Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z USTAWĄ O INFORMOWANIU PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZANIU Z NIMI KONSULTACJI
data publikacji 12-11-2012
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. wprowadziła wiele nowych obowiązków, które pracodawca musi spełnić. Nie wszyscy pracodawcy jednak mają świadomość istnienia tych obowiązków, jeszcze rzadziej pracownicy. W interesie pracowników leży poznanie wszelkich obowiązków jakie spoczywają na pracodawcy.
                                       
Z myślą o pracownikach i Radach Pracowników postaram się przedstawić wszystkie obowiązki. które nakłada na pracodawców IiKPracU. Punktowe wyliczenie i opisanie obowiązków pracodawcy ułatwi Radom i pracownikom skuteczne ubieganie się o ich prawa. Taki spis będzie także korzystny dla pracodawcy, który po zapoznaniu z nim, będzie mógł podjąć wszelkie niezbędne kroki do zadośćuczynienia ustawie.
 
1) Podstawowym obowiązkiem jaki wynika z  IiKPracU dla pracodawcy jest konieczność powołania Rady Pracowników w momencie gdy pracodawca zatrudnia ponad 50 pracowników, w przypadku gdy pracodawca jest podmiotem wykonującym działalność gospodarczą (źródło art. 1 ust 2 IiKPracU). Dopiero po spełnieniu tego obowiązku można mówić o powstaniu kolejnych obowiązków, które w większości są pochodnymi powstania Rady. Mówiąc o obowiązku powołania Rady konieczne trzeba podkreślić, iż pracodawca mimo, że ma obowiązek powołać Radę nie jest w stanie tego zrobić bez wniosku grupy co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy (art. 8 ust 1 IiKPracU).
 
2) Obowiązkiem bezpośrednio związanym z powołaniem Rady Pracowników, po osiągnięciu minimum 50 zatrudnionych pracowników, jest konieczność poinformowania pracowników o liczbie zatrudnionych pracowników (art. 7 IiKPracU). Nie jest to jednak tak proste jak by się mogło wydawać, gdyż zgodnie z art. 7 liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia oc wyborach członków Rady Pracowników. Nie jest jednak możliwe powiadomienie o wyborach bez wcześniejszego ustalenia poziomu zatrudnienia u pracodawy. Z tego powodu pracodawca powinien nieustanie kontrolować poziom zatrudnienia, w tym celu za dzień powiadomienia o wyborach podstawia się każdy dzień, w którym pracodawca dokonuje obliczeń. Pracodawca po powiadomieniu pracowników o poziomie zatrudnienia spełnił swoje obowiązki związane z zainicjowaniem wyborów na członków Rady Pracowników, od tego momentu inicjatywa zorganizowania Rady leży po stronie pracowników.
 
3) Po otrzymaniu wniosku dotyczącego zorganizowania Rady Pracowników pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia i ogłoszenia regulaminu wyborów. Pracodawca przy uchwalaniu regulaminu jest zobowiązany do współdziałania z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w tym celu. W przypadku, gdy przedstawiciele pracowników i pracodawca nie dojdą do porozumienia co do treści regulaminu w ciągu 30 dni od jego przekazania, to pracodawca samodzielnie ustala jego treść, pamiętając jednak o ustaleniach, które zostały dokonane z przedstawicielami pracowników (art. 10 ust. 2 IiKPracU)
 
4) Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracowników o terminie przeprowadzenia wyborów zaraz po otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie wyborów (jednak tylko w przypadku gdy wniosek został złożony przez grupę co najmniej 10% pracowników)(art. 8 IiKPracU). Pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia pracowników o terminie wyborów z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Pracownicy natomiast mają 21 dni od dnia powiadomienia o terminie wyborów na zgłaszanie kandydatów na członków Rady Pracowników.
 
5) W przypadku, gdy w wyborach nie weźmie udziału wymagane kworum, to znaczy 50% pracowników, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownych wyborów, po 30 dniach od dnia wyborów. Powtórne wybory pozostają ważne niezależnie do frekwencji. W przypadku, gdy kandydaci na członków Rady Pracowników otrzymają równą liczbę głosów, a liczba miejsc pozostających do obsadzenia jest mniejsza od liczby tych kandydatów, wyboru członków Rady Pracowników dokonują ponownie pracownicy spośród tych kandydatów (art. 10 ust. 6 i 8 IiKPracU)
 
6) Pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji ministrowi właściwemu do spraw pracy, w ciągu 30 dni od dnia wyborów,  o wybranej Radzie Pracowników. Pracodawca powinien wykorzystać wzór załączony do ustawy w celu powiadomienia ministra. (art. 18 IiKPracU)
 
7) Kolejnym obowiązkiem pracodawcy, już po wyłonieniu członków Rady Pracowników, jest zwołanie pierwszego zebrania członków Rady Pracowników,  w terminie 30 dni od dnia wyborów. (art. 11 ust. 2 IiKPracU)
 
8) Obowiązkiem, który jest ciężki do hierarchizacji na osi czasu, jest obowiązek ponoszenia przez pracodawcę wszelkich kosztów związanych z wyborami i działalnością Rady Pracowników (art. 6 IiKPracU)
 
9) W przypadku, gdy jednemu z członków przedwcześnie wygaśnie mandat, pracodawca jest zobowiązany do ogłoszenia wyborów uzupełniających. (art. 12 IiKPracU) Na marginesie należy zaznaczyć, iż nowo wybrany członek pełni funkcje członka Rady przez okres całej kadencji. Taka sytuacja może powodować, że Rada Pracowników składać się będzie z członków, których mandaty całkowicie się rozbiegają.
 
10) Obowiązkiem pracodawcy, który w zasadzie spełnia cel powołania Rady jest obowiązek informowania Rady o :
a. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
b. stanie, strukturyi przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
c.   działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
Ponadto pracodawca musi przekazywać Radzie informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek Rady Pracowników. Informacje, które przekazuje pracodawca muszą być przekazane w terminie, formie i zakresie umożliwiającym Radzie Pracowników zapoznanie się ze sprawą, której przekazane informacje dotyczą, a także w przypadku informacji określonych w pkt b. i c. informacje muszą umożliwiać Radzie przygotowanie się do konsultacji co bezpośrednio łączy się z kolejnym obowiązkiem pracodawcy (art. 13 IiKPracU)
 
11)  Pracodawca jest zobowiązany prowadzić konsultacje w sprawach dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji w sposób gwarantujący ich rzetelność, w związku z czym konsultacje powinny być prowadzone:
a. w terminie, formie i zakresie umożliwiającym pracodawcy podjęcie działań w sprawach objętych konsultacjami;
b. w zależności od przedmiotu dyskusji, na odpowiednim poziomie kierowniczym;
c. na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez Radę Pracowników i zdania odrębnego członka Rady Pracowników;
d.  w sposób umożliwiający Radzie Pracowników odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii;
e.  w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy Radą Pracowników a pracodawcą.
 
12) Nie jest całkowicie jasne czy pracodawca ma bezwzględny obowiązek zawrzeć z Radą Pracowników porozumienie, o którym mowa w art. 5 IiKPracU.  Wydaje się że pracodawca ma obowiązek do podjęcia porozumienia z Radą pracowników co do:
a. zasad i trybu przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji;
b. trybu rozstrzygania kwestii spornych;
c. zasad ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością Rady Pracowników, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.
 
13) Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę od Rady Pracowników w przypadku, gdy chce wypowiedzieć lub rozwiązać stosunek pracy z członkiem Rady Pracowników. Taką zgodę musi także uzyskać pracodawca w przypadku, gdy chce złożyć członkowi Rady wypowiedzenie zmieniające. W przypadku braku uzyskania zgody od Rady Pracowników pracodawca nie może dokonać wymienionych czynności. (art. 17 ust 1 i 2 IiKPracU)
 
14) Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zwolnienie członka Rady Pracowników z obowiązku świadczenia pracy wraz z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, za okres niezbędny do wykonania czynności związanych z działalnością Rady Pracowników, które nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Podkreślić należy wyraźnie słowa niezbędne i które nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, tylko w takich przypadkach przysługuje zwolnienie od pracy. (art. 17 ust. 3) Zawarty w artykule katalog obowiązków opisuje najważniejsze obowiązki pracodawcy wynikające z IiKPracU, pominąłem w zamieszczonym katalogu obowiązki wynikające z art. 25 IiKPracU, gdyż miały one znaczenie jedynie w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy, dziś po blisko 6 latach obowiązywania ustawy niniejszy art. utracił moc obowiązywania.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski Koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny:12 listopada 2012 roku
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia z 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12