Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ PO 5 MIESIĄCACH OD POPEŁNIENIA PRZEWINIENIA PRZEZ PRACOWNIKA
data publikacji 01-03-2016
Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za spóźnianie się do pracy, które miało miejsce 5 miesięcy temu? 
 
 
Pracodawca w świetle art. 109 Kodeksu pracy nie może udzielić kary porządkowej po upływie 5 miesięcy od naruszenia obowiązków pracowniczych.
 
Art. 108 § 1 Kodeksu pracy stanowi, iż za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może udzielić kary upomnienia i nagany.
 
Spóźnienie się do pracy pracownika, niewątpliwie może być uznane przez pracodawcę za uchybienie obowiązków pracowniczych mieszczące się w pojęciu nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.
 
Oznacza, to iż istnieje podstawa do nałożenia kary porządkowej w takiej sytuacji. Jednakże postanowienia Kodeksu pracy, także w zakresie stosowania środków dyscyplinujących pracownika, zawierają ograniczenia w czasie możliwość zastosowania przez pracodawcę takich kar. Takim przepisem w zakresie odpowiedzialności porządkowej podwładnych jest art. 109 K.p. Przepis ten wyznacza dwie granice czasowe, w których jest możliwe ukaranie za przewinienie pracownika w sytuacjach określonych w art. 108 K.p. Pracodawca nie może zastosować kary porządkowej po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Należy pamiętać, iż kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jednakże jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Powyższe oznacza, iż ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia terminu 2 tygodniowego do udzielenia kary porządkowej w przypadkach wskazanych powyżej. Natomiast w żadnym przypadku nie ulega przedłużeniu termin trzech miesięcy od zdarzenia uzasadniającego zastosowanie kary. Jeśli przewinienie pracownika ma charakter ciągły termin ten zaczyna biec od ostatniego zdarzenia składającego się na ciągłość tego przewinienia. Wobec powyższego pracodawca traci prawną możliwość zastosowania kary upomnienia lub nagany za spóźnienie się pracownika, które miało miejsce 5 miesięcy temu. Udzielona kara za takie zdarzenie będzie wadliwa i będzie podlegać uchyleniu przez Sąd pracy, o ile pracownik wyczerpie tryb odwoławczy przewidziany w Kodeksie pracy.
 
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 1 marca 2016 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12