Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZAKRES INFORMACJI, KTÓRYCH MOŻE DOMAGAĆ SIĘ RADA PRACOWNIKÓW OD PRACODAWCY CZ. 1
data publikacji 03-11-2014
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w art. 13 ust. 1 określa jakie informacje pracodawca ma obowiązek przekazać radzie pracowników. W świetle tego przepisu pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:
1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu   zatrudnienia;
3)  działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. 
 
Informowanie w rozumieniu tejże ustawy oznacza zgodnie z art. 2 pkt 2) przekazywanie radzie pracowników danych w sprawach dotyczących pracodawcy umożliwiających zapoznanie się ze sprawą. Pracodawca ma obowiązek przekazania żądanych informacji o ile mieszczą się katalogu wymienionym w art. 13 rzeczonej ustawy. Brak przekazania określonych informacji zgodnie z ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji jest wykroczeniem wynikającym z art. 19 tejże ustawy. Ponadto w przypadku odmowy przekazania żądanych informacji rada pracowników na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, może domagać się nakazania udostępnienia informacji wynikających z ustawy na drodze postępowania cywilnego przed Sądem Rejonowym – Sądem Gospodarczym.
 
Wskazać należy, iż jeśli chodzi o rozumienie art. 13 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, to chodzi o informacje dotyczące zakresu przedmiotowego funkcjonowania pracodawcy wpływającego na sprawy dotyczące pracowników i treść ich stosunków pracy (np. rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czy też przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (transfer przedsiębiorstwa). Jakkolwiek przez działalność pracodawcy uznać można wszystkie czynności dokonywane przez pracodawcę wynikające z jego funkcji zarządczych i łączące się z istnieniem i funkcjonowaniem miejsca zatrudnienia, ale wykracza to poza cel ustawodawcy wynikający z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
 
W zakresie informacji wynikających z art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, można wyróżnić następujące informacje, których może domagać się Rada Pracowników:
1)        statusu prawnego pracodawcy oraz schematu organizacyjnego,
2)        istnienia ewentualnych powiązań kapitałowych (holding) z innymi podmiotami, przepływów środków finansowych w przypadku powiązań z innymi podmiotami, pozycji w określonej grupie kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji rynkowej i konkurencyjności w porównaniu do pozostałych podmiotów grupy (w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego),
3)        udziałów kapitałowych poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy, ewentualnych wypłat z zysków, ich wysokości w odniesieniu do zysków pracodawcy (w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego),
4)        przepływów finansowych dokonywanych w grupie kapitałowej, do której należy pracodawca (w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego),
5)        planów i symulacji ekonomicznych na przyszłość (np. dotyczących produkcji, zwiększenia sprzedaży, zbytu itp.),
6)        podejmowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej pracodawcy,
7)        bilansu zysków i strat w danym okresie czasu (kwartał, pół roku, rok, itp.),
8)        wyników finansowych za lata ubiegłe,
9)        środków przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników ze wskazaniem poszczególnych grup zawodowych,
10)    zestawienia zmian w zakresie wynagrodzeń, przewidywanych podwyżek lub zmian wynagrodzeń na niekorzyść pracowników z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (średnie wynagrodzeń i zmian w tym zakresie z uwzględnieniem wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, premie i inne dodatkowe wynagrodzenie),
11)    środków przeznaczonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sposobów wydatkowania środków zgromadzonych na koncie funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem grup pracowników, otrzymujących określone świadczenia ze wskazaniem celów przyznawania świadczeń i ich rozmiaru,
12)    ewentualnej wysokości środków przyznanych w ramach projektów finansowanych z funduszów Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie związanym z zatrudnieniem pracowników oraz innych źródeł finansowania ze źródeł publicznych.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 3 listopada 2014 roku
Podstawa prawna: art. 2, 13, 16, 19 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 550 z późn. zm.).
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12