RODZAJE SKŁADEK W PRACOWNICZYM PROGRAMEM EMERYTALNYM - SKŁADKA DODATKOWA
data publikacji 19-12-2013
Składka dodatkowa natomiast jest składką dobrowolną finansowaną przez Uczestnika. W przypadku, kiedy Umowa zakładowa nie wyłącza możliwości wnoszenia składek  dodatkowych do PPE, decyzję o tym, czy będą one faktycznie wnoszone i w jakiej wysokości podejmuje sam Uczestnik. W sytuacji, gdy wolą Uczestnika jest oszczędzanie większej ilości środków, niż te które są wnoszone do PPE w ramach składek podstawowych, ma on możliwość zadeklarowania wnoszenia też składek dodatkowych, które będą powiększały kapitał zgromadzony w Programie. W tym celu Uczestnik powinien złożyć deklarację, w której określi wysokość składki dodatkowej, którą Pracodawca będzie potrącał co miesiąc z jego wynagrodzenia i odprowadzał na rachunek w PPE (art. 25 ust. 2 i 5 w zw. z art. 26 ust.1 pkt 2 ustawa o PPE). 
 
Co do zasady, to Uczestnik decyduje o wysokości składki dodatkowej. Może jej wysokość określić jako określoną stałą kwotę lub procent wynagrodzenia, chyba że Umowa zakładowa wskazuje sposób w jaki ma być określona składka. Jednak Pracownik nie ma całkowitej swobody w określeniu jej wysokości, nie może jej wskazać dowolnie. Przy określaniu wysokości składki dodatkowej Uczestnik musi mieć na uwadze, że składka dodatkowa nie może być niższa niż określona w Umowie zakładowej jej minimalna wysokość. Dodatkowe ograniczenie dotyczące składki dodatkowej ustawodawca wprowadził również w art. 25 ust. 4 uPPE, zgodnie z którym suma składek dodatkowych wniesionych przez Uczestnika do jednego Programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
 
Autor: Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 19 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Źródło: http://www.radapracownikow.pl/RODZAJE-SKLADEK-W-PRACOWNICZYM-PROGRAMEM-EMERYTALNYM----SKLADKA-DODATKOWA,510,baza-wiedzy.html