Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
POJĘCIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data publikacji 03-07-2013
Rozwiązanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przez pracodawcę w niektórych przypadkach podlega szczególnym regulacjom prawa pracy odrębnym od postanowień Kodeksu pracy. Aktem prawnym istotnym z punktu widzenia podjęcia decyzji o zakończeniu stosunku pracy z pracownikiem i ewentualnego trybu postępowania jest ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawa o szczególnych zasadach …). W świetle art. 1 tejże ustawy przepisy tego aktu normatywnego stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
  1)  10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2)  10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3)  30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".
Przy czym liczby odnoszące się do pracowników, o których powyżej, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.
 
Powyższy przepis zawiera definicję ustawową „zwolnień grupowych”. Wyjaśniając definicję zawartą w art. 1 wzmiankowanej powyżej ustawy, należy stwierdzić, że stosuje się ją jedynie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Oznacza to, iż chodzi o pracodawcę w rozumieniu art. 3 K.p., który stanowi, iż pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Po drugie nie ma znaczenia na jakiej podstawie został nawiązany stosunek pracy i w jakim wymiarze czasu pracy pracownik jest zatrudniony. W świetle art. 2 K.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest art. 11 ustawy o szczególnych zasadach …, który wskazuje, iż jej postanowień nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania. Poza tym ustawa ma zastosowanie do wszystkich pracodawców funkcjonujących zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę mniejszą liczbę osób niż 20 ustawa wskazana powyżej nie ma zastosowania nawet jeżeli pracodawca podejmuje działania zmierzające do zakończenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Niewątpliwie ustawie w zakresie dopuszczalności wypowiedzenia stosunku pracy podlegają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na niezależnie od czasu na jaki została zawarta (czas określony, czas nieokreślony) a także spółdzielczej umowy o pracę.
Ustawa o szczególnych zasadach … bardzo szeroko zakreśla przyczynę, która uzasadnia jej zastosowanie i zaistnienie „zwolnień grupowych”. Pomimo literalnego brzmienia art. 1 tego aktu prawnego należy uznać, iż do rozwiązania stosunku pracy może dojść o ile istnieje co najmniej jedna przyczyna niedotycząca pracownika. Ponadto „zwolnienie grupowe” może być dokonywane z kilku przyczyn, przy czym przyczyny te mogą być różne dla poszczególnej grupy zawodowej pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Pamiętać także należy, iż wystarczające jest to, że jedynie niektóre przyczyny, z ogółu przyczyn, które są podstawą zakończenia stosunku pracy są przyczynami nie leżącymi po stronie pracownika. 
 
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 3 lipca 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12