Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRAWO DO ODPRAWY PRZY WYPOWIEDZENIU ZMIENIAJĄCYM
data publikacji 19-08-2013
Do tzw. zwolnienia indywidualnego czyli w procesie rozwiązywania stosunku pracy z liczbą pracowników mniejszą niż ta, która kwalifikuje do zwolnień grupowych według ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zastosowanie znajdują art. 10 w związku z art. 8 tej ustawy stanowiący o prawie pracownika do odprawy. Należy jednakże zwrócić uwagę,  iż art. 10 stanowi iż dla jego zastosowania konieczne jest aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika. Za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie o sygnaturze I PK 81/10 należy powtórzyć, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, odprawa przysługuje jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Jednak w przypadku zwolnień indywidualnych konieczne jest również ustalenie, czy pracownik nie współprzyczynił się do rozwiązania stosunku pracy.
 
W zakresie relacji prawa do odprawy a wypowiedzenia zmieniającego, Sąd Najwyższy (wyrok z 6 stycznia 2009 roku, sygn. akt: II PK 108/08) wskazał, że może zajść sytuacji konieczności wypłaty odprawy pracownikowi w przypadku, gdy wypowiedzenie zmieniającego przekształci się w wypowiedzenie definitywne czyli gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie wypowiedzenia zmieniającego, tzn. pracownik w odpowiednim terminie odmówi przyjęcia nowych zaproponowanych warunków pracy lub płacy. Jednakże tutaj kluczowa jest ocena czy przyczyny niedotyczące pracowników stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem. Jeżeli bowiem pracownikowi zaproponowano w drodze wypowiedzenia zmieniającego odpowiednią pracę (warunki płacy i pracy), które obiektywnie nie pogarszały  w dużym stopniu jego sytuacji pracowniczej, to odmowa ich przyjęcia może być potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy z uwagi na interes pracownika i pracodawcy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej mu pracy w zasadzie można oczekiwać, że pracownik powinien przyjąć zaoferowane mu nowe warunki. Oznacza to, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy noszących znamiona szykany, jak i nieprzyjęcie warunków wyraźnie z jakiegoś powodu niedogodnych dla pracownika (np. z powodu przeciwwskazań zdrowotnych) nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą wyłącznie po stronie zakładu pracy. Oznacza to więc, że jeżeli zaproponowane nowe warunki pracy i płacy odpowiadają kwalifikacjom zawodowym i kompetencjom pracownika, nie odbiegają od zadań, które wykonywał on do tej pory a zaproponowane wynagrodzenie nie jest rażąco niskie w porównaniu do wcześniej obowiązującego pracownika, odmowa przyjęcia takich warunków może być uznana za współprzyczynę a co za tym idzie – eliminować uprawnienie do odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy.
 
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny  w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 19 sierpnia 2013
Podstawa prawna: ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12