WIELOZAKŁADOWY SPÓR ZBIOROWY
data publikacji 04-05-2015
Czy jest możliwe, a jeśli tak to, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby prowadzić wielozakładowy spór zbiorowy na etapie mediacji?    
 
Przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wprowadzają u pracodawców, u których działają organizacje związkowe, możliwość wszczęcia sporów zbiorowych dotyczących zbiorowych interesów pracowników. W praktyce najczęściej spotykana jest sytuacja sporów zbiorowych na tle płacowym, gdzie spór powstaje na skutek odmowy przez pracodawcę spełnienia żądania podwyżek wynagrodzeń zgłoszonego przez zakładowe organizacje związkowe. W takiej sytuacji spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu.
 
Spór toczony jest zgodnie z etapami przewidzianymi w ustawie rokowania, mediacje i ewentualne postępowanie przed kolegium arbitrażu społecznego.
 
W praktyce może się jednakże zdarzyć sytuacja, gdy z identycznymi żądaniami np. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych wystąpią organizacje związkowe działające u kilku pracodawców w ramach jednej grupy kapitałowej czy osoby prawnej. W takim przypadku tak obowiązujące przepisy, jak też dorobek orzecznictwa pozwalają na prowadzenie wielozakładowego sporu zbiorowego, obejmującego wszystkie zakłady pracy, w których wszczęto zakładowe spory zbiorowe. Jednak tylko na etapie postępowania przed kolegium arbitrażu społecznego. Na powyższe w pierwszej kolejności wskazuje dyspozycja art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który wskazuje, iż na etapie arbitrażu spór zakładowy rozpoznaje kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie wojewódzkim, a spór wielozakładowy rozpoznaje Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym. Należy podkreślić, iż w związku z faktem, że ustawodawca poza powyższym przepisem nie uregulował w ustawie zasad prowadzenia sporu wielozakładowego, wywodzenie takiej możliwości prowadzenia sporu na etapie mediacji nie ma wystarczającej podstawy prawnej.   
 
Natomiast dorobek orzecznictwa wskazuje na warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było przekształcenie sporów zakładowych w spór wielozakładowy na etapie postępowania arbitrażowego. I tak w zarządzeniu Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1983 roku (sygn. akt: III PO 1/84) wskazano, iż o charakterze sporu zbiorowego decyduje okoliczność, czy spór obejmuje jeden zakład pracy czy też więcej zakładów. O charakterze sporu zbiorowego nie decydują natomiast inne okoliczności, w szczególności takie, jak - czy przedmiot sporu występującego w jednym zakładzie może zainteresować pracowników innych zakładów pracy, bądź też, że kierownik zakładu pracy nie jest właściwy do rozwiązania sporu zbiorowego. Natomiast w postanowieniu Kolegium Arbitrażu Społecznego Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 roku (sygn. akt: III KAS 1/05) wskazano, iż spory zbiorowe prowadzone w fazie rokowań i mediacji, jako spory zakładowe mogą zostać przekształcone w jeden spór wielozakładowy w fazie postępowania przed kolegium arbitrażu społecznego, jeżeli takie przekształcenie wynika z woli stron tych sporów, przedmiot sporu dotyczy pracowników zatrudnionych przez więcej niż jednego pracodawcę, a prawa i interesy wszystkich pracowników i pracodawców objętych sporem są reprezentowane przez podmioty upoważnione do działania w imieniu uczestników występujących odpowiednio po stronie pracowników i pracodawców.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k. 
 
Stan prawny: 4 maja 2015 roku
Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236).
Źródło: http://www.radapracownikow.pl/WIELOZAKLADOWY-SPOR-ZBIOROWY,691,baza-wiedzy.html