodania: 2012-06-11, pobrano 5134 razy
Pracownikowi zwolnionemu w trybie zwolnień grupowych przysługuje odprawa w wysokości zależnej od jego stażu pracy bądź od przyjętych w drodze konsultacji związkowych postanowień. przed wszczęciem sporu sądowego zmierzającego do uzyskania zapłaty odprawy zasadnym jest wykorzystanie drogi polubownej i przedstawić Pracodawcy wniosek z żądaniem zapłaty odprawy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE KONSULTACJI ZAMIARU WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2012-12-19, pobrano 3184 razy
Pracodawca jest zobowiązany powiadomić Związek Zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika reprezentowanego przez Związek. Związek natomiast w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia odnośnie zwolnienia bądź też może zgodzić się z pracodawcą co do zasadności wypowiedzenia.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE KONSULTACJI ZAMIARU WYPOWIEDZENIA...
WZÓR SPRZECIWU OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ (WZÓR UNIWERSALNY)
data dodania: 2012-06-03, pobrano 3105 razy
Powyższy wzór przydatny będzie w momencie składania sprzeciwu od kary porządkowej nałożonej przez pracodawcę. W treści wzoru pisma jest miejsce na uzasadnienie sprzeciwu. Dokument zawiera również przepisy kodeksu pracy regulujące tryb udzielania kar porządkowych. Do wzoru dołączone są również informacje na temat jego wypełnienia jak również przedłożenia u pracodawcy.
WZÓR SPRZECIWU OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ (WZÓR UNIWERSALNY)
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2012-05-29, pobrano 2700 razy
Związek Zawodowy wykorzystując swoją pozycję w zakładzie pracy może skutecznie dążyć do podniesienia wynagrodzeń Pracownikom zatrudnionym u Pracodawcy u którego działa związek zawodowy. Za pośrednictwem zaproponowanego wzoru Związek może żądać podwyżek wynagrodzenia polegających na zwiększeniu stawek zaszeregowania wszystkich Pracowników.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
WZÓR WNIOSKU OSÓB NAJBLIŻSZYCH O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 2602 razy
W razie śmierci Pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od Pracodawcy odprawa pośmiertna. W celu skutecznego wyegzekwowania tej odprawy od Pracodawcy osoba chcąca odebrać tą odprawę od Pracodawcy powinna sporządzić wniosek w oparciu o zamieszczone wzór który to umożliwi właściwe wystąpienie do Pracodawcy o wypłatę odprawy.
WZÓR WNIOSKU OSÓB NAJBLIŻSZYCH O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY DOTYCZĄCY POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2012-05-31, pobrano 1845 razy
Organizacja związkowa pragnąca poprawy warunków wynagradzania przed wstąpieniem w spór zbiorowy z Pracodawcą odnośnie warunków wynagradzania powinna ustalić w drodze uchwały swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczyć osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA
data dodania: 2013-01-24, pobrano 1791 razy
Pismo, wysyłane przez związek zawodowy do pracodawcy w celu otrzymania konkretnej podwyżki wynagrodzenia, przed wszczęciem sporu zbiorowego. Dokument zawiera informację o sposobie jego wypełnienia, jak również jego złożenia u pracodawcy. Znajdują się w nim również odpowiednie przepisy ustawy, dotyczące sporów zbiorowych.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-15, pobrano 1688 razy
Pracownikowi, który po rozwiązaniu umowy o pracę i uprzednim przypomnieniu o tym fakcie pracodawcy, nie otrzymał świadectwa pracy, przysługuje prawo do złożenia w tym celu pozwu do sądu. W tej sytuacji może być przydatny poniższy wzór.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODAWCY O OSOBACH OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
data dodania: 2012-05-28, pobrano 1647 razy
Związek zawodowy który pragnie objąć swoich członków szczególną ochroną stosunku pracy zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu, muszą powiadomić Pracodawcę o konkretnych osobach objętych tą ochroną i o okresie na jaki ta ochrona została im udzielona.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODAWCY O OSOBACH OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ Z ŻĄDANIEM SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI OD PRACODAWCY
data dodania: 2012-09-28, pobrano 1584 razy
Niniejszy wzór wykorzystać mogą organizacje związkowe do pozyskania informacji dotyczących przyczyn zamierzonej redukcji etatów jak również sytuacji finansowej zakładu pracy. Pismo zawiera jasne wskazówki dotyczące jego wypełnienia, jak również regulacje dotyczące zwolnień grupowych.
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ Z ŻĄDANIEM SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI OD PRACODAWCY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
data dodania: 2012-06-11, pobrano 1362 razy
Przy pomocy zamieszczonego pozwu Pracownik zwolniony w trybie tak zwanych zwolnień grupowych może dochodzić do Pracodawcy zapłaty odprawy należnej mu z tytułu zwolnienia w drodze zwolnień grupowych.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
WZÓR INFORMACJI O LICZBIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data dodania: 2012-05-28, pobrano 1346 razy
Niniejszy wzór pozwala międzyzakładowemu związkowi zawodowemu złożyć informację Pracodawcy odnośnie liczby wszystkich Pracowników będących członkami związku u wszystkich Pracodawców, u których działa ten związek, w przeliczeniu na pełny etat. We wzorze znajdują się pomocne przepisy prawne jak również informacja o sposobie wypełnienia pisma i jego złożenia u pracodawcy.
WZÓR INFORMACJI O LICZBIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 1290 razy
Przeprowadzanie wyborów do Rady Pracowników jest możliwe wyłącznie po złożeniu odpowiedniego wniosku przez Pracowników, dopiero po złożeniu takiego wniosku Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić takie wybory. Pracownicy którzy są zainteresowani powołanie Rady Pracowników w ich zakładzie pracy zmuszeni są dopełnić wielu formalności przed faktycznym powołaniem Rady w tym celu powinni oni posłużyć się zamieszczonym wzorem który nie tylko umożliwi im złożenie odpowiedniego wniosku ale i pozwoli na przygotowanie się do kolejnych czynności związanych z organizacją Rady.
WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO ZWIĄZKU
data dodania: 2012-06-05, pobrano 1267 razy
Za pośrednictwem zamieszczonego wzoru Związek Zawodowy po właściwym wypełnieniu wzoru będzie mógł wyrazić swoją opinię odnośnie ukarania Pracownika będącego członkiem Związku bądź podlegającego jego ochronie. Wzór przewiduje negatywną opinię dotyczącą ukarania Pracownika.
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO...
WZÓR WNIOSKU UKARANEGO PRACOWNIKA O WCZEŚNIEJSZYM USUNIĘCIE KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 1226 razy
Pracownik ma prawo w każdym czasie wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wcześniejsze usunięcie informacji o ukaraniu go karą porzątkową tak jak to zostało uczynione we wzorze.
WZÓR WNIOSKU UKARANEGO PRACOWNIKA O WCZEŚNIEJSZYM USUNIĘCIE KARY PORZĄDKOWEJ
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 1208 razy
Dokument wyszczególniający kwestie, w wyniku których do porozumienia nie doszło na etapie rokowań.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 1174 razy
Pismo sporządzane w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego miedzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ)
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY - GODZINY ZWIĄZKOWE
data dodania: 2013-01-16, pobrano 1135 razy
Wzór może być wykorzystany przez organizacje związkowe w celu złożenia u pracodawcy informacji dotyczącej liczby wszystkich pracowników będących członkami związku. We wzorze znajdują się pomocne przepisy prawne jak również informacja o sposobie wypełnienia pisma i jego złożenia u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY -...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH STANU, STRUKTURY I ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 1021 razy
Utrudnianie konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia jest niedopuszczalne tak samo jak nie przeprowadzenie takich konsultacji w związku z tym Rada Pracowników która spotka się z taki działaniem Pracodawcy powinna złożyć zawiadomienie przy wykorzystaniu publikowanego wzoru do Państwowej Inspekcji Pracy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY
data dodania: 2012-06-10, pobrano 974 razy
Przy pomocy wypełnionego wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary nagany w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary nagany jest zbyt późne udzielenie tej kary Pracownikowi przez Pracodawcę.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POWODUJĄCYCH ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 919 razy
Pracodawca zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, ma obowiązek przeprowadzać z Radą Pracowników konsultacje w zakresie podjętych działań powodujących istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. W przypadku nie wykonywania takiego obowiązku Rada Pracowników uprawniona jest do złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy do Państwowej Inspekcji Pracy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH...
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU NIEWYDANIA ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-14, pobrano 867 razy
Jeśli pracodawca nie wyda w terminie świadectwa pracy, pracownik może domagać się odszkodowania. Pracownik może żądać wypłaty odszkodowania jeżeli świadectwo pracy nie zostało wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub w ciągu 7 dni od tego zdarzenia.
Pismo zawiera odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, dotyczące kwestii niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę w terminie.
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU NIEWYDANIA ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR INFORMACJI KWARTALNEJ O LICZBIE CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data dodania: 2012-05-28, pobrano 794 razy
Korzystając z niniejszego wzoru Związek Zawodowy może dopełnić obowiązku polegającego na konieczności informowania Pracodawcy o liczebności Związku według stanu na ostatni dzień kwartału. Taką informacje Związek, aby zachować swe uprawnienia musi przekazać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale.
WZÓR INFORMACJI KWARTALNEJ O LICZBIE CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY
data dodania: 2012-06-05, pobrano 790 razy
Niniejszy wzór pozwala na wniesienie uniwersalnego sprzeciwu od nałożonej na Pracownika kary porządkowej w postaci nagany.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY CZŁONKÓW ZARZĄDU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data dodania: 2012-05-29, pobrano 634 razy
Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem. Członkowie zarządu są pracownikami najbardziej narażonymi na działania Pracodawcy zmierzające do zwolnienia bądź pogorszenia łączącego ich stosunku pracy z tego powodu Zarząd opierając się na zaproponowanym wzorze może podjąć skuteczną uchwałę o objęciu swoich członków szczególną ochroną stosunku pracy.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE - FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 620 razy
Wzór pozwu pracownika na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zaległe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE - FORMULARZ
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UKARANIA PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 614 razy
Związek Zawodowy jest uprawniony do wyrażenia swojej opinii odnośnie wniesionego przez Pracownika sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej. Zamieszczony wzór umożliwi Związkowi wyrażenie swojej pozytywnej opinii odnośnie złożonego przez Pracownika sprzeciwu.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UKARANIA PRACOWNIKA
WZÓR PISMA ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA NA CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 597 razy
W celu ułatwienia Pracownikom powołania Rady Pracowników zamieściliśmy wzór pisma za pomocą którego Pracownicy mogą zgłosić dowolnego kandydata na członka Rady Pracowników. muszą jednak dopełnić w tym celu pewnych formalności korzystanie z niniejszego wzoru umożliwi im takie działanie.
WZÓR PISMA ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA NA CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-29, pobrano 550 razy
Korzystając z niniejszego wzoru Związek Zarodowy może skutecznie rozpocząć proces zmierzający do poprawy warunków pracy u Pracodawcy u którego działa. Warunki których poprawy żąda Związek wcale nie muszą być warunkami nie spełniających minimalnych założeń ustawowych, związek wykorzystując swą pozycje w zakładzie pracy może dążyć do poprawy warunków pracy które to w rzeczywistości zmierzają do zwiększenia zadowolenia Pracowników z pracy co nawiasem mówiąc zwiększa także jakość świadczonej pracy.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 538 razy
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, po zorganizowaniu Rady Pracowników Pracodawca ma obowiązek nie tylko przekazywać Radzie informacje z zakresu działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Pracodawca ma także obowiązek przeprowadzić z Radą konsultacje odnośnie przekazanych informacji. Rada Pracowników może domagać się spełnienia tego obowiązku przy pomocy publikowanego wzoru.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W...
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OPINII W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM PRACODAWCY ROZWIĄZANIA BEZ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2012-05-28, pobrano 487 razy
W razie podjęcia przez Pracodawcę decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z winy pracownika który jest reprezentowany przez Związek Zawodowy, Pracodawca musi, przed złożeniem oświadczenia woli polegającego na rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia, skonsultować zamiar takiego zwolnienia ze Związkiem Zawodowym. Związek ma 3 dni na wyrażenie swej opinii dzięki zaproponowanemu wzorowi dotrzymanie tego terminu nie będzie problemem.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OPINII W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM PRACODAWCY...
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-09-24, pobrano 484 razy
Procedura zwolnień grupowych została określona w przepisach ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasada rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta przewiduje obowiązek przeprowadzenia konsultacji przez pracodawcę z reprezentacją pracowników, tj. organizacjami związkowymi a w ich braku z wyłonionymi przedstawicielami pracowników. Celem tych konsultacji jest zawarcie porozumienia ze stroną reprezentującą pracowników, które regulowałoby szczegółowo kwestie zwolnień. Dopiero niemożność zawarcia takiego porozumienia uprawnia pracodawcę do jednostronnego ustalenia regulaminu zwolnień.
Poniższy wzór pozwoli na korzystne zawarcie porozumienia z pracodawcą.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
POZEW POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE - ODPRAWA
data dodania: 2012-06-11, pobrano 459 razy
Niniejszy pozew przewidziany jest dla Pracowników pragnących dochodzić zapłaty należnej im odprawy od Pracodawcy. W przypadku przewidzianym dla niniejszego pozwu konieczne jest wniesienie pozwu na formularzu, co z założenia ma upraszczać postępowanie. W praktyce jednak okazuje się, że pracownicy mają duże problemy z wypełnieniem takich formularzy z tego powodu udostępniamy wzór formularzu w dużej mierze wypełniony a w pozostałej części szczegółowo opisany w sposób umożliwiający każdemu samodzielne wypełnienie.
POZEW POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE - ODPRAWA
WZÓR POZWU O UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-10, pobrano 449 razy
Po wypełnieniu opublikowanego wzoru Pracownik będzie mógł wnieść pozew przeciwko swojemu Pracodawcy o uchylenie kary porządkowej. Natomiast dzięki opisowi pisma Pracownik dowie się w jaki sposób właściwie wnieść niniejszy pozew oraz jak przygotować właściwy materiał dowodowy.
WZÓR POZWU O UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-14, pobrano 441 razy
Niniejsze pismo sporządzone zostało do wykorzystania przez pracownika w celu złożenia u pracodawcy w sytuacji wystąpienia błędów w treści świadectwa pracy, np. pracownik u danego pracodawcy zajmował dwa stanowiska w świadectwie wpisane zostało tylko jedno.
Pracodawca po otrzymaniu pisemnego wniosku ma 7 dni od daty otrzymania na sprostowanie świadectwa pracy bądź przekazanie oświadczenia o odrzuceniu wniosku. Wzór zawiera informacje dotyczące jego wypełnienia jak również złożenia u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRODZENIA (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 439 razy
Niniejsze pismo przydatne jest podczas nawiązywania porozumienia w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi.Dotyczy warunków wynagradzania.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRODZENIA...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-01, pobrano 436 razy
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Pracodawca zobowiązany jest do przekazywania Radzie Pracowników informacji odnośnie swojej działalności i sytuacji ekonomicznej oraz przewidywanych w tym zakresie zmian. Wystąpienie członków Rady Pracowników do Pracodawcy nie korzystających z niniejszego wzoru może okazać się nieskuteczne.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
data dodania: 2012-06-22, pobrano 433 razy
Przed wdaniem się w spór z Pracodawcą o wypłatę zaległego wynagrodzenia należy w pierwszej kolejności wystąpić do tego Pracodawcy z wnioskiem o dobrowolne wypłacenie wynagrodzenia. W takim wniosku należy precyzyjnie określić swoje żądanie co w praktyce wywołuje liczne kontrowersje z tego powodu aby uniknąć problemów należy wykorzystać niniejszy wzór który to pozwoli na prawidłowe rozpoczęcie postępowania zmierzającego do odzyskania należnego wynagrodzenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODOWCY O ZMIANIE OSÓB OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
data dodania: 2012-05-28, pobrano 419 razy
Wzór pisma przeznaczony jest dla związków zawodowych, pragnących poinformować pracodawcę o zmianie osób objętych szczególną ochroną stosunku pracy. Skorzystanie z pisma gwarantuje dokonanie zmian w sposób skuteczny oraz wymagający minimum nakładu pracy. Wzór zawiera odpowiednie objaśnienia dotyczące sposobu jego złożenia u pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODOWCY O ZMIANIE OSÓB OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (KARA ZA SUROWA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 416 razy
Pracownik który został ukarany karą porządkową w postaci kary nagany za spóźnienie do pracy po mimo długoletniej nienagannej pracy ma prawo uznać zastosowaną karę z nazbyt surową. W takim przypadku Pracownik powinien posłużyć się niniejszym wzorem przygotowanym na wypadek zaistnienia opisanych sytuacji.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (KARA ZA SUROWA)
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 413 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w...
WZÓR ŻĄDANIA ZWIĄZKU UDZIELENIA PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI O LICZBIE OSÓB STANOWIĄCYCH KADRĘ KIEROWNICZĄ
data dodania: 2012-11-16, pobrano 400 razy
Dzięki przygotowanemu wzorowi związek zawodowy będzie mógł prawidłowo wystąpić do pracodawcy o udzielenie mu informacji odnośnie liczby kadry kierowniczej. Informacja ta jest niezbędna organizacjom związkowym do udzielenia przez organizację związkową szczególnej ochrony stosunku pracy według parytetu liczby kadry kierowniczej.
WZÓR ŻĄDANIA ZWIĄZKU UDZIELENIA PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI O LICZBIE OSÓB STANOWIĄCYCH...
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – WARUNKI PRACY I PŁACY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 389 razy
Dokument jest sporządzany w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – WARUNKI PRACY I PŁACY)
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH
data dodania: 2012-05-29, pobrano 381 razy
Z niniejszego wzoru powinny korzystać te Związki Zawodowe których Pracodawcy nie przestrzegają ich ustawowych praw i wolności. Stosując i jednocześnie wskazując, iż w przypadku nie zaprzestania niezgodnych z prawem działań pracodawcy zostanie uznane za wszczęcie sporu zbiorowego co w przypadku eskalacji problemu może doprowadzić do strajku.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE WYKONYWANIA PRACY W FORMIE TELEPRACY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 381 razy
Wniosek przyda się pracownikowi zainteresowanemu świadczeniem pracy w formie telepracy. Wniosek należy złożyć pracodawcy,w treści wniosku powinien znaleźć się proponowany przez pracownika wymiar czasu pracy w formie telepracy a także zwięzłe uzasadnienie składanego wniosku.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE WYKONYWANIA PRACY W FORMIE TELEPRACY
ŚWIADECTWO PRACY
data dodania: 2013-05-15, pobrano 380 razy
Przy ustaniu stosunku pracy każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić oraz przekazać pracownikowi świadectwo pracy. Treść tego świadectwa winna zawierać oświadczenia wiedzy pracodawcy, co do istotnych okoliczności związanych z zatrudnieniem. Ewentualne błędy w świadectwie podlegają sprostowaniu. Do każdego błędu jaki może się pojawić w świadectwie pracy, dodane zostały wyczerpujące objaśnienia, na co należy zwrócić uwagę.
ŚWIADECTWO PRACY
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI DORAŹNEJ WYNIKAJĄCEJ Z PEŁNIENIA FUNKCJI POZA ZAKŁADEM PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 365 razy
Pismo zawiera wzór wniosku organizacji związkowej o udzielenia zwolnienia od pracy na dokonanie czynności doraźnej wynikającej z pełnienia funkcji poza zakładem pracy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE...
WZÓR POZWU OSOBY NAJBLIŻSZEJ O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 352 razy
W przypadku śmierci Pracownika jego osobie najbliższej należy się wypłacenie przez Pracodawcę odprawy pośmiertnej. Wielu Pracodawców jednak wykorzystuje niewiedzę Pracowników oraz ich rodzin odnośnie takiego obowiązku często także sami nie zdają sobie sprawy z takiej konieczności. Z tego powodu został przygotowany wzór pozwu pozwalający osobie najbliższej dochodzenie od Pracodawcy odprawy pośmiertnej.
WZÓR POZWU OSOBY NAJBLIŻSZEJ O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY, CHRONIONEGO DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO
data dodania: 2012-05-28, pobrano 346 razy
Pracodawca chcąc wypowiedzieć bądź rozwiązać stosunek w pracy z osobą objętą szczególną ochroną stosunku pracy musi uzyskać na to zgodę od Związku. Dzięki niniejszemu wzorowi Związek będzie w stanie skutecznie powstrzymać dążenie Pracodawcy do rozwiązania bądź wypowiedzenia stosunku pracy. Bądź też zgadzając się z pracodawcą co do zasadności może skutecznie wyrazić zgodę na wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem objętym szczególną ochroną stosunku pracy.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ROZWIĄZANIE...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 337 razy
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji po zorganizowaniu Rady Pracowników Pracodawca ma obowiązek przekazywać Radzie informacje z zakresu stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
data dodania: 2013-03-25, pobrano 327 razy
Dokument opisujący prawidłowości przebiegu referendum strajkowego.
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (POPRAWA WARUNKÓW WYNAGRADZANIA)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 323 razy
Wzór pisma stosowanego podczas sporów zbiorowych mających na celu poprawę warunków wynagradzania. Informacje o mediacji i arbitrażu. Zawarte są również wskazówki dotyczące sposobu jego wypełnienia.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU
data dodania: 2012-05-29, pobrano 298 razy
Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu Pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec Pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Związek Zawodowy podejmując niniejszą uchwałę korzystając z zaproponowanego wzoru może mieć pewność, iż zawarte w uchwale postanowienia będą wiążące co pozwoli objąć szczególną ochroną wskazanych Pracowników.
WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY CZŁONKÓW ORGANIZACJI...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data dodania: 2012-05-29, pobrano 296 razy
Związek zawodowy jest uprawniony do żądania od pracodawcy wykorzystania środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na cele socjalne mieszczące się w swym zakresie w przepisach ustawy oraz w postanowieniach Regulaminu ZFŚS. Aby skutecznie wszcząć postępowanie mające na celu nakłonienie a w skrajnych przypadkach zmuszenie Pracodawcy do wykonania jego obowiązków socjalnych zasadnym jest posłużenie się udostępnionym wzorem.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 292 razy
Rada Pracowników może żądać przekazania ukrytych przez Pracodawcę informacji dotyczących działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, za pośrednictwem Sądu korzystając z zamieszczonego wzoru sporządzonego w celu właściwego wykorzystania uprawnienia Rad Pracowników z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ,...
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO ZWIĄZKU (STANOWISKO NIE WIĄŻĄCE PRACODAWCY)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 290 razy
Związek Zawodowy opiniując sprzeciw Pracownika może przychylić się do jego argumentów zwłaszcza w przypadku gdy Pracownik podnosi zarzut przedawnienia. Związek w niniejszym wzorze wyraża swoje poparcie dla sprzeciwu jednocześnie podkreślając, iż stan faktyczny sprawy uzasadnia odstąpienie od ukarania Pracownika.
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 284 razy
Wykorzystując niniejszy wniosek Pracownik może łatwo wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o zapłatę odprawy emerytalnej która zgodnie z prawem jest mu należna. Pracownik korzystając ze wzoru b będzie miał pewność, że prawidłowo formułuje swoje roszczenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
WZÓR PISMA INFORMUJĄCEGO PRACODAWCĘ O STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWYM
data dodania: 2013-03-25, pobrano 260 razy
Jest to dokument pomocny podczas organizowania strajku solidarnościowego podczas domagania się spełnienia danych warunków od pracodawcy. Informacje o czynnościach, jakie należy dopełnić podczas organizowania strajku. Opis sposobu wypełnienia i złożenia pisma.
WZÓR PISMA INFORMUJĄCEGO PRACODAWCĘ O STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWYM
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-29, pobrano 258 razy
Pracodawcy często w toku swej działalności dążą do pogorszenia warunków pracy. Jest to spowodowane różnego rodzaju przyczynami nie zawsze jednak to działanie jest racjonalne z tego powodu Związek Zawodowy pragnący zapobiec pogorszeniu warunków pracy u Pracodawcy u którego działa winien wykorzystać zamieszczony tu wzór aby możliwie najbardziej zwiększyć swoje szanse na skuteczne zablokowanie dążeń Pracodawcy.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 251 razy
Jest to dokument dotyczący sposobu prowadzenia sporu zbiorowego w celu podtrzymania żądań w zakresie poprawy warunków wynagradzania. Informacje o dokonywaniu wyboru mediatora – kto nim może być, prawa i obowiązki mediatora.
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA I WSZCZĘCIEM...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 245 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w...
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO ZAPŁATY DODATKU WYRÓWNAWCZEGO W ZWIĄZKU Z WYPOWIEDZENIEM WARUNKÓW PRACY I PŁACY W TRYBIE ART. 1 USTAWY O „ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH”
data dodania: 2012-10-17, pobrano 239 razy
Pracownicy dzięki naszemu wnioskowi mogą zwrócić się do pracodawcy o wypłatę dodatku wyrównawczego w związku z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy w trybie art. 1 ustawy o „zwolnieniach grupowych”. Wzór ułatwi pracownikom skuteczne egzekwowanie ich praw.
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO ZAPŁATY DODATKU WYRÓWNAWCZEGO W ZWIĄZKU Z WYPOWIEDZENIEM...
WZÓR WNIOSKU O ODWOŁANIE ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO (MIĘDZYZAKŁADOWEGO) ZWIĄZKU ZAWODOWEGO - WOTUM NIEUFNOŚCI
data dodania: 2013-04-15, pobrano 237 razy
Jest to wzór wniosku o odwołanie zarządu zakładowego (międzyzakładowego) związku zawodowego - wotum nieufności
WZÓR WNIOSKU O ODWOŁANIE ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO (MIĘDZYZAKŁADOWEGO) ZWIĄZKU ZAWODOWEGO -...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW PONOWNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 236 razy
Po nie otrzymaniu informacji odnośnie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia Rada Pracowników powinna wystąpić z kolejnym wnioskiem o udostępnianie jej żądanych informacji co znacznie ułatwi korzystanie z naszego wzoru.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW PONOWNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W...
WZÓR WNIOSKU O USUNIĘCIE Z AKT OSOBOWYCH PISM DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH NIE BĘDĄCYCH ZAWIADOMIENIAMI O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 235 razy
Pracodawca ma prawo zamieszczać w aktach osobowych Pracowników jedynie informacje dotyczące naruszenia obowiązków pracowniczych w postaci zawiadomień o nałożeniu kary porządkowej. W przypadku zamieszczenia innych informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych pracownik ma prawo żądać usunięcia takich informacji z jego akt osobowych.
WZÓR WNIOSKU O USUNIĘCIE Z AKT OSOBOWYCH PISM DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA – PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY
data dodania: 2012-05-29, pobrano 229 razy
W przypadku Pracodawców którzy uzyskują bardzo dobre wyniki finansowe organizacja związkowa może przekonać Pracodawcę do uwzględnienia Pracowników w podziale wypracowanego zysku po przez przyznanie im jednorazowej premii. Wynegocjowanie a nawet zmuszenie Pracodawcy do podjęcia takiej decyzji będzie możliwe po wykorzystaniu niniejszego wzoru.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA – PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE JAWNE)
data dodania: 2013-03-25, pobrano 228 razy
Dane pismo może być wykorzystywane przy głosowaniach poprzedzających organizację strajku. W zakładce możemy znaleźć informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania jawnego. Znajduje się tu również sposób wypełnienia wzoru pisma jak i jego wykorzystania.
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE JAWNE)
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU - GODZINY ZWIĄZKOWE
data dodania: 2013-01-16, pobrano 214 razy
Niniejszy wzór pisma został przygotowany dla organizacji związkowej do przedłożenia u pracodawcy w celu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy większej liczby członków zarządu. Dokument pozwala na wyszczególnienie godzin, w jakich to zwolnienie ma obowiązywać. Zawarte są w nim odpowiednie przepisy ustawy o związkach zawodowych, regulujące tryb udzielania zwolnień od pracy w związku z wykonaniem funkcji związkowej. Znaleźć w nim można również wskazówki dotyczące sposobu jego wypełnienia jak również złożenia u pracodawcy.

WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY...
WZÓR ODPOWIEDZI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO NA ZAPYTANIE PRACODAWCY O OSOBY BĘDĄCE CZŁONKAMI ZWIĄZKU LUB OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z JEGO OBRONY W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 213 razy
Przy wykorzystaniu zamieszczonego wzoru Związek Zawodowy może sporządzić informację dla Pracodawcy, który wystąpi do związku z wnioskiem o wskazanie czy dany Pracownik jest członkiem Związku bądź podlega ochronie w związku z nałożeniem na niego kary porządkowej, Związek we wzorze zawiadamia pracodawcę, iż Pracownik jest członkiem Związku.
WZÓR ODPOWIEDZI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO NA ZAPYTANIE PRACODAWCY O OSOBY BĘDĄCE CZŁONKAMI...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK USTNEGO WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 205 razy
Brak ustnego wysłuchania oraz nie uwzględnienie w tej mierze sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej w postaci upomnienia jest wystarczającą podstawą do wniesienia przez Pracownika Pozwu u uchylenie kary upomnienia.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK USTNEGO WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA)
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 204 razy
Jest to dokument wyszczególniający kwestie, w wyniku których do porozumienia nie doszło na etapie rokowań.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD UDZIELONEJ KARY PIENIĘŻNEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 191 razy
Niniejszy wzór pozwoli Pracownikom wnieść uniwersalny sprzeciw od niewłaściwie nałożonej bądź sprzecznej ze stanowiskiem pracownika kary pieniężnej.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD UDZIELONEJ KARY PIENIĘŻNEJ
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 191 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O USUNIĘCIE ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT OSOBOWYCH (ZATARCIE UKARANIA Z MOCY PRAWA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 180 razy
Informacja o nałożeniu kary na Pracownika zamieszczona w jego aktach osobowych może znajdować się w nich jedynie przez okres gdy kara jest w mocy. Po roku nienagannej pracy kara ulega zatarciu a w momencie zatarcia informacja o nałożeniu kary porządkowej powinna być usuwana z akt osobowych Pracownika. W przypadku nie usunięcia informacji z akt po ich zatarciu Pracownik w celu usunięcia tych wiadomości z jego akt może skierować wniosek sporządzony na podstawie wzoru.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O USUNIĘCIE ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT...
WZÓR PISMA REPREZENTACJI PRACOWNIKÓW W SPRAWIE SPRAWDZENIA ISTNIENIA PRZESŁANEK DO WYBORU RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 178 razy
Pracownicy nie będący pewni czy w ich zakładzie pracy jest możliwe powołanie Rady Pracowników a są zainteresowani takim powalaniem mogą wystąpić z wnioskiem do Pracodawcy o sprawdzenie istnienia przesłanek niezbędnych do powołania Rady Pracowników. Ponieważ sporządzenie takiego pisma mimo pozornej prostoty jest bardzo problematyczne zamieściliśmy wzór pisma z szczegółowym opisem czynności jakie powinny być dokonane poza samym złożeniem wniosku u Pracodawcy
WZÓR PISMA REPREZENTACJI PRACOWNIKÓW W SPRAWIE SPRAWDZENIA ISTNIENIA PRZESŁANEK DO...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-02, pobrano 170 razy
Pracodawca mimo że nie ma ustawowego obowiązku do przeprowadzania konsultacji odnośnie sytuacji ekonomicznej zobowiązany jest do udzielania Radzie Pracowników informacji odnośnie tej sytuacji w przypadku gdy Rada wezwie go do udzielenia wskazanych informacji. Wykorzystanie opublikowanego wzór daje pewność członkom Rad Pracowników, iż właściwie dokonali wezwania Pracodawcy do udostępnienia im informacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
WZÓR WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY
data dodania: 2012-06-26, pobrano 170 razy
Przygotowany tutaj wzór użyteczny będzie w sytuacji składania przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Wzór zawiera właściwe przepisy Kodeksu pracy regulujące sposób wypowiadania umów o pracę. Umieszczone są również informacje dotyczące wypełnienia pisma, jak również jego przedłożenia u pracodawcy.
WZÓR WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI DORAŹNEJ WYNIKAJĄCEJ Z PEŁNIENIA FUNKCJI W ZAKŁADZIE PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 170 razy
Niniejszy dokument może być pomocny w momencie, gdy zaistnieje potrzeba udzielenia urlopu dla pracownika na czas dokonania czynności wynikającej z pełnienia funkcji związkowej poza zakładem pracy. Zawarty jest opis jak pismo wypełnić oraz złożyć u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-15, pobrano 168 razy
Pracownikowi, który znalazł błędy w świadectwie pracy i zgłosił je pracodawcy, który odmówił ich poprawienia, przysługuje prawo do złożenia pozwu o sprostowanie źle sporządzonego świadectwa pracy. Powyższy wzór przygotowany został na tę okoliczność, po wypełnieniu należy go złożyć do Sądu w Wydziale Pracy. Przydatne informacje z kodeksu pracy zawarte są w treści pisma.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 158 razy
Poza regularnym wynagrodzeniem Pracodawca ma także obowiązek wypłacać Pracownikowi wszelkie inne świadczenia przewidziane w kodeksie pracy i innych ustawach. takim świadczeniem może być nagroda jubileuszowa której spełnienia można dochodzić przy pomocy pozwu sporządzonego na podstawie wzoru zamieszczonego na naszym portalu.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O DYSKRYMINOWANIU CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 151 razy
W przypadku dyskryminacji członka Rady Pracowników przez Pracodawcę możliwe jest nie tylko wystąpienie przez tego członka Rady z Powództwem cywilnym przeciwko Pracodawcy ale także może złożyć doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy która jest władna dościgania wykroczeń wynikających z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O DYSKRYMINOWANIU CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
WZÓR WNIOSKU O ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 151 razy
Pracownik niesłusznie ukarany po przez nałożenie kary porządkowej ma prawo żądać od Pracodawcy przeprosin w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych w sposób przedstawiony we wzorze.
WZÓR WNIOSKU O ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY CZŁONKA ZARZĄDU
data dodania: 2013-01-16, pobrano 149 razy
Pismo pomocne podczas sytuacji, w której członek zarządu organizacji związkowej wnosi o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy za wynagrodzeniem bądź bezpłatnie. Pismo zawiera również informacje na temat wypełnienia i złożenia wniosku u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY CZŁONKA...
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU PONOWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-10-17, pobrano 147 razy
Jeśli pracodawca ponownie zacznie zatrudniać pracowników, a wcześniej dokonał zwolnień grupowych to w pierwszej kolejności powinien zatrudnić zwolnionych przez siebie pracowników. Za pośrednictwem danego wzoru pracownik może wyrazić chęć ponownego zawarcia stosunku pracy. We wzorze znajduje się wniosek i jego uzasadnienie, a także przydatne przepisy prawne, jak również informacje dotyczące sposobu jego wypełnienia i złożenia u pracodawcy.
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU PONOWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 143 razy
Ustawodawca zobowiązał pracodawcę u którego działa Rada Pracowników do przekazania Radzie informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Rada która jest zainteresowana pozyskaniem wskazanych informacji może w każdym czasie wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem sporządzonym na podstawie zamieszczonego wzoru.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ROSZCZENIA PRACOWNIKA W WYNIKU ODWOŁANIA SIĘ OD ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA
data dodania: 2013-05-15, pobrano 141 razy
Pracownik, któremu wypowiedziana została umowa o pracę, przysługuje prawo do odwołania. Po wydaniu wyroku, świadectwo pracy powinno zostać uzupełnione o informację o nieprawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę. Poniższe pismo będzie pomocne w momencie składania roszczenia o wprowadzenie zmian w świadectwie pracy przez pracodawcę.
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data dodania: 2012-05-31, pobrano 138 razy
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony w zakładzie pracy w celu niesienia pomocy socjalnej pracownikom. Organizacje Związkowe jako przedstawiciele pracowników mogą występować z wnioskami przeznaczenia środków z funduszu na konkretne cele socjalne w przypadku gdy pracodawca nie zgodzi się na proponowane wydatkowanie środków funduszu, związek może wszcząć spór zbiorowy poprzedzony Uchwałą związku zawierającą określenie żądań, a w przypadku uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskazanie informacji jakie są niezbędne do prowadzenia sporu. W uchwale powinno znaleźć się także postanowienie o wyznaczeniu osoby bądź osób władnych do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W OKREŚLONYM WYMIARZE GODZIN PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (ZA WYNAGRODZENIEM)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 137 razy
Członkom zarządu Związku Zawodowego przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w celu świadczenia pracy na rzecz Związku Zawodowego. Niniejszy wzór pozwala na wystąpienie do Sądu przeciwko Pracodawcy w celu zobowiązania go na udzielenie zwolnienia od pracy członkowi zarządu z równoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2012-05-29, pobrano 136 razy
Częstą praktyką Pracodawców którym zmniejszyły się zyski jest próba zrównoważenia strat po przez pogorszenie warunków wynagradzania. Organizacja związkowa jako przedstawiciel Pracowników ma silną pozycje negocjacyjną, którą dzięki udostępnionemu przez nasz portal wzorowi, może skutecznie wykorzystać do powstrzymania pracodawcy przed obniżeniem wynagrodzeń.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO ZWIĄZKU SZCZEGÓLNIE CHRONIONEGO
data dodania: 2012-06-05, pobrano 135 razy
Związek Zawodowy w swej opini odnośnie sprzeciwu od ukarania Pracownika karą porządkową może podkreślić znaczenie stanowiska Pracownika o nie wysłuchaniu go odnośnie okolicznoście naruszenia co jest niezbędne przed nałożeniem kary porządkowej.
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 134 razy
Pismo wyszczególniające kwestie, w których do porozumienia nie udało się dojść podczas sporu zbiorowego dotyczącego zachowania dotychczasowych warunków wynagradzania. Zawarte są tu również informacje na temat mediacji i arbitrażu.

WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – ZWOLNIENIE LEKARSKIE)
data dodania: 2012-06-03, pobrano 130 razy
Pracownik który został niesłusznie ukarany karą nagany za nieobecność w pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego a ponadto bez jego wcześniejszego wysłuchania powinien skożystać z niniejszego wzoru który gwarantuje właściwe wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – ZWOLNIENIE...
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE TAJNE)
data dodania: 2013-03-25, pobrano 128 razy
Dane pismo zawiera informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania tajnego. Znaleźć tu też można odpowiednie przepisy dotyczące sporów zbiorowych (wyciąg).
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE TAJNE)
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 124 razy
Dla wielu Pracowników najprzyjemniejszym okresem zatrudnienia jest urlop wypoczynkowy. Kodeks Pracy jednak otrzymanie urlopu uzależnia od wystąpienia z tak zwanym wnioskiem urlopowym do Pracodawcy co głównie dla młodych Pracowników wcale nie jest tak prostą czynnością jak mogło by się wydawać, z tego powodu niniejszy wzór zawiera nie tylko sam wniosek ale także szczegółowy opis tego wniosku.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 124 razy
Pismo dotyczące podstawowych wolności człowieka związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem związków zawodowych.
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ponownego wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 121 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ponownego wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ponownego wezwania pracodawcy do przeprowadzenia...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY ODNOŚNIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-31, pobrano 119 razy
Przed wszczęciem sporu zbiorowego dotyczącego warunków pracy organizacja związkowa powinna podjąć uchwałę w której to określi swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczy osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR SPRZECIWU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ ZGŁASZANEJ W TRYBIE ART. 10 UST. 2 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW REGULUJĄCE PRAWO DO ODPRAWY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 118 razy
Za pośrednictwem niniejszego wzoru związek zawodowy może wnieść do pracodawcy sprzeciw od zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w trybie art. 10 ust. 2 ustawy o zwolnieniach grupowych.
WZÓR SPRZECIWU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ ZGŁASZANEJ W TRYBIE ART. 10 UST. 2 USTAWY O...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM
data dodania: 2013-01-28, pobrano 110 razy
Niniejsze pismo jest wzorem protokołu spisywanego w obecności mediatora podczas prowadzenia mediacji.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 106 razy
Pracownik który uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej nierzadko jest zmuszony wystąpić na drogę sądową w celu wyegzekwowania od Pracodawcy należnej kwoty. Mimo to zasadnym jest w pierwszej kolejności wystąpienie do pracodawcy z pismem wzywającym go do wypłaty nagrody jubileuszowej dobrowolnie co jest po zastosowaniu wzoru nie będzie wymagało znacznego nakładu pracy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
WZÓR UPOWAŻNIAJĄCY DO ODBIORU ŚWIADECTWA PRACY PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
data dodania: 2013-05-14, pobrano 103 razy
Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób. Istnieje także możliwość odbioru świadectwa pracy przez osobę trzecią.
WZÓR UPOWAŻNIAJĄCY DO ODBIORU ŚWIADECTWA PRACY PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-06-01, pobrano 99 razy
W przypadku zwolnień grupowych możliwe jest ograniczenie bądź nawet zaprzestanie przeprowadzania zwolnień przez Pracodawcę w wyniku działań Organizacji Związkowej. Aby osiągnąć taki skutek Związki często są zmuszone do rozpoczęcia sporu zbiorowego z Pracodawcą. Przed takim sporem związek powinien w drodze uchwały sprecyzować swoje żądanie, a także na wypadek nie uznania roszczeń przez Pracodawcę określenie informacje jakie są niezbędne Związkowi do prowadzenia sporu oraz wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 99 razy
Dokument dotyczy sposobu prowadzenia sporu zbiorowego w celu podtrzymania żądań w zakresie poprawy warunków pracy. Informacje o dokonywaniu wyboru mediatora – kto nim może być, prawa i obowiązki mediatora.
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM...
WZÓR PISMA WZYWAJĄCEGO DO KONSULTACJI W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-09-25, pobrano 98 razy
Obowiązkiem pracodawcy jest konsultacja z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u niego zamiaru przeprowadzenia grupowego. Konsultacje te mają na celu uniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru grupowego zwolnienia. Dany wzór zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jego wypełnienia jak również złożenia u pracodawcy przez związki zawodowe.
WZÓR PISMA WZYWAJĄCEGO DO KONSULTACJI W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY PO PRAWOMOCNYM ORZECZENIU SĄDU
data dodania: 2013-05-15, pobrano 98 razy
Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę , przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Wypełnienie niniejszego pisma jest przydatne w uzyskaniu prawidłowo wypełnionego świadectwa pracy od pracodawcy. Zawarte są objaśnienia przygotowane w oparciu o przepisy z kodeksu pracy.
WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY PO PRAWOMOCNYM ORZECZENIU SĄDU
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY UPOMNIENIA (BRAK POWIADOMIENIA O TERMINIE I MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA SPRZECIWU)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 96 razy
Przy nakładaniu kary porządkowej Pracodawca musi spełnić pewne warunki, jednym z takich warunków jest powiadomienie Pracownika o możliwości złożenia sprzeciwu od nałożonej kary. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Pracownik ma prawo postąpić jak we wzorze, a mianowicie wnieść sprzeciw po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY UPOMNIENIA (BRAK POWIADOMIENIA O TERMINIE I...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (UKARANIE PO TERMINIE)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 93 razy
Pozew o uchylenie kary upomnienia może zostać uzasadniony przez zbyt późne ukaranie Pracownika karą porządkową. po właściwym uzasadnieniu tej okoliczność jak ma to miejsce w niniejszym wzorze wynik procesu jest oczywisty.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (UKARANIE PO TERMINIE)
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRODZENIA (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 92 razy
Pismo przydatne podczas sporządzania porozumienia, w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi, dotyczące podtrzymania dotychczasowych warunkow wynagradzania.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 92 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w...
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO BEZ ZGODY PRACODAWCY
data dodania: 2012-06-01, pobrano 89 razy
Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może w każdej chwili zrezygnować z tego urlopu. Taka rezygnacja nie wymaga zgody Pracodawcy jeśli Pracownik poinformuje Pracodawcę o zamiarze powrotu do pracy z 30 dniowym wyprzedzeniem. Proponowany wzór zapewnia właściwe poinformowanie Pracodawcy o zamiarze powrotu do pracy. Z poważaniem,
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO BEZ ZGODY PRACODAWCY
WZÓR POZWU CZŁONKA ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA URLOPU BEZPŁATNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI POZA ZAKŁADEM PRACY
data dodania: 2012-06-10, pobrano 89 razy
Wzór pisma polecany jest członkom organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracodawca nie udziela im urlopu bezpłatnego na okoliczność pełnienia funkcji poza zakładem pracy. W takich sytuacjach członkowie organizacji związkowych mogą złożyć pozew do sądu o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia urlopu bezpłatnego na pełnienie funkcji poza zakładem pracy. Wzór zawiera odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które regulują sposób określenia wartości przedmiotu sporu i właściwości sądu. We wzorze można znaleźć również informacje o przepisach ustawy regulujących tryb udzielania urlopu bezpłatnego oraz o sposobie jego wypełnienia i złożenia w Sądzie Pracy.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA URLOPU BEZPŁATNEGO W...
WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM PFE
data dodania: 2012-06-19, pobrano 89 razy
Znajdujący się tutaj wzór pisma będzie przydatny w chwili składania oświadczenia u pracodawcy o rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE). Dany wzór zawiera pomocne przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. W treści wzoru pisma znaleźć można wskazówki dotyczące jego wypełnienia jak również złożenia u pracodawcy.
WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM PFE
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ – FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 89 razy
Wzór pozwu pracownika na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zapłatę odprawy rentowej w wysokości nieprzewyższającej kwoty 10 000 zł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ – FORMULARZ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
data dodania: 2012-06-22, pobrano 88 razy
Jednym z podstawowych obowiązków Pracodawcy względem pracownika jest wypłacanie mu periodycznego wynagrodzenia z tego powodu w przypadku opóźnienia wypłaty wynagrodzenia Pracownik może wystąpić z pozwem do Sądu przeciwko Pracodawcy sporządzonym z niniejszego wzoru.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 87 razy
Wyegzekwowanie odprawy rentowej od Pracodawcy może stanowić dla Pracownika nie lada wyzwanie gdyż Pracodawcy często uchylają się od jej wypłaty jednak przy wykorzystaniu naszego wzoru proces dochodzenia zapłaty odprawy będzie możliwie nieproblematyczny.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU
data dodania: 2013-01-16, pobrano 86 razy
Pismo przydatne podczas potrzeby zwolnienia z obowiązku pracy członka zarządu organizacji. Wniosek zawiera również informacje o tym , jak wypełnić i złożyć pismo.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POWODUJĄCYCH ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 86 razy
Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o braku konsultacji w zakresie podjętych działań powodujących istotne zmiany
w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH)
data dodania: 2013-03-25, pobrano 86 razy
W przypadku gdy Pracodawca nie stosuje się do obowiązku przestrzegania praw i wolności związkowych często jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje organizacji związkowej jest wejście z takim Pracodawcą w spór zbiorowy w wyniku którego nakłoni Pracodawcę do zaprzestania naruszeń. Przed wszczęciem takiego sporu Związek powinien skorzystać z niniejszego wzoru Uchwały w celu określenia konkretnych żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wymienienia informacji jakie są niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczenia osoby bądź osób władnych do prowadzenia sporu w imieniu Związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIA...
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-02, pobrano 84 razy
Rada Pracowników która uznała, że pracodawca niesłusznie zataił przed nią informacje z zakresu działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, ma prawo na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie Pracodawcy przekazania żądanych informacji.
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
data dodania: 2013-03-25, pobrano 83 razy
Dokument opisujący prawidłowości przebiegu referendum strajkowego.
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-05-31, pobrano 82 razy
Pracodawca mający zamiar przeprowadzić zwolnienia grupowe musi skonsultować taki zamiar ze Związkami Zawodowymi te jednak nie godząc się na przeprowadzenie takich zwolnień mogą żądać ich zaprzestania bądź ograniczenia, nawet w drodze sporu zbiorowego. Rozpoczęcie drogi prowadzącej do ograniczenia lub zaprzestania zwolnień grupowych w drodze sporu zbiorowego możliwe jest dla Związku Zawodowego korzystającego z zamieszczonego tu wzoru
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO USUNIĘCIA Z AKT OSOBOWYCH DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO KARY PORZĄDKOWEJ SPORZĄDZONEGO W INNEJ FORMIE NIŻ PISEMNA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 76 razy
Pracodawca nakładając na Pracownika karę porządkową zamieszcza w aktach osobowych informację o nałożeniu takiej kary. Może to być jednak informacja jedynie złożona w formie pisemnej w przypadku zamieszczenia w aktach osobowych Pracownika informacji w innej formie Pracownik ma prawo wnieść wniosek jak we wzorze o usunięcie informacji z jego akt.
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO USUNIĘCIA Z AKT OSOBOWYCH DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO KARY...
WZÓR PISMA INFORMUJĄCEGO PRACODAWCĘ O STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWYM
data dodania: 2013-01-15, pobrano 76 razy
Jest to dokument pomocny podczas organizowania strajku solidarnościowego podczas domagania się spełnienia danych warunków od pracodawcy. Informacje o czynnościach, jakie należy dopełnić podczas organizowania strajku. Opis sposobu wypełnienia i złożenia pisma.
WZÓR PISMA INFORMUJĄCEGO PRACODAWCĘ O STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWYM
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
data dodania: 2013-01-14, pobrano 72 razy
Dokument opisujący prawidłowości przebiegu referendum strajkowego.
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 72 razy
Jest to wzór pisma, które może być pomocne przy składaniu zawiadomienia do pracodawcy w celu poinformowania go o ustaniu przyczyny uzasadniającej udzielenie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Dany wzór jest do wykorzystania przez organizacje związkowe. Dokument zawiera objaśnienia dotyczące przepisów prawnych, dotyczących trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych. Zawarta w nim została również informacja dotycząca sposobu jego wypełnienia i złożenia do pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 71 razy
Pracodawca jest zobowiązany nie tylko do udzielania informacji z zakresu stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia ale także do przeprowadzania konsultacji odnośnie przekazanych konsultacji. wykorzystanie niniejszego wzoru pozwoli na skutecznie wezwanie Pracodawcy do przeprowadzenia takich konsultacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA SUROWA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 71 razy
Pracownik który nie potwierdził swojej obecności w pracy mimo, iż pracę faktycznie wykonywał może zostać ukarany przez Pracodawcę karą porządkową. Taka sytuacja jednak nie uzasadnia nałożenia na Pracownika kary pieniężnej. Opublikowany wzór umożliwi wniesienie sprzeciwu Pracownikowi który został ukarany karą pieniężną mimo, iż nie była to kara właściwa w przedstawionym stanie faktycznym.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA SUROWA)
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 70 razy
Dokument przydatny podczas zakańczania sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi, określający zobowiązania jakie zostały nałożone zarówno na pracodawcę jak i na organizacje związkowe.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY W ZAKRESIE PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
data dodania: 2013-05-15, pobrano 70 razy
Pracownikowi, który otrzymał świadectwo pracy, w którym nie zostały uwzględnione wszystkie terminy w zakresie pracy w warunkach szczególnych, przysługuje prawo do wniesienia pozwu w celu jego sprostowania. Wypełniony wzór pozwu należy złożyć do Sądu Pracy. Szczegółowe wskazówki jego wypełnienia zawarte są we wzorze.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY W ZAKRESIE PRACY W WARUNKACH...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE ZALEGŁEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 68 razy
Nie wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego w roku za który przysługuje nie pozbawia Pracownika prawa do tego urlopu może on wykorzystać zaległy urlop do 30 września przyszłego roku. Zaległy urlop wypoczynkowy podobnie jak normalny urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek który należy złożyć przedłożyć Pracodawcy. Wykorzystując wzór zamieszczony na naszym portalu będzie to niezwykle szybka i łatwa czynność.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE ZALEGŁEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 66 razy
Wzór pisma przydatny w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego miedzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, dotyczące świadczeń socjalnych.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEPODANIU PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIU STANU ZATRUDNIENIA UZASADNIAJĄCEGO POWOŁANIE RADY
data dodania: 2012-06-02, pobrano 64 razy
Pracodawca który działa niezgodnie z przepisami ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji podlega każe wynikającej z art. 19 ustawy. Pracownicy będące zainteresowani ściganiem Pracodawcy mogą zgłosić naruszenie przepisów ustawy do Państwowej Inspekcji Pracy która po otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie niniejszego wzoru zobligowana jest do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEPODANIU PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI...
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE PLANOWANYCH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-10-02, pobrano 63 razy
Niniejsze pismo stosuje się w sytuacji planowanych zwolnień grupowych. Dzięki pismu organizacje związkowe będą mogły wskazać stanowiska, jakie mają wobec informacji o planowanych zwolnieniach grupowych oraz będą mogły przedstawić swoje pomysły w kwestii uratowania miejsc pracy.
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE PLANOWANYCH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PORZĄDKOWEJ NIE PRZEWIDZIANEJ W KODEKSIE PRACY
data dodania: 2012-06-05, pobrano 63 razy
Pracodawca jest uprawniony do nakładania kar porządkowych nie ma jednak w tym temacie pełnej swobody może on nałożyć kary porządkowe jedynie w przypadkach wskazanych przez kodeks pracy. Co więcej nie ma możliwości nakładania kar nie przewidzianych w kodeksie pracy, przede wszystkim nie jest możliwe nałożenie na Pracownika kary grzywny. W takim przypadku Pracownik powinien wnieść sprzeciw oparty na niniejszym wzorze.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PORZĄDKOWEJ NIE PRZEWIDZIANEJ W KODEKSIE PRACY
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW PRACY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 62 razy
Dane pismo można stosować w celu podtrzymania korzystnych warunków pracy. Zawiera informacje o tym, jak wybierać mediatora i jakie warunki musi spełniać.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE NIE UZNAWANYM PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZBIOROWY
data dodania: 2013-01-30, pobrano 62 razy
Wzór protokołu rozbieżności w sporze zbiorowym nie uznawanym przez pracodawcę.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE NIE UZNAWANYM PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZBIOROWY
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 61 razy
Pracodawca zobowiązany jest do przekazywania Radzie Pracowników informacji z zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. Przy pomocy zamieszczonego wzoru członkowie Rady Pracowników będą mogli prawidłowo żądać przekazania im właściwych informacji.

WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA...
WZÓR WNIOSKU TELEPRACOWNIKA O ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA PRACY W FORMIE TELEPRACY - W TERMINIE 3 MIESIĘCY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 61 razy
Pracownik za pośrednictwem niniejszego wzoru może skutecznie wnieść wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy który wiąże pracodawcę jeśli nie upłynęły 3 miesiące od dnia podjęcia pracy w formie telepracy (lub w dłuższym terminie przewidzianym w porozumieniu dotyczącym wykonywania pracy w formie telepracy).
WZÓR WNIOSKU TELEPRACOWNIKA O ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA PRACY W FORMIE TELEPRACY - W...
WZÓR PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2012-06-11, pobrano 60 razy
Przy wykorzystaniu wzoru umowy przedwstępnej przyszły Pracownik może zawrzeć z Pracodawcą umowę która zapewni mu zatrudnienie u nowego Pracodawcy gdy np. w celu podjęcia nowego zatrudnienia wypowie umowę o pracę swojemu dotychczasowemu pracodawcy.
WZÓR PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY O PRACĘ
WZÓR COFNIĘCIA WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 59 razy
Pracownik który wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu może także cofnąć swój wniosek. Sytuacja życiowa Pracowników może się zmieniać przez co urlop wychowawczy staje się niepotrzebny. Pracownik może także zwyczajnie uznać taki urlop za zbędny i cofnąć swój wniosek. Aby mieć pewność, że cofnięcie wniosku będzie prawidłowo wniesione Pracownik może skorzystać z zamieszczonego na portalu wzorów którego opis gwarantuje właściwe wykorzystanie pisma.
WZÓR COFNIĘCIA WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY ZMIENIONEJ PO SPRZECIWIE PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-10, pobrano 58 razy
Opublikowany wzór pozwu przewidziany jest dla Pracowników którzy w wyniku sprzeciwu doprowadzili do złagodzenia kary porządkowej jednak w dalszym ciągu uważają, iż jest to nazbyt surowa kara.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY ZMIENIONEJ PO SPRZECIWIE PRACOWNIKA
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (ZA WYNAGRODZENIEM)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 58 razy
Członek Zarządu Związku Zawodowego może wystąpić o zwolnienie go od pracy w pełnym wymiarze czasu pracy za równoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia, we wskazanym przez siebie terminie. Niniejszy wzór pisma z pewnością pomoże mu w uzyskaniu zwolnienia. Wzór zwiera uzasadnienie jak również objaśnienia, w tym przepisy ustawy i wskazówki dotyczące wypełnienia i złożenia w Sądzie Pracy.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
WZÓR ŻĄDANIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 58 razy
W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględnił pracownika zwolnionego w ramach zwolnień grupowych, który wyraził gotowość do podjęcia pracy, mimo zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej do której należał zwolniony pracownik, pracownik ten może złożyć żądanie zawarcia z nim stosunku pracy.
WZÓR ŻĄDANIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB SIOSTRY, BRATA, TEŚCIOWEJ, TEŚCIA, BABKI, DZIADKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 56 razy
Wykożystując niniejszy wzór Pracownik skutecznie wystąpi z wnioskiem o udzielenie mu urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki i dziadka. Nie będzie stanowiło dla Pracownika problemu dotrzymanie terminu ani włąsciwe sformułowanie wniosku.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB SIOSTRY,...
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE TAJNE).
data dodania: 2013-01-11, pobrano 56 razy
Dane pismo zawiera informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania tajnego. Znaleźć tu też można odpowiednie przepisy dotyczące sporów zbiorowych (wyciąg).
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE TAJNE).
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 54 razy
Udostępniony wzór Wniosku do Sądu pozwoli Radzie Pracowników w prawidłowy sposób dochodzić swoich uprawnień odnośnie przekazania przez Pracodawcę informacji dotyczących: stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia.
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU,...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH STANU, STRUKTURY I ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 54 razy
Po nie przeprowadzeniu przez Pracodawcę konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, Rada Pracowników która wzywała Pracodawcę do przeprowadzenia konsultacji, może złożyć zawiadomieni w Państwowej Inspekcji Pracy w celu wszczęcia postępowania mającego na celu ukaranie Pracodawcy za nie przestrzeganie swoich podstawowych obowiązków.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH...
WZÓR POZWU O NAKAZANIE USUNIĘCIA ODPISU ZAWIADOMIENIA O UDZIELENIU KARY PORZĄDKOWEJ Z KAT OSOBOWYCH PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-10, pobrano 54 razy
Przy pomocy wzoru pozwu możliwe jest wystąpienie do Sądu przez Pracownika z żądaniem usunięcia informacji o każe porządkowej z akt osobowych Pracownika. Dzięki niniejszemu wzorowi nie tylko z łatwością każdy Pracownik będzie mógł sprecyzować swoje żądania lecz także właściwie je uzasadnić. Natomiast dzięki szczegółowemu opisowi zamieszczony wzór służy nie tylko jako pomoc przy tworzeniu pozwu lecz także jako instrukcja do wszczęcia postępowania sądowego.
WZÓR POZWU O NAKAZANIE USUNIĘCIA ODPISU ZAWIADOMIENIA O UDZIELENIU KARY PORZĄDKOWEJ Z...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 53 razy
Kolejnym obowiązkowym świadczeniem wypłacanym przez Pracodawcę jest odprawa emerytalna w związku z tym Pracownik który nie otrzymał takiego świadczenia mimo, iż mu przysługuje może wystąpić o zapłatę właściwej kwoty do Sądu.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 53 razy
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, w art. 19 przewiduje możliwość ukarania Pracodawcy który utrudnia przeprowadzenie wyborów do Rady Pracowników. Zamieszczony wzór natomiast pozwoli na skuteczne zawiadomienie o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku czego Pracodawca zostanie ukarany.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ WYBORÓW DO...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY UDZIELONEJ BYŁEMU PRACOWNIKOWI
data dodania: 2012-06-10, pobrano 53 razy
Zamieszczony wzór pozwu jest właściwy dla pracowników którzy otrzymali od swojego byłego pracodawcy karę nagany mimo, iż łączący ich stosunek pracy już wygasł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY UDZIELONEJ BYŁEMU PRACOWNIKOWI
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ROSZCZENIA PRACOWNIKA W WYNIKU ODWOŁANIA SIĘ OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2013-05-14, pobrano 53 razy
Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Po wydaniu przez sąd orzeczenia uwzględniającego roszczenia pracownika, może on żądać, aby pracodawca uzupełnił treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu. W tym celu pracodawca jest obowiązany wydać niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Powyższe pismo składa się do rąk pracodawcy bądź w jego siedzibie.
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - PPE
data dodania: 2012-05-29, pobrano 51 razy
Organizacje związkowe działając w imieniu załogi pracowniczej mogą żądać od Pracodawców wprowadzenia pracowniczego programu emerytalnego. Takie działanie związku zawodowego jest nastawione nie tylko na poprawę warunków pracy ale także na poprawę jakości życia pracowników po zaprzestaniu pracy zarobkowej. Niniejszy wzór zapewnia skuteczne rozpoczęcie negocjacji z Pracodawcą na temat wprowadzenia PPE.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - PPE
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
data dodania: 2012-06-22, pobrano 51 razy
Pracownik któremu Sąd przyznał wynagrodzenie z okres pozostawania bez pracy w celu wyegzekwowania zasądzonej mu kwoty powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę tego świadczenia. Prawidłowe Sporządzenie takiego pisma w większości wypadków wymaga pomocy profesjonalnego Pełnomocnika wykorzystując niniejszy wzór każdy Pracownik będzie w stanie sporządzić ten wzór samodzielnie.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 51 razy
Pismo może być pomocne w przypadku zakończenia sporu zbiorowego dotyczącego świadczeń socjalnych, prowadzonego miedzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA POPRZEZ PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY
data dodania: 2012-05-31, pobrano 50 razy
Organizacja Związkowa wykożystująca swoją pozycję u Pracodawcy może dążyć do poprawy warunków wynagrodzenia Pracowników, po przez domaganie się udziału w wypracowanym przez Pracodawcę zysku. Pracodawcy jednak często nie są chętni do dzielenia się zyskiem z Pracownikami z tego powodu wszczęcie sporu zbiorowego jest jedyną możłiwością przekonania pracodawcy do Podziału części zysku pomiędzy pracowników. Przed wszczęciem takiego sporu organizacje związkowe ustalają swoje żądania w uchwale, w drodze uchwały powinny zostać zawarte, na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę także informacje jakie są niezbędne związkowi do prowadzenia sporu oraz wskazanie osoby lub osób uprawnionych do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WINY PRACOWNICY W CIĄŻY - KARA ZA SUROWA)
data dodania: 2012-06-03, pobrano 50 razy
Pracownica która została niesłusznie ukarana za spóźnienie do pracy wynikające z jej stanu zdrowia związanego z ciążą ma prawo odwołać się od nałożonej kary w sposób przewidziany w niniejszym wzorze. Zamieszczony wzór jest w całości wypełniony należy zmienić dane na właściwe.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WINY PRACOWNICY W CIĄŻY - KARA ZA SUROWA)
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB MAŁŻONKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 49 razy
Jedną z najtragiczniejszych okoliczności w jakich może się znaleźć Pracownik jest śmierć jego małżonka, w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia Pracownik może liczyć na zwolnienie od pracy musi jednak wystąpić o takie zwolnienie do pracodawcy najprostszą metodą uzyskania takiego zwolnienia będzie wykorzystanie niniejszego wzoru.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB MAŁŻONKA...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 48 razy
Nie tylko Pracownice matki mają prawo do urlopu macierzyńskiego także ojcu dziecka przysługuje prawo do takiego urlopu. Urlop przysługujący ojcu dziecka nazywany jest urlopem ojcowskim warunkiem udzielenia takiego urlopu jest dochowanie przez Pracownika odpowiedniego terminu na wniesienie wniosku co dzięki informacjom zawartym we wzorze nie będzie stanowiło problemu dla żadnego pracownika.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ KONSULTACJI W ZAKRESIE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 48 razy
Niniejszy wzór pozwala na skuteczne złożenie zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy o utrudnianiu przez pracodawcę konsultacji w zakresie w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Wyniku takiego zawiadomienia PIP w przypadku uznania go za zasadny ukarze Pracodawcę zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Z POWODU NARUSZENIA CIĘŻKICH OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRACODAWCĘ WZGLĘDEM PRACOWNIKA (WZÓR OGÓLNY)
data dodania: 2012-10-17, pobrano 48 razy
Dany wzór pisma dotyczy sytuacji, w której pracownik rozwiązuje umowę o pracę z powodu naruszenia ciężkich obowiązków przez pracodawcę. W treści pisma znajduje się oświadczenie jak również uzasadnienie rozwiązywania umowy o pracę. Wzór zawiera odpowiednie przepisy prawne jak również opis sposobu złożenia i wypełnienia u pracodawcy.
WZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Z POWODU NARUSZENIA CIĘŻKICH OBOWIĄZKÓW...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 48 razy
Dokument może być stosowany w sytuacji powołania wspólnej reprezentacji w celu zachowania dotychczasowych warunków wynagradzania. Pismo zawiera informacje dotyczące praw zarówno pracowników jak i pracodawcy podczas prowadzenie sporu zbiorowego jak również wskazówki dotyczące ustalania mediatora, jego wynagrodzenia jak również kwestie dotyczące arbitrażu czy strajku. Znaleźć tu również można sposób wypełnienia wzoru pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 47 razy
Pracodawca zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zobowiązany jest do przekazywania Radzie Pracowników informacji odnośnie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Przy pomocy zamieszczonego wzoru możliwe członkowie Rady Pracowników będą mogli prawidłowo żądać przekazania im właściwych informacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-01, pobrano 47 razy
Rada pracowników która nie otrzymała informacji odnoście działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian za wykorzystując niniejszy wzór może wystąpić do pracodawcy z ponownym wnioskiem o przekazanie jej wskazanych informacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – URLOP MACIERZYŃSKI)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 47 razy
Pracodawca który nie wysłuchał Pracownicy w związku z ukaraniem jej karą upomnienia powinien się liczyć z uzasadnionym roszczeniem uchylenia taj kary sporządzonym na podstawie niniejszego wzoru który to umożliwia wniesienie pozwu przez pracownicę która nie została wysłuchana przez Pracodawcę w związku z jej urlopem macierzyńskim.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – URLOP...
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 47 razy
Pismo dotyczące podstawowych wolności człowieka związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem związków zawodowych.
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH)
data dodania: 2013-02-28, pobrano 47 razy
Plik zawiera wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (respektowanie praw i wolności związkowych).
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIA...
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE JAWNE)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 46 razy
Dane pismo może być wykorzystywane przy głosowaniach poprzedzających organizację strajku. W zakładce możemy znaleźć informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania jawnego. Znajduje się tu również sposób wypełnienia wzoru pisma jak i jego wykorzystania.
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE JAWNE)
WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO TFI
data dodania: 2012-06-19, pobrano 45 razy
Dany wzór pomocny będzie w momencie składania u pracodawcy deklaracji przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wzór ten zawiera przydatne objaśnienia dotyczące przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Dołączone są również informacje na temat sposobu wypełnienia pisma, jak również jego złożenia u pracodawcy.
WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO TFI
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2013-01-17, pobrano 45 razy
Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od przekazania informacji w zakresie działalności
i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO CZŁONKOWI ORGANIZACJI W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI POZA ZAKŁADEM PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 42 razy
Pismo pomocne podczas udzielania pracownikowi bezpłatnego urlopu w związku z pełnieniem przez niego czynności poza zakładem pracy. W treści zawarta jest informacja o sposobie wypełnienia wniosku i jego złożeniu u pracodawcy.

WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO CZŁONKOWI...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEORGANIZOWANIU PRZEZ PRACODAWCĘ WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 41 razy
Pracodawca który nie organizuje wyborów do Rady Pracowników mimo spełnienia się przesłanek obligujących go do ogłoszenia wyborów może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracownicy którym zależy na powołaniu Rady Pracowników mogą zawiadomić PIP wykorzystując niniejszy wzór który to pozwoli na prawidłowe wszczęcie postępowania przeciwko Pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEORGANIZOWANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY DOTYCZĄCY NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-31, pobrano 40 razy
Organizacja Związkowa zmuszona przez działania Pracodawcy do wszczęcia sporu zbiorowego, przed wszczęciem sporu powinna wpierw podjąć uchwałę w której to określi swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczy osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku. Niniejsza uchwała dotyczy konieczności wszczęcia sporu odnośnie nie pogarszania warunków pracy przez Pracodawcę
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 40 razy
Obok wynagrodzenia Pracodawca ma obowiązek wypłacać także inne świadczenia takie jak odprawa rentowa w związku z tym Pracownik który nie otrzymał takiego świadczenia mimo, iż mu przysługuje może wystąpić o zapłatę właściwej kwoty do Sądu przeciwko Pracodawcy.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ - FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 40 razy
Wzór pozwu na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zapłatę nagrody jubileuszowej w kwocie nieprzekraczającej 10 000 zł
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ - FORMULARZ
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 40 razy
Dokument sporządzany w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi, określające zobowiązania jakie zostały nałożone zarówno na pracodawcę jak i na organizacje związkowe.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY...
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO(STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY)
data dodania: 2013-01-31, pobrano 40 razy
Wzór protokołu z przebiegu referendum strajkowego(strajk solidarnościowy).
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO(STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY)
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ DLA CELÓW UDZIELENIA KARY PIENIĘŻNEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 39 razy
Pracownik który został ukarany karą porządkową w postaci kary pieniężnej może wystąpić do Pracodawcy o udostępnienie mu dokumentacji płacowej w celu sprawdzenia poprawności naliczenia kary pieniężnej.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ DLA CELÓW UDZIELENIA KARY...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O NAKAZANIE USUNIĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT OSOBOWYCH (ZATARCIE UKARANIA Z MOCY PRAWA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 39 razy
Zamieszczony wzór przewiduje wystąpienie do Sądu Pracownika przeciwko Pracodawcy o usunięcie z jego akt osobowych informacji odnośnie udzielenia kary porządkowej. Wzór został wypełniony w celu ułatwienia wykorzystania go w praktyce natomiast stan faktyczny przewiduje, iż powodem wystąpienia z pozwem jest zatarcie ukarania z mocy prawa.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O NAKAZANIE USUNIĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY...
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO
data dodania: 2013-01-16, pobrano 38 razy
Jest to dokument przydatny podczas sytuacji, w której przestaje istnieć przyczyna dla której pracownikowi zostało udzielone zwolnienie z pracy. Zawarta jest informacja o sposobie wypełnienia i złożenia pisma do pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI PŁACY)
data dodania: 2013-03-25, pobrano 38 razy
Wzór organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (warunki płacy).
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI...
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W OKREŚLONYM WYMIARZE GODZIN PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (BEZPŁATNIE)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 37 razy
Członkom zarządu Związku Zawodowego przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w celu świadczenia pracy na rzecz Związku Zawodowego. Niniejszy wzór pozwala na wystąpienie do Sądu przeciwko Pracodawcy w celu zobowiązania go na udzielenie zwolnienia od pracy członkowi zarządu nie wnosząc równocześnie o zachowania prawa do wynagrodzenia.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
WZÓR DYSPOZYCJI KONWERSJI JEDNOSTEK POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM TFI
data dodania: 2012-06-19, pobrano 37 razy
Wzór dyspozycji konwersji jednostek poszczególnych funduszy w Pracowniczym Programie Emerytalnym (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia i złożenia wzoru pisma u pracodawcy oraz przepisami praw. Wzór stosowany jest w momencie zmiany funduszu w ramach tego samego programu. Kierowany jest do pracodawcy.
WZÓR DYSPOZYCJI KONWERSJI JEDNOSTEK POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY W PRACOWNICZYM PROGRAMIE...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 37 razy
Niniejsze pismo może być stosowane podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z PRAWEM
data dodania: 2012-06-05, pobrano 36 razy
Pracownik ma prawo żądać zwrotu pobranej kary pieniężnej z wynagrodzenia w przypadku gdy Pracownikowi są potrącane inne należności jak np. świadczenia alimentacyjne. W takim wypadku Pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia kwoty ponad dopuszczalną wysokość potrąceń z wynagrodzenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z PRAWEM
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (BEZPŁATNIE)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 36 razy
Członkom zarządu Związku Zawodowego przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w celu świadczenia pracy na rzecz Związku Zawodowego. Niniejszy wzór pozwala na wystąpienie do Sądu przeciwko Pracodawcy w celu zobowiązania go na udzielenie zwolnienia od pracy członkowi zarządu z nie wnosząc równocześnie o zobowiązanie Pracodawcy do wypłacenia wynagrodzenia za czas zwolnienia.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 35 razy
Pracownik pragnący w skorzystać z urlopu wychowawczego zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o taki urlop do Pracodawcy. sporządzenie takiego wniosku może być dość problematyczne, w celu umożliwienia wygodnego wystąpienia o urlop sporządziliśmy wzór za pomocą którego pracownik nie tylko zdoła właściwie sformułować swój wniosek ale także skompletuje wszelkie niezbędne dokumenty i prawidłowo dostarczy je Pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 35 razy
Dokument zawiera informacje na temat wszczynania mediacji podczas sporu zbiorowego dotyczącego nie pogarszania warunków pracy, powoływaniu mediatora, warunkach, jakie muszą być spełnione przy jego wybieraniu.

WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 35 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury
i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI PŁACY)
data dodania: 2013-03-08, pobrano 35 razy
Wzór organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (warunki płacy).
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK UPRZEDNIEGO WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 34 razy
Po wypełnieniu wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary pieniężnej w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary jest nie wysłuchanie Pracownika przez Pracodawcę przed nałożeniem na niego kary pieniężnej.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK UPRZEDNIEGO WYSŁUCHANIA...
WZÓR WNIOSKU TELEPRACOWNIKA O PRZEPROWADZENIE KONTROLI PRZED ROZPOCZĘCIEM TELEPRACY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 34 razy
Pracownik który rozpoczyna pracę w formie telepracy może wnieść wniosek do pracodawcy o przeprowadzenie kontroli miejsca pracy co zapewni mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
WZÓR WNIOSKU TELEPRACOWNIKA O PRZEPROWADZENIE KONTROLI PRZED ROZPOCZĘCIEM TELEPRACY
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZWIĄZANYCH Z PPE
data dodania: 2012-05-31, pobrano 33 razy
Organizacja Związkowa działająca u Pracodawcy który nie jest zainteresowany organizacją Pracowniczych Programów Emerytalnych może wszcząć spór zborowy za pośrednictwem którego wpłynie na decyzje Pracodawcy i doprowadzi do uruchomienia PPE. Jednak przed wszczęciem sporu zbiorowego należy podjąć Uchwałę związku zawodowego w której to związek określi swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczy osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 33 razy
Pracownicy którzy ciągu roku kalendarzowego uzyskali prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego mogą wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni które to nabywają po uzyskaniu 10 letniego stażu pracy. Wniosek może być łatwo złożony przy pomocy zamieszczonego wzoru.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 33 razy
Pracodawca Poza przekazaniem Radzie Pracowników informacji dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, zobowiązany jest także do przeprowadzenia z Radą konsultacji odnośnie przekazanych informacji do czego Rada wzywa Pracodawcę. W celu dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności rada winna wezwać Pracodawcę do konsultacji przy pomocy pisma stworzonego w oparciu o wzór zamieszczony na portalu.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UNIEMOŻLIWIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ UTWORZENIA RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 33 razy
Zorganizowanie Rady Pracowników jest obowiązkiem dla każdego Pracodawcy który zatrudnia co najmniej 50 Pracowników. W przypadku gdy Pracodawca nie organizuje wyborów bądź też utrudnia samo powołanie Rady Pracownicy mogą wystąpić do PIP o ukaranie Pracodawcy który łamie przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UNIEMOŻLIWIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 33 razy
Przy pomocy niniejszego wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary pieniężnej w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary jest niewłaścia wysokość nałożonej na Pracownika kary pieniężnej.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 33 razy
Dokument ten może być stosowany podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 33 razy
Dokument stosowany podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY...
WZÓR ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZATARCIEM KARY PORZĄDKOWEJ Z MOCY PRAWA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 32 razy
Wzór niniejszego zażalenia kierowanego do Sądu może zostać wykorzystany w przypadku gdy Sąd nie podzieli stanowiska Pracownika który wystąpił o zatarcie nałożonej na niego kary porządkowej.
WZÓR ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z...
WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
data dodania: 2012-06-19, pobrano 32 razy
Wzór deklaracji przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego prowadzonego w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wzór zawiera szczegółowe objaśnienia wypełnienia wraz z powołaniem przepisów prawa.
WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 31 razy
Pracownik zawierający związek małżeński może otrzymać od Pracodawcy zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni z okazji ślubu. Takie zwolnienie przeznaczone na właściwe uhonorowanie doniosłego wydarzenia przysługuje Pracownikowi który dopełni formalności związanych z udzieleniem zwolnienia i przedłoży właściwy wniosek Pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB PRACOWNIKA)
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 31 razy
Zamieszczony wzór pozwala Radzie pracowników na wystąpienie z powtórnym wnioskiem o udostępnienie informacji zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Po tym jak Pracodawca nie ustosunkował sie bąć też ustosunkował się negatywnie do przedstawionego żądania.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR WNIOSKU TELEPRACOWNIKA O ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA PRACY W FORMIE TELEPRACY - PO TERMINIE 3 MIESIĘCY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 31 razy
Pracownik który uznał za niewygodne bądź nie opłacalne, czy też po prostu zmienił zdanie co do chęci wykonywania pracy w formie telepracy może za pośrednictwem udostępnionego wniosku wnieść wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy. Wniosek po upływie 3 miesięcy nie jest wiążący jednak zastosowanie się do pouczeń zawartych we wzorze zwiększy szansę jego uwzględnienia przez pracodawcę.
WZÓR WNIOSKU TELEPRACOWNIKA O ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA PRACY W FORMIE TELEPRACY - PO...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 30 razy
Przeprowadzanie konsultacji przez Pracodawcę jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W przypadku uchylania się od tego obowiązku Państwowa Inspekcja Pracy jest władna do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i ukarania Pracodawcy który nie spełnia swojego obowiązku.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 29 razy
W wyniku nie otrzymania informacji od Pracodawcy dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia Rada Pracowników której zależy na otrzymaniu informacji powinna wystąpić z ponownym wnioskiem o udostępnienie jej żądanych informacji co umożliwi jej niniejszy wzór.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 29 razy
Dokument sporządzony w celu powołania wspólnej reprezentacji wobec pracodawcy.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
data dodania: 2013-01-17, pobrano 29 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 29 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA...
WZÓR OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA O ZAMIARZE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z DRUGIM OPIEKUNEM
data dodania: 2012-06-01, pobrano 28 razy
Pracownik pragnący korzystać z urlopu wychowawczego wspólnie z drugim rodzicem bądź opiekunem dziecka zobowiązany jest wraz z wnioskiem o urlop złożyć pisemne oświadczenie w którym wskaże okres, w którym zamierza korzystać z urlopu wychowawczego. Zamieszczony wzór pozwoli Pracownikowi dopełnić wszelkich formalności związanych z udzieleniem mu urlopu wychowawczego.
WZÓR OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA O ZAMIARZE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z...
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO ZA ZGODĄ PRACODAWCY
data dodania: 2012-06-01, pobrano 28 razy
Przebywając na urlopie wychowawczym Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z takiego urlopu a powrót do pracy może być natychmiastowy pod warunkiem, że Pracodawca wyrazi zgodę na natychmiastową rezygnację z urlopu wychowawczego. Pracownicy chcący skorzystać z tego uprawnienia powinni złożyć Pracodawcy pismo sporządzone w oparciu o zamieszczony wzór.
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO ZA ZGODĄ PRACODAWCY
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB OJCA, MATKI, OJCZYMA LUB MACOCHY)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 28 razy
Śmierć jednej z najbliższych osób jest dla Pracownika zdecydowanie ciężkim przeżyciem dlatego też Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia od pracy na taką okoliczność. Aby uzyskać w takiej sytuacji zwolnienie konieczne jest złożenie wniosku do Pracodawcy o udzielenie zwolnienia. Zrozumiałym jest, iż pracownik w okresie żałoby może nie być w stanie dopełnić wszelkich formalności z tego powodu przygotowaliśmy wzór wniosku który pomoże Pracownikowi dokonać niezbędnych czynności związanych z udzieleniem urlopu.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB OJCA,...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ – FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 28 razy
Wzór pozwu pracownika na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zapłatę odprawy emerytalnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ – FORMULARZ
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 28 razy
Dokument pomocny podczas wszczynania mediacji w czasie sporu zbiorowego dotyczącego podtrzymania żądań w zakresie respektowania praw i wolności związkowych. Informacje dotyczące powoływania mediatora, warunkach, jakie muszą być spełnione przy jego wybieraniu.
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH I...
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 28 razy
Dokument sporządzony w przypadku zakończenia mediacji w zakresie respektowania praw i wolności związkowych.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 28 razy
Plik zawiera wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie stanu, struktury
i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia.
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRZEKAZANIA...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 27 razy
Każda Pracownica po wykorzystaniu podstawowego wymiaru urlopu macierzyńskiego ma prawo do przedłużenia tego urlopu, w zależności od długości podstawowego wymiaru, o 6 lub 8 tygodni. Przedłużenie urlopu jest możliwe wyłącznie w wyniku złożenia pisemnego wniosku Pracownicy przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Oparcie wniosku o przedłużenie urlopu macierzyńskiego na wskazanym wzorze pozwoli na właściwe wniesienie tego wniosku oraz na dochowanie terminu warunkującego możliwość skorzystania z przedłużenia urlopu.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 27 razy
Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać z Radą Pracowników konsultacje odnośnie informacji dotyczących działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Niniejszy wzór umożliwia ostateczne zawezwanie Pracodawcy do podjęcia konsultacji. Podkreślając ostatecznie jakie tematy maj zostać omówione w drodze konsultacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 27 razy
W przypadku nie przeprowadzenia konsultacji przez Pracodawcę odnoście przekazanych informacji, dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, mimo wcześniejszego wezwania Pracodawcy przez Radę Pracowników rada powinna ponownie wezwać pracodawcę do wypełnienia obowiązku z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 27 razy
Rada Pracowników której nie udało się uzyskać od Pracodawcy informacji odnośnie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. W celu przymuszenia Pracodawcy do udostępnienia żądanych informacji oraz pociągnięcia go do odpowiedzialności za nie wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, mogą zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy która to jest organem właściwym do ścigania naruszeń wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 27 razy
: Zawiadomienie o wykroczeniu, dotyczące uchylaniu się przez Pracodawcę od konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, sporządzone na podstawie niniejszego wzoru spowoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego przeciwko Pracodawcy. W przypadku ustalenia naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Państwowa Inspekcja Pracy nałoży na Pracodawcę karę przewidzianą w art. 19 ustawy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2013-03-29, pobrano 27 razy
Jest to wzór uchwały organizacji związkowej o wystąpieniu z żądaniami wszczynającymi spór zbiorowy w zakresie zachowania dotychczasowych warunków wynagradzania
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2013-01-17, pobrano 27 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian.
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
data dodania: 2012-06-22, pobrano 26 razy
Pracownikowi który został przywrócony do pracy po niesłusznym wypowiedzeniu mu stosunku pracy należy się także wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy który Pracodawca ma obowiązek wypłacić. W celu skutecznego egzekwowania swoich praw Pracownik może wykorzystać niniejszy wzór zawierający poza wzorem pisma także dodatkowy szczegółowy opis służący jako instrukcja do niniejszego wzoru.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO PRACY) WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-10, pobrano 26 razy
Pracownik może żądać przywrócenia do pracy w przypadku gdy zostanie on zwolniony z przyczyn uzasadniających jedynie zastosowanie kary porządkowej. Drobne przewinienie nie może właściwie uzasadniać wypowiedzenia.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO PRACY) WYPOWIEDZENIA...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 26 razy
Dokument ten jest pomocny podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym w celu niepogarszania warunków pracy. Zawiera informacje dotyczące wyboru mediatora i arbitrażu.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY...
WZÓR OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NIE NARUSZAJĄ PRZEPISÓW ART. 5 UST. 2 I 3 UPPE
data dodania: 2012-06-19, pobrano 25 razy
Wzór oświadczenia Wnioskodawcy, że warunki uczestnictwa w Programie nie naruszają przepisów art. 5 ust. 2 i 3 uPPE wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia wzoru pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NIE NARUSZAJĄ...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (POPRAWA WARUNKÓW PRACY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 25 razy
Pismo, te można wykorzystać w czasie sporów zbiorowych w celu poprawy dotychczasowych warunków pracy. Zawiera informacje o roli i przywilejach mediatora.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ ZBYT PÓŹNO Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 24 razy
Pracodawca uprawniony do nałożenia kary pieniężnej zobowiązany jest nie tylko do dotrzymania terminu na nałożenie takiej kary ale i do zachowania terminu egzekucji nałożonej kary w przypadku spóźnionego potrącenia z wynagrodzenia Pracownika, Pracownik ten ma prawo wnieść sprzeciw w przypadku niewłaściwie wyegzekwowanej kary pieniężnej.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ ZBYT PÓŹNO Z WYNAGRODZENIA...
WZÓR ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA/OSOBY UPRAWNIONEJ W RAMACH PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO TUNŻ/TFI/PFE
data dodania: 2012-06-19, pobrano 24 razy
Wzór ogólny zgłoszenia zmiany danych osobowych uczestnika/osoby uprawnionej w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego prowadzonego w różnych formach wraz objaśnieniami dotyczącymi sposobu wypełnienia wzoru pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA/OSOBY UPRAWNIONEJ W RAMACH...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data dodania: 2013-01-11, pobrano 24 razy
Pismo zawierające informacje przydatne przy nawiązywaniu takich sporów - kwestia mediacji, arbitrażu jak również strajku. Znaleźć tu też można odpowiednie przepisy dotyczące tworzenia i dysponowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zawarta jest też informacja o sposobie wypełnienia pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY ODNOŚNIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH
data dodania: 2012-05-31, pobrano 23 razy
W przypadku gdy Pracodawca nie stosuje się do obowiązku przestrzegania praw i wolności związkowych często jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje organizacji związkowej jest wejście z takim Pracodawcą w spór zbiorowy w wyniku którego nakłoni Pracodawcę do zaprzestania naruszeń. Przed wszczęciem takiego sporu Związek powinien skorzystać z niniejszego wzoru Uchwały w celu określenia konkretnych żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wymienienia informacji jakie są niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczenia osoby bądź osób władnych do prowadzenia sporu w imieniu Związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ UDZIELONEJ PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 23 razy
Pracownik ma prawo do żądania zwrotu potrąconej kary pieniężnej w przypadku gdy do potrącenia dojdzie np. po rozwiązaniu stosunku pracy a potrącenie zostanie dokonane z ekwiwalentu za urlop w kwocie przekraczającej dopuszczalność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ UDZIELONEJ PO ROZWIĄZANIU...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA- URLOP)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 23 razy
Po wypełnieniu wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary pieniężnej w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary jest nie wysłuchanie Pracownika przez Pracodawcę przed nałożeniem na niego kary pieniężnej w związku z przebywaniem przez Pracownika na urlopie wypoczynkowym.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA- URLOP)
WZÓR WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA OKRES PRÓBNY
data dodania: 2012-06-26, pobrano 23 razy
Pracownik zatrudniony na okres próbny podobnie jak pracownik zatrudniony na czas nieokreślony może złożyć pracodawcy oświadczenie woli dotyczące rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Wykorzystując niniejszy wzór pracownik nie tylko prawidłowo dokona tej czynności lecz także pozna zapozna się z przepisami dotyczącymi wypowiadania umowy o pracę na okres próbny jak otrzyma szczegółowy opis wskazujący sposób wykorzystania zamieszczonego wzoru.
WZÓR WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA OKRES PRÓBNY
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO
data dodania: 2013-02-15, pobrano 23 razy
Plik zawiera wzór uchwały organizacji związkowej przydatny w organizowaniu strajku solidarnosciowego
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB DZIECKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 21 razy
Pracownikowi którego dziecko bierze ślub przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze jednego dnia w celu uczestniczenia w ceremonii. Otrzymanie takiego zwolnienia będzie możliwe po wypełnieniu niniejszego wzoru i przedłożenia go Pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB DZIECKA PRACOWNIKA)
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO WARUNKÓW PŁACY) WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW PŁACY Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 21 razy
Drobne przewinienie nie może uzasadniać wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownika. Wkroczenie które uzasadnia nałożenie kary porządkowej często nie jest wystarczającym powodem do zmiany warunków pracy Pracownika z tego powodu Pracownik może wnieść niniejszy Pozew.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO WARUNKÓW PŁACY)...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (UDZIELENIE KARY PRZEZ OSOBĄ NIEUPOWAŻNIONĄ)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 20 razy
Z pozwem o uchylenie kary pieniężnej może wystąpić także pracownik na którego nałożono taką kare przez osobę nie posiadającą u Pracodawcy właściwego upoważnienia do stosowania kar porządkowych względem Pracowników.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (UDZIELENIE KARY PRZEZ OSOBĄ...
WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM
data dodania: 2012-06-19, pobrano 20 razy
Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym wraz z obszernymi objaśnieniami oraz wskazaniem przepisów prawa.
WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI PRACY)
data dodania: 2013-03-01, pobrano 20 razy
Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu sporu zbiorowego (warunki pracy)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO
data dodania: 2013-03-25, pobrano 20 razy
Plik zawiera wzór uchwały organizacji związkowej przydatny w organizowaniu strajku solidarnosciowego
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE WARUNKÓW SOCJALNYCH - PPE
data dodania: 2013-01-11, pobrano 19 razy
Pismo zawierające informacje przydatne podczas powoływania mediatora, stosowania arbitrażu czy wszczynaniu strajku. Znajduje się tu również wskazówka dotycząca sposobu wypełnienia danego pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 19 razy
Dokument stosowany podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (URODZENIE SIĘ DZIECKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 18 razy
Narodziny dziecka są bardzo doniosłą chwilą w rzyciu każdego człowieka z tego powodu ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zwolnienia od pracy pracownika któremu urodziło się dziecko. Jedynym warunkiem koniecznym do uzyskania takiego zwolnienia poza okolicznością narodzin dziecka jest włąsciwe wniesienie wniosku o udzielenie urlopu. Pracownik który niechce ryzykować utraty możliwości skożystania z ustawowego puprawnienia powinien skożystać zw wzoru który zapewni mu skuteczne wystąpienie z wnioskiem o urlop.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (URODZENIE SIĘ DZIECKA)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 18 razy
Zawyżona kara pieniężna powinna zostać uchylona przez Pracodawcę w tym celu Pracownik wnosi do Pracodawcy sprzeciw od nałożonej kary. Na podstawie sytuacji opisanej we wzorze Pracownik może wnieść sprzeciw wykazując, iż kara pieniężna jest za wysoka w związku z wysokością jego miesięcznego wynagrodzenia.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (ZŁOŻONY OSTATNIEGO DNIA TERMINU)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 18 razy
Pracodawca ma prawo nałożyć na Pracownika karę porządkową w postaci kary pieniężnej za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Pracodawca jednak uprawniony jest do nałożenia takiej kary w ściśle określonym terminie w przypadku przekroczenia tego terminu pracownik upoważniony jest do złożenia sprzeciwu od nałożonej kary oraz do żądania zwrotu potrąconej z wynagrodzenia kwoty.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (ZŁOŻONY OSTATNIEGO DNIA TERMINU)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA PRZEWYŻSZAJĄCA 10% WYNAGRODZENIA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 18 razy
Pracownik ukarany nazbyt wysoką karą pieniężną zdecydowanie powinien wnieść sprzeciw od tej kary. Przedstawiona we wzorze sytuacja jest uniwersalna dla sytuacji zawyżenia przez Pracodawcę kary pieniężnej. Pracownik we wzorze wykazuje, iż kara pieniężna jest za wysoka w związku z wysokością wynagrodzenia jakie przysługuje mu za jeden dzień pracy.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA PRZEWYŻSZAJĄCA 10%...
WZÓR OŚWIADCZENIA O WSKAZANIU/ZMIANIE/ODWOŁANIU OSOBY UPOSAŻONEJ W RAMACH PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
data dodania: 2012-06-19, pobrano 18 razy
Wzór oświadczenia o wskazaniu/zmianie/odwołaniu osoby uposażonej w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia wzoru pisma i wskazaniem właściwych przepisów prawa.
WZÓR OŚWIADCZENIA O WSKAZANIU/ZMIANIE/ODWOŁANIU OSOBY UPOSAŻONEJ W RAMACH...
WZÓR ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA/OSOBY UPRAWNIONEJ W RAMACH PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
data dodania: 2012-06-19, pobrano 18 razy
Wzór zgłoszenie zmiany danych osobowych uczestnika,osoby uprawnionej w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia wzoru pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA/OSOBY UPRAWNIONEJ W RAMACH...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIE PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 18 razy
Pismo pomocne podczas powoływania wspólnej reprezentacji w prowadzeniu sporu zbiorowego. Zawiera informacje, kiedy prowadzone mogą być spory zbiorowe jak również wskazówki dotyczące ich organizacji. Opisane są kwestie mediacji, strajku i arbitrażu. Znaleźć można też szczegółowy opis sposobu wypełnienia wzoru pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (OGRANICZENIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH)
data dodania: 2013-03-20, pobrano 18 razy
Plik zawiera Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (ograniczenie zwolnień grupowych)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z PRAWEM (Z WYNAGRODZENIA INNEGO NIŻ BEZPOŚREDNIO PRZYPADAJĄCEGO PO ZASTOSOWANIU KARY)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 17 razy
Pracodawca zobowiązany jest potrącić karę pieniężną nałożoną na Pracownika z najbliższego wynagrodzenia wypłacanego Pracownikowi. W przypadku nie dokonania takiego potrącenia w odpowiednim czasie Pracownik może żądać od Pracodawcy zwrotu potrąconej za późno kwoty.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z...
WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO PFE
data dodania: 2012-06-19, pobrano 17 razy
Wzór deklaracji przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego prowadzonego w formie Pracowniczego Funduszu Emerytalnego wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia wzoru pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO PFE
WZÓR OŚWIADCZENIA PRACODAWCY, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NIE NARUSZAJĄ PRZEPISÓW ART. 5 UST. 2 I 3 UPPE TUNŻ/TFI/PFE
data dodania: 2012-06-19, pobrano 17 razy
Wzór ogólny oświadczenia Pracodawcy, że warunki uczestnictwa w Programie prowadzonym w różnych formach nie naruszają przepisów art. 5 ust. 2 i 3 wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR OŚWIADCZENIA PRACODAWCY, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NIE NARUSZAJĄ...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB INNEJ OSOBY POZOSTAJĄCEJ NA UTRZYMANIU PRACOWNIKA LUB POD JEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĄ)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 16 razy
W przypadku śmierci osoby nad którą Pracownik sprawował opiekę bądź też którą utrzymywał, może otrzymać zwolnienie od pracy które to pozwoli mu na właściwe pożegnanie bliskich mu osób. W tym celu jednak musi złożyć wniosek do Pracodawcy z prośbą o udzielenie zwolnienia, taką czynność umożliwi każdemu Pracownikowi zamieszczony w serwisie wzór.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB INNEJ...
WZÓR OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O BRAKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH U PRACODAWCY (TWORZENIE PPE)
data dodania: 2012-06-19, pobrano 16 razy
Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o braku organizacji związkowych działających u Pracodawcy wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia wzoru pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O BRAKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH U...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2013-01-11, pobrano 16 razy
Niniejsze pismo może być wykorzystywane podczas sporów zbiorowych dotyczących zaprzestania lub ograniczenia zwolnień grupowych. Znaleźć można tu przydatne informacje dotyczące praw pracowników w takich przypadkach. Jest też informacja jak dany wzór można wypełnić.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 16 razy
Dokument ten jest pomocny podczas postępowania mediacyjnego dotyczącego nie pogarszania warunków pracy, prowadzonego w ramach sporu zbiorowego , wyszczególniający kwestie, w których do porozumienia nie doszło. Opis wyboru i roli mediatora. Zawarte są informacje jak wypełnić pismo.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 16 razy
Pismo przydatne podczas mediacji w sporze zbiorowym dotyczących respektowania praw i wolności związkowych. Zawiera informacje na temat mediacji i arbitrażu oraz wskazówki jak wypełnić pismo.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI PRACY)
data dodania: 2013-03-25, pobrano 16 razy
Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu sporu zbiorowego (warunki pracy).
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB DZIECKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 15 razy
Ustawodawca wychodząc na przeciw nieprzewidywalnym sytuacjom życiowym zawarł w Kodeksie Pracy prawo do otrzymania przez pracownika zwolnienia od pracy w przypadku śmierci i pogrzebu dziecka. Pomimo tragicznych okoliczności pracownik musi wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu z tego powodu zamieściliśmy wzór niezbędny w takiej sytuacji który to pozwoli na odciążenie Pracownika.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB DZIECKA...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
data dodania: 2013-02-22, pobrano 15 razy
Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (świadczenia socjalne)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO PRZED PLANOWANYM PORODEM
data dodania: 2012-06-01, pobrano 14 razy
Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego jest możliwe nie tylko po porodzie lecz także przed planowanym terminem porodu. Pracownica pragnąca skorzystać z tego uprawnienia składa Pracodawcy wniosek oparty na niniejszym wzorze dzięki czemu będzie mogła zrealizować swoje ustawowe prawo do wykorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO PRZED PLANOWANYM PORODEM
WZÓR DYSPOZYCJI KONWERSJI JEDNOSTEK POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM
data dodania: 2012-06-19, pobrano 14 razy
Wzór dyspozycji konwersji jednostek poszczególnych funduszy w Pracowniczym Programie Emerytalnym prowadzonym w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wzór zawiera szczegółowe objaśnienie wypełniania wraz z powołaniem przepisów prawa.

WZÓR DYSPOZYCJI KONWERSJI JEDNOSTEK POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY W PRACOWNICZYM PROGRAMIE...
WZÓR OŚWIADCZENIA O WSKAZANIU/ZMIANIE/ODWOŁANIU OSOBY UPOSAŻONEJ W RAMACH PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO TUNŻ/TFI/PFE
data dodania: 2012-06-19, pobrano 14 razy
Wzór ogólny oświadczenia o wskazaniu/zmianie/odwołaniu osoby uposażonej w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego prowadzonych w różnych formach wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienia wzoru pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR OŚWIADCZENIA O WSKAZANIU/ZMIANIE/ODWOŁANIU OSOBY UPOSAŻONEJ W RAMACH...
WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM TFI
data dodania: 2012-06-19, pobrano 13 razy
Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełnienie pisma oraz przepisami prawa.
WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM TFI
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
data dodania: 2013-03-25, pobrano 12 razy
Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (świadczenia socjalne)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (OGRANICZENIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH)
data dodania: 2013-03-25, pobrano 12 razy
Plik zawiera Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (ograniczenie zwolnień grupowych)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (RESPEKTOWANIE PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH)
data dodania: 2013-04-04, pobrano 12 razy
Plik zawiera Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (respektowanie praw i wolności związkowych)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12