Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
MOŻLIWOŚĆ PRZYWRÓCENIA TERMINU DO ODWOŁANIA SIĘ DO SĄDU PRACY W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANĄ KARA PORZĄDKOWĄ
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Co mogę zrobić jeśli spóźnię się ze złożeniem odwołania od udzielonej kary porządkowej do Sądu?
 
Odpowiedź: Termin wytoczenia powództwa o uchylenie kary porządkowej przez Sąd pracy jest terminem, który nie podlega przywróceniu i jego uchybienie zawsze będzie skutkowało przegraniem przez pracownika procesu o uchylenie kary.
 
Kodeks pracy w art. 112 § 2  statuuje sądową kontrolę nałożenia przez pracodawcę wobec pracownika kary porządkowej. Możliwość podważenia decyzji pracodawcy w postępowaniu sądowym jest dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, zakończonego odrzuceniem sprzeciwu w całości lub w części, np. zmianę kary z nagany na upomnienie lub obniżenie wysokości kary pieniężnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 644/98). Przy czym pracownik może wystąpić do sądu o uchylenie zastosowanej kary w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu. Przepisy Kodeksu pracy regulujące zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników nie precyzują treści w jakiej należy zawiadomić pracownika o odrzuceniu sprzeciwu. Istotne jest jedynie aby zawiadomienie było sporządzone na piśmie (tak też Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 19 lutego 1999 r., sygn. akt: I PKN 586/98). Podnieść należy, iż z powyższego nie wynika zobowiązanie pracodawcy do pouczenia pracownika o prawie wystąpienia do sądu o uchylenie zastosowanej kary porządkowej i terminie wniesienia pozwu. Tak też wypowiedział się  Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 9 maja 2000 r. (sygn. akt: I PKN 626/99).
 
W świetle art. 112 § 2 K.p. pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu o uchylenie zastosowanej wobec niego kary w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu. Wedle powyżej cytowanego wyroku Sądu Najwyższego termin ten jest terminem zawitym prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. To znaczy, iż do jego przywrócenia nie stosuje się przepisów o przywracaniu terminów wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 168 i następne K.p.c.). Ponadto Kodeks pracy nie zawiera także przepisu, który by wprost wskazywał możliwość jego przywrócenia.  Dyspozycja art. 265 § 1 K.p. regulująca możliwość przywrócenia niektórych terminów zawiera zamknięty katalog czynności, do dokonania których termin, uchybiony przez pracownika bez jego winy, może być na jego wniosek przywrócony. Jednakże nie wymienia terminu odwołania do Sądu pracy z żądaniem pracownika uchylenia kary porządkowej. Podsumowując należy stwierdzić, że pracodawca nie musi informować pracownika o  prawie odwołania się od Sądu pracy celem weryfikacji zastosowania odpowiedzialności porządkowej. Po drugie spóźnienie się pracownika z wytoczeniem powództwa o uchylenie nałożonej kary skutkowało będzie jego oddaleniem, bez badania zasadności i bezprawności jej zastosowania. Wobec czego pracownik nie ma jakiejkolwiek możliwości prawnej spowodowania przywrócenia uchybionego terminu do odwołania się do Sadu pracy w związku z nałożoną karą porządkową.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12