Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYSOKOŚĆ KARY PIENIĘŻNEJ
data publikacji 14-10-2015
Pytanie: W jakiej wysokości pracodawca może nałożyć na mnie karę pieniężną?
 
OdpowiedźKara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu ewentualnych potrąceń dozwolonych przez ustawodawcę bez zgody pracownika zgodnie z  art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy.
 
W świetle art. 108 § 3 K.p. ustawodawca przewidział dwa limity ograniczające wysokość kary pieniężnej. Z jednej strony kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika a z drugiej strony łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 10 procent wynagrodzenia przysługującego do wypłaty, po dokonaniu ewentualnych potrąceń dopuszczalnych przez prawo pracy bez zgody pracownika.
 
Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują jak należy liczyć jednodniowe wynagrodzenia pracownika. Natomiast wysokość tego wynagrodzenia zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 289, z póź. zm.) w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, należy obliczać według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop. W konsekwencji prawidłowe obliczenie maksymalnej kary pieniężnej za jedno przewinienie pracownika następuje na podstawie reguł wynikających z  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 2, poz.14 z póź. zm.) w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (zwanym dalej rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych…). Prawidłowe wskazanie ekwiwalentu za jeden dzień polega na podzieleniu sumy miesięcznych wynagrodzeń ustalonych zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z  rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych…, przez współczynnik urlopowy.  Współczynnik ten w świetle § 19 rzeczonego rozporządzenia ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Przy założeniu, iż w zakładzie pracy dniem wolnym od pracy jest sobota współczynnik urlopowy wynosi 21 dla pracownika zatrudnionego na cały etat (wyliczenie: 52 niedziele + 8 dni świątecznych przypadających w dniach  poniedziałek - piątek + 53 wolne soboty = 252 dni,  252 dni : 12 = 21). Obliczenie takiego ekwiwalentu dla pracownika, którego wynagrodzenia zawiera zmienne składniki jest skomplikowane. W przypadku wątpliwości co do nałożenia kary w prawidłowej wysokości, można wystąpić do kadr z prośbą o wyliczenie takiego ekwiwalentu.
 
Ustawodawca ograniczył wysokość potrącenia kilku kar pieniężnych do 10 procent wynagrodzenia do wypłaty. Z treści przepisu art. 108 § 3 wynika więc, iż chodzi o kary pieniężne nakładane w okresie czasu, poprzedzającym bezpośrednio wypłatę wynagrodzenia pracownikowi (ustawodawca w art. 85 K.p określa, iż wynagrodzenie za pracę wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, co oznacza, iż może być wypłacane za okresy krótsze). Po drugie w tym przypadku ograniczenie procentowe dotyczy wynagrodzenia netto, tzn. wynagrodzenia po potrąceniu w następującej kolejności: należności publicznoprawnych (zaliczki na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), jak i innych należności możliwych do potrącenie bez zgody pracownika wynikających z art. 87 § 1 pkt. 1-3, tj.
  1)  sum egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2)  sum egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3)  zaliczek pieniężne udzielone pracownikowi.
 
Dopiero po potrąceniu powyższych kwot ze wskazanych tytułów, jest możliwe potrącenie kary lub kar pieniężnych. Należy pamiętać, iż w przypadku nałożenia kary pieniężnej za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, dojdzie do obniżenia wynagrodzenia za każdy dzień nieobecności z tego tytułu, a dopiero później zostanie potrącona kara pieniężna o ile zostanie udzielona przez pracodawcę. Ponadto w świetle art. 871 § 1 pkt 3) K.p. wolna od potrąceń z tytułu kar pieniężnych jest kwota 90 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu obciążeń publicznoprawnych.  Ograniczenia mają charakter ochronny i zapobiegają pozbawienia pracownika środków do życia należnych w związku z pozostawaniem w stosunku pracy.
Zgodnie z art. 108 § 4 K.p. wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 14 października 2015 roku
Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 289, z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 2, poz.14 z póź. zm.),  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12