Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZASADY WYNAGRADZANIA MEDIATORA W SPORZE ZBIOROWYM
data publikacji 20-08-2012
Czy strona sporu zbiorowego, która nie jest w stanie pokryć kosztów składających się na wynagrodzenie mediatora może zostać niedopuszczona do mediacji?
 
Nie, strona sporu zbiorowego nie może zostać wyłączona z mediacji z powodu braku środków na wynagrodzenie mediatora.
 
Zgodnie treścią art. 10 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236 z późn. zm.) w przypadku, gdy strony sporu zbiorowego nie osiągną porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, strona, która wszczęła spór i podtrzymuje zgłoszone żądanie jest zobowiązana poddać go procedurze mediacyjnej, prowadzonej przez osobę dającą gwarancję bezstronności. 
 
Osobie prowadzącej mediację między stronami spory zbiorowego przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania. Kwestie te szczegółowo reguluje umowa zawarta pomiędzy mediatorem a stronami sporu zbiorowego. W praktyce może jednak zdarzyć się, iż jedna z organizacji związkowych biorących udział w sporze zbiorowym oświadczy, iż nie jest w stanie pokryć kosztów mediacji, np. z uwagi na niepobieranie składek od swoich członków.  
 
W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 111 ust. 5 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który stanowi, iż w razie udokumentowanego braku środków na pokrycie kosztów obejmujących wynagrodzenie należne mediatorowi oraz zwrot kosztów przejazdu
i zakwaterowania mediatora, na wniosek strony sporu zbiorowego minister właściwy do spraw pracy pokrywa koszty mediacji, z tym że wynagrodzenie mediatora jest pokrywane do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (Dz.U. z 2004, Nr 269, poz. 2673).
 
Oznacza to w praktyce, iż organizacja związkowa biorąca udział w sporze zbiorowym, która nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów mediacji, ma możliwość zwrócenia się do ministra pracy i polityki społecznej z wnioskiem o pokrycie ww. kosztów. Minister właściwy do spraw pracy nie ma obowiązku pokrywania kosztów mediacji, jednak co należy podkreślić jego decyzja jest uznaniowa i zależy od oceny położenia finansowego strony sporu zbiorowego.
 
Podkreślenia wymaga również, iż umowa zawierana pomiędzy stronami sporu zbiorowego a mediatorem jest umową prawa cywilnego. Oznacza to, że każda ze stron sporu zbiorowego odpowiada za jej niedopełnienie zobowiązania względem mediatora, ale tylko w zakresie wynikającym z art. 11 ust. 4 ustawy – co do zasady w częściach równych, chyba, że w umowie ustalony inne zasady podziału. 
 
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przepisy prawa nie zawierają regulacji, które uzależniały by status organizacji związkowej w sporze zbiorowym od pokrycia kosztów mediacji. Ta konkretna organizacja związkowa może uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym na takich samych prawach jak pozostałe organizacje. Musi liczyć się jedynie z tym, że jeżeli minister właściwy ds. pracy nie sfinansuje części kosztów mediacji w ogóle lub w mniejszej wysokości niż ta wynikająca z umowy  i przypadająca na organizację związkową mediator może dochodzić wynagrodzenia i zwrotu kosztów w drodze powództwa cywilnego skierowanego przeciwko organizacji związkowej.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl 
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: art. 10, art. 11,  art. 111 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236 z późn. zm.).
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12