Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZAKRES INFORMACJI, KTÓRYCH MOŻE DOMAGAĆ SIĘ RADA PRACOWNIKÓW OD PRACODAWCY CZ. 2
data publikacji 05-11-2014
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:
1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian; 
2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia; 
3)  działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
 
W pierwszej części artykułu został omówiony zakres informacji określony w pojęciu działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian. W tej części artykułu zostanie omówiony pozostały zakres informacji jaki może domagać się rada pracowników na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) wzmiankowanej ustawy.  
 
Jeśli chodzi o informacje wynikające z art. 13 ust. 1 pkt 2) tejże ustawy, można określić, iż są to informacje w dotyczące polityki personalnej pracodawcy, ale nie w aspekcie indywidualnym lecz grupowym, dotyczące np.:
1) fluktuacji zatrudnienia w określonym przedziale czasu,
2) lliczby, kwalifikacji pracowników ze względu na określone kryteria (np. strukturę wiekową, wykształcenie, płeć, pełny lub niepełny wymiar czasu pracy) ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia (umowa na okres próbny, określony, nieokreślony, na czas zastępstwa pracownika) oraz przyczyn istnienia określonej struktury zatrudnienia,
3)  liczby osób wykonujących pracę jako pracownicy tymczasowi na mocy umów pomiędzy pracodawcą a agencją pracy tymczasowej, wraz ze wskazaniem przyczyny wykorzystywania tej formy świadczenia pracy przez pracodawcę,
4)  planów i ewentualnych zamierzeń, w zakresie korzystania z usług agencji pracy tymczasowej, zamiarów dokonywania zwiększenia lub redukcji zatrudnienia, zamierzeń prowadzących do przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (np. poprzez zlecenie części dotychczasowych zadań podmiotom zewnętrznym),
5)  planów lub wdrożeniu nowych technologii (np. w zakresie produkcji), zakupu
lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn i urządzeń służących do produkcji) wraz ze wskazaniem ewentualnego wpływu na stan zatrudnienia i warunków pracy
w zakładzie pracy.
 
Odnosząc się do zakresu informacji wynikających z art. 13 ust. 1 pkt 3) ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, tj. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, należy wskazać, iż w tym przypadku chodzi o sprawy związane z jednej strony z czynnościami pracodawcy zmierzającymi do np. zatrudnienia pracowników tymczasowych, przekazania części zadań lub części zakładu pracy do innego pracodawcy, a z drugiej strony działaniami dotyczącymi podstaw zatrudnienia tzn. działaniami dotyczącymi nie tylko polityki kadrowej w zakresie istnienia, nawiązywania lub rozwiązywania stosunków pracy ale także w zakresie planowych zmian w kwestii pozapracowniczych form zatrudnienia (umów cywilnoprawnych innych niż umowy o pracę) o charakterze zbiorowym nie indywidualnym.
W powyżej wskazanym zakresie można wyróżnić następujące informacje, których może domagać się Rada Pracowników:
1) planów i zamierzeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych innych niż umowy o pracę, celem ograniczania zatrudnienia pracowniczego,
2)  planów i ewentualnych zamierzeń, w zakresie korzystania z usług agencji pracy tymczasowej, zamiarów dokonywania zwiększenia lub redukcji zatrudnienia, zamierzeń prowadzących do przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (np. poprzez zlecenie części dotychczasowych zadań podmiotom zewnętrznym), mających wpływ na organizację pracy w zakładzie pracy,
3)  liczby osób wykonujących pracę jako pracownicy tymczasowi na mocy umów pomiędzy pracodawcą a agencją pracy tymczasowej, wraz ze wskazaniem przyczyny wykorzystywania tej formy świadczenia pracy przez pracodawcę.
 
Zakres informacji przedstawiony powyżej w ramach art. 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rzeczonej ustawy w pewnym zakresie jest podobny (w zakresie zamiarów dotyczących zatrudnienia, jego form itd.).
 
Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 i ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przygotowanie się do konsultacji. Powyższe oznacza, iż pracodawca ma obowiązek przekazania informacji po pierwsze z własnej inicjatywy w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań lub w każdym przypadku, gdy rada pracowników zwróci się na piśmie do pracodawcy w sprawach objętych zakresem informacji wynikającym z art. 13 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ponadto informacje powinny być przedstawione w taki sposób, aby rada pracowników mogła się zapoznać z daną sprawą, przeanalizować informacje celem wyrażenia swojego poglądu a, także mogła przygotować się do konsultacji w sprawach dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu   zatrudnienia lub działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Z zakresu konsultacji zostały wyłączone sprawy dotyczące działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian.
Podsumowując można stwierdzić, iż zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przedstawić na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w zakresie dotyczącym planów i zamierzeń dotyczących zatrudnienia, jego form i ewentualnego korzystania z agencji pracy tymczasowej jest zbieżny. Ponadto zakres informacji jaki ma być przekazany radzie pracownikom jest szerszy niż zakres informacji przekazywany związkom zawodowym na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.

Stan prawny: 5 listopada2014 roku
Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 550 z późn. zm.)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12