Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI SKŁADKI DODATKOWEJ
data publikacji 05-11-2012
Środki gromadzone w Pracowniczym Programie Emerytalnym (dalej: PPE) pochodzą w szczególności z wpłat dokonywanych w postaci składek podstawowych i składek dodatkowych. O ile w przypadku składki podstawowej finansowanej w całości przez Pracodawcę jej wysokość jest ustalona w Umowie zakładowej, o wysokości składki dodatkowej, którą zasilany jest rachunek Uczestnika w PPE decyduje sam Uczestnik.
 
Jednak, aby Uczestnik mógł skorzystać z oszczędzania w ramach PPE poprzez wnoszenie środków do Programu w postaci składek dodatkowych, taka możliwość w pierwszej kolejności nie może zostać wyłączona postanowieniami Umowy zakładowej. Oznacza to, iż wyłącznie w przypadku, kiedy możliwość wnoszenia składek dodatkowych nie została zakazana w Umowie zakładowej, a dodatkowo również określa ona minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania przez Uczestnika składki dodatkowej (art. 13 ust. 1 pkt 10 uPPE), Uczestnik będzie mógł wnosić do PPE dodatkowe środki, które będą pochodziły z jego wynagrodzenia otrzymywanego u Pracodawcy prowadzącego PPE.
 
W przypadku, kiedy Umowa zakładowa dopuszcza możliwość wnoszenia składek dodatkowych do PPE, decyzję o tym, czy będą one faktycznie wnoszone i w jakiej wysokości podejmuje sam Uczestnik. W sytuacji, gdy wolą Uczestnika jest oszczędzanie większej ilości środków, niż te które są wnoszone do PPE w ramach składek podstawowych, ma on możliwość zadeklarowania wnoszenia też składek dodatkowych, które będą powiększały kapitał zgromadzony w Programie. W tym celu Uczestnik powinien złożyć deklarację, w której określi wysokość składki dodatkowej, którą Pracodawca będzie potrącał co miesiąc z jego wynagrodzenia i odprowadzał na rachunek w PPE (art. 25 ust. 2 i 5 w zw. z art. 26 ust.1 pkt 2 uPPE). Co do zasady, to Uczestnik decyduje o wysokości składki dodatkowej. Może jej wysokość określić jako określoną stałą kwotę lub procent wynagrodzenia, chyba że Umowa zakładowa wskazuje sposób w jaki ma być określona składka.  Jednak nie ma on całkowitej swobody w określeniu jej wysokości, nie może jej wskazać dowolnie. Przy określaniu wysokości składki dodatkowej Uczestnik musi mieć na uwadze, że składka dodatkowa nie może być niższa niż określona w Umowie zakładowej jej minimalna wysokość. Dodatkowe ograniczenie dotyczące składki dodatkowej ustawodawca wprowadził również w art. 25 ust. 4 uPPE, zgodnie z którym suma składek dodatkowych wniesionych przez Uczestnika do jednego Programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
 
Składka dodatkowa jest w całości finansowana przez Uczestnika. To Uczestnik ponosi jej koszt, godząc się na potrącanie z wynagrodzenia zadeklarowanej kwoty. A co w przypadku, kiedy sytuacja finansowa Uczestnika ulegnie zmianie i Uczestnik nie będzie w stanie ponosić kosztów składki lub będzie chciał oszczędzać więcej niż zadeklarował? Czy w takiej sytuacji jest możliwość podwyższenia lub obniżenia wysokości zadeklarowanej składki dodatkowej, czy też w ogóle rezygnacji z jej opłacania? Otóż ustawodawca przewidział możliwość zmiany wysokości zadeklarowanej składki przez Uczestnika, zarówno przez jej podwyższenie, jak i obniżenie. Uczestnik ma również prawo rezygnacji z opłacania składki (art. 25 ust. 3 uPPE). W tym celu powinien złożyć Pracodawcy nową deklarację, a zmiana dotycząca składki nastąpi od najbliższego terminu naliczania i potrącania przez Pracodawcę składki dodatkowej. Co więcej, decyzję dotyczącą zmian w zakresie składki dodatkowej, Uczestnik może podjąć w dowolnej chwili, w każdym czasie, gdy wystąpi potrzeba dokonania takiej zmiany. Dokonanie natomiast zmiany jest uzależnione wyłącznie od jego woli. Tym samym, nawet w przypadku, kiedy Uczestnik zadeklaruje rezygnację z wnoszenia składek dodatkowych, w przyszłości będzie mógł ponownie zadeklarować ich wnoszenie.
 
Autor: Anna Wijkowska, aplikant radcowski "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 5 listopada 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12