PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH PROWADZĄCA DO STRAJKU - ROKOWANIA
data publikacji 20-12-2013
Rokowania
 
Po wszczęciu sporu zbiorowego to znaczy po nieuwzględnieniu wszystkich roszczeń Związków Zawodowych przez Pracodawcę w określonym terminie, należy przeprowadzić Rokowania:
a.    Pracodawca ma obowiązek podjąć Rokowania niezwłocznie po wszczęciu sporu zbiorowego, jednocześnie zawiadamiając Państwową Inspekcję Pracy o wszczęciu sporu zbiorowego. Przez niezwłoczne wszczęcie Rokowań ustawodawca, w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, rozumie wszczęcie natychmiastowe chyba, że zachodzą sytuacje wyjątkowe uniemożliwiające wszczęcie Rokowań, w szczególności siła wyższa np. powódź na terenie objętych działaniem pracodawcy, która rzeczywiści uniemożliwia wszczęcie rokowań.
b.    Rokowania mogą zakończyć się:
                  i.        Podpisaniem porozumienia, przez strony sporu, co kończy spór zbiorowy. Zawarte porozumienie staje się zakładowym źródłem prawa pracy.
                 ii.        Sporządzeniem protokołu niezgodności zawierającym wskazania stanowisk stron. W razie zawarcia protokołu niezgodności spór zbiorowy jest w dalszym ciągu kontynuowany. Pamiętać należy, iż protokół rozbieżności strony sporządzają wspólnie w związku z czym obie strony powinny podpisać niniejszy protokół.
Ustawodawca nie przewidział terminu trwania Rokowań co oznacza, iż mogą być one prowadzone przez okres niezbędny do zawarcia porozumienia bądź zakończone w chwili, gdy strony uznają, iż na danym etapie sporu nie dojdą do porozumienia. 
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 20 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Źródło: http://www.radapracownikow.pl/PROCEDURA-ROZWIAZYWANIA-SPOROW-ZBIOROWYCH-PROWADZACA-DO-STRAJKU---ROKOWANIA,550,baza-wiedzy.html