Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH PROWADZĄCA DO STRAJKU - MEDIACJA I ARBITRAŻ
data publikacji 20-12-2013
Kolejnym etapem sporu zbiorowego po zakończeniu rokowań jest Mediacja. Mediacja rozpoczyna się w sytuacji, gdy strona zgłaszająca spór zbiorowy podtrzymuje swoje żądania po zakończeniu Rokowań.
 
Mediacje prowadzi Mediator wybierany wspólnie przez strony sporu. Mediatorem może być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.). Strony co do zasady mają 5 dni na wyznaczenie wspólnie wybranego Mediatora, po bezskutecznym upływie wskazanego terminu każda ze stron może wystąpić do Ministra właściwego do spraw pracy z wnioskiem o wyznaczenie przez Ministra Mediatora z wskazanej listy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia Mediatora określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (Dz.U. Nr 269, poz. 2673). Strony mogą w porozumieniu z Mediatorem ustalić wyższe wynagrodzenie niż określone w rozporządzeniu.  Koszty prowadzenia Mediacji co do zasady strony zobowiązane są ponosić w częściach równych. W praktyce jednak koszty prowadzenia Mediacji ponosi Pracodawca na mocy porozumień zawartych przez strony sporu zbiorowego.
 
W toku Mediacji możliwe jest wystąpienie konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz np. dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej Pracodawcy, o takiej potrzebie Mediator zawiadamia strony sporu zbiorowego, co do zasady koszty przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz obciążają zakład pracy. Strony mogą nie wyrazić zgody na przeprowadzenie ekspertyz, natomiast w razie wyrażenia zgody na przeprowadzenie ekspertyz, Mediator może wystąpić do Związków Zawodowych będących stroną sporu zbiorowego z wnioskiem o przesunięcie terminu rozpoczęcia strajku na czas niezbędny do dokonania ustaleń mogących mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia sporu. Ustawodawca natomiast nie przewidział uprawnienia Mediatora do zobligowania Związków do przesunięcia terminu strajku ani do wskazania okresu na jaki powinny przesunąć strajk, decyzje te należą wyłącznie do Związków będących stroną sporu.
 
Na etapie Mediacji może dojść do strajku ostrzegawczego. Strajk ostrzegawczy może zostać zorganizowany w sytuacji, gdy przebieg Mediacji uzasadnia ocenę, że nie doprowadzi ona do rozwiązania sporu przed upływem terminu określonego przez stronę inicjującą spór zbiorowy w piśmie wszczynającym spór zbiorowy wskazujący termin w jakim może dojść do zorganizowania akcji strajkowej. Strajk ostrzegawczy może być zorganizowany wyłącznie jednorazowo w trakcie sporu zbiorowego, maksymalnie dopuszczalny okres przeprowadzania strajku ostrzegawczego wynosi 2 godziny. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny należy uznać, iż do strajku ostrzegawczego stosuje się postanowienia dotyczące strajku zwykłego, jedyna różnica dotyczy etapu, na którym może zostać przeprowadzony oraz okresu jego trwania.
 
Mediacja kończy się podobnie jak Rokowania:
a.    Podpisaniem porozumienia przy udziale Mediatora przez strony sporu, co kończy spór zbiorowy. Zawarte porozumienie staje się zakładowym źródłem prawa pracy.
b.    Sporządzeniem przy udziale Mediatora protokołu niezgodności zawierającego wskazania stanowisk stron. W razie zawarcia protokołu niezgodności spór zbiorowy jest w dalszym ciągu kontynuowany. Nie zawarcie porozumienia uprawnia Związki do podjęcia akcji strajkowej.
Po zakończeniu Mediacji strony mogą postanowić o przeprowadzeniu Arbitrażu, przeprowadzenie arbitrażu jest możliwe przy rezygnacji przeprowadzenia akcji strajkowej bezpośrednio po zakończeniu Mediacji. W praktyce jednak Arbitraż jest niespotykanym etapem rozwiązywania sporów zbiorowych, wynika to z faktu, iż rozstrzygnięcia kolegium arbitrażu po dokonaniu stosownego zastrzeżenia przed rozpoczęciem jego działań nie wiążą stron sporu zbiorowego. W praktyce żadna ze stron nie decyduje się na dopuszczenie do zakończenia sporu przez kolegium arbitrażowe, gdyż rozstrzygnięcie jest niemożliwe do przewidzenia. Ponadto w przypadku Związków Zawodowych wiążące rozstrzygnięcie, nawet niekorzystne dla Związku, zamykałoby mu drogę do zorganizowania strajku. Postępowanie Arbitrażowe na poziomie zakładowego sporu zbiorowego prowadzi kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie wojewódzkim, w którym utworzony jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych natomiast spór wielozakładowy rozpoznaje Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym. W skład kolegium wchodzi przewodniczący wyznaczony spośród sędziów sądu przez prezesa sądu oraz sześciu członków wyznaczonych po trzech członków przez każdą ze stron. Strony powinny dążyć do wskazania osób bezpośrednio niezainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy. Prezes właściwego sądu wyznacza niezwłocznie termin posiedzenia, zawiadamiając o nim strony sporu lub ich przedstawicieli. Podobnie jak przy Mediacji możliwe jest przeprowadzenie ekspertyz, które to przeprowadzane także są na koszt zakładu pracy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 05 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12