Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWACH Z DOTYCZĄCYCH KAR PORZĄDKOWYCH
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Jaki Sąd jest właściwy do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zastosowania kary porządkowej?
 
Odpowiedź: Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o uchylenie kary porządkowej jest sąd rejonowy Sąd pracy właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania pracodawcy będącego osobą fizyczną, lub siedzibę w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ponadto także sąd właściwy z uwagi na miejsce świadczenia pracy przez pracownika lub siedzibę zakładu pracy o ile jest inna niż pracodawcy. Wybór sądu w tym zakresie należy do pracownika.
 
Kodeks pracy w art. 112 § 2 przyznaje pracownikowi, który złożył sprzeciw do pracodawcy od zastosowanej kary porządkowej, prawo wystąpienia do Sądu pracy z żądaniem jej uchylenia. Termin do wniesienia pozwu wynosi 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu pracownika. Jednakże przepisy Kodeksu pracy nie wskazują sadu, który będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy o uchylenie kary porządkowej. Takie regulacje zawarte są w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). W świetle art. 461 ust. 11 K.p.c. do właściwości sądów rejonowych należą sprawy dotyczące kar porządkowych.  Ponadto istotne jest określenie, który sąd rejonowy Sąd pracy będzie kompetentny do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami stosunku pracy dotyczącego zastosowania odpowiedzialności porządkowej. Dyspozycja art. 461 § 1 wskazuje, iż powództwo w tym zakresie może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego pracodawcy lub przed sąd w którego okręgu praca jest była lub miała być wykonywana lub przed sąd w okresu którego znajduje się zakład pracy. Z tego przepisu wynika, iż pracownik może dokonać wyboru sądu i pozwać pracodawcę przed sąd właściwy dla miejsca świadczenia pracy obecnego, przyszłego lub przeszłego (np. jeżeli w umowie o prace wskazano, iż miejscem świadczenia pracy jest województwo mazowieckie, to sądem właściwym będzie każdy sąd rejonowy Sąd pracy właściwy dla miejscowości położonych w tym województwie), lub może złożyć pozew do sądu właściwego z uwagi na siedzibę zakładu pracy (np. w przypadku wielozakładowej struktury pracodawcy, gdy pracownik wykonuje pracę w oddziale firmy w Krakowie, która ma siedzibę w Gdańsku, można pozwać pracodawcę przed sąd rejonowy w Krakowie, który jest właściwy z uwagi na siedzibę oddziału). Ponadto możliwe jest rozstrzygnięcie sprawy przez sąd rejonowy właściwości ogólnej pracodawcy, tzn. sąd w okręgu którego pracodawca ma miejsce zamieszkania (w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi) lub siedzibę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (art. 27, 30 K.p.c.). Pracownik więc może dokonać wyboru Sądu pracy, w którym powinna być rozpoznana sprawa o uchylenie kary porządkowej. Z reguły wybiera się sąd, który jest dogodny z uwagi na pobyt pracownika. Jednakże co do zasady pracownik nie może złożyć pozwu o uchylenie kary porządkowej do sądy rejonowego właściwego z uwagi na jego miejsce zamieszkania, chyba że właściwość tego sądu pokrywa się z właściwością o której była mowa powyżej. Jednakże wskazać należy, iż niekiedy w umowach o pracę znajdują się postanowienia o wyborze sądu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy z zakresu prawa pracy. Podstawą ich zawarcia są postanowienia art. 46 K.p.c., który stanowi, że strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wyłącznie właściwy jeżeli strony inaczej nie postanowiły. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów. W praktyce oznacza to, iż w umowie o pracę wskazany jest sąd wyłącznie właściwy z uwagi na siedzibę pracodawcy. Pomimo tego, iż uważam że takie postanowienie jest sprzeczne z zasadą wynikającą z art. 18 § 1 Kodeksu pracy, który mówi, iż postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy (wybór sądu wynikający z art. 461 K.p.c. jest uprawnieniem pracownika – tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 1980 r., sygn. akt: IV PZ 38/80 wynikającym z przepisów procesowego prawa pracy i w związku z tym nie powinien być ograniczany). Należy w takiej sytuacji złożyć pozew zgodnie z takim postanowieniem umowy (praktyka sądów pracy w tym zakresie jest różna).
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12