Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WPŁYW KARY PORZĄDKOWEJ NA WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA
data publikacji 11-05-2015
Pytanie: Czy pracodawca może tytułem kary porządkowej nie wypłacić mi wcale wynagrodzenia?
 
Odpowiedź:
Nie, pracodawca nie ma takiej możliwości.
   
Kodeks pracy w art. 108 § 3 stanowi, iż kara pieniężna udzielona za jedno przewinienie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, natomiast suma tych kar nie może przewyższyć 10% wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu innych przewidzianych w art. 87 § 1 pkt 1-3 K.p. potrąceń. Powyższe ograniczenia dotyczą wynagrodzenia netto, tzn. wynagrodzenia po potrąceniu w następującej kolejności: należności publicznoprawnych (zaliczki na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), jak i innych należności możliwych do potrącenie bez zgody pracownika wynikających z powyżej wskazanego przepisu, tj.
  1)  sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2)  sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3)  zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.
Dopiero po potrąceniu powyższych kwot ze wskazanych tytułów, dojdzie do potrącenia kary lub kar pieniężnych z pierwszeństwem przed potrąceniami dobrowolnymi dokonywanymi przez pracodawcę za zgodą pracownika (np. składka związkowa, rata z tytułu pożyczki udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Jeżeli przewinie pracownika polega na nieusprawiedliwionej nieobecność w pracy, dojdzie do obniżenia wynagrodzenia za każdy dzień nieobecności z tego tytułu, a dopiero później zostanie potrącona kara pieniężna. Kodeks pracy przewiduje jeszcze jeden limit ograniczający możliwość zmniejszenia wynagrodzenia pracownika w związku z udzieleniem kary pieniężnej. Zgodnie z art. 871 § 1 pkt 3) K.p. wolna od potrąceń z tytułu nałożenia kary pieniężnej jest kwota 90 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wynosi 1 113,48 zł (przy założeniu podstawowych kosztów pracy i kwoty wolnej od podatku) w 2014 r. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota  ta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Oznacza, to iż nawet w przypadku udzielenia kary lub kar pieniężnych pracodawca nie może ich potrącić w kwocie, która by powodowała obniżenie wynagrodzenie pracownika netto do poziomu niższego niż wskazany powyżej.
Oczywiście wskazane limity mają na celu ochronę wynagrodzenia pracownika i zapobiegają pozbawienia pracownika środków do życia należnych w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 11 maja 2015 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12