Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KONSULTACJA REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA, NAGRÓD I PREMIOWANIA Z ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ
data publikacji 28-08-2012
Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek uzyskania zgody organizacji zakładowej (międzyzakładowej) na wprowadzenie lub zmianę regulaminu wynagradzania lub nagród i premiowania?
 
Odpowiedź: Tak pracodawca ma obowiązek uzgodnić treść regulaminu wynagradzania, nagród i premiowania z organizacją zakładową. W przypadku kilku organizacji jedynie przedstawione wspólne negatywne stanowisko wyrażone w terminie 30 dni od wystąpienia pracodawcy, co do postanowień tych regulaminów uniemożliwia pracodawcy ich wprowadzenie.
 
Uprawnienia organizacji związkowej w zakładzie pracy zakładowej jak i międzyzakładowej (przepisy dotyczące uprawnień zakładowej organizacji związkowej wynikające z ustawy o związkach zawodowych stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej na podstawie art. 34 tej ustawy, tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 422/98) w zakresie ustalenia regulaminów wynagradzania w tym nagród i premiowania są zależne od liczby organizacji działających w zakładzie pracy oraz sektora prywatnego lub publicznego, w jakim funkcjonuje pracodawca. Wobec faktu, iż zgodnie z art. 773§ 1 Kodeksu pracy warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określi w drodze rozporządzenia - w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra, istotne jest określenie uprawnień związku zawodowego obejmującego swoim działaniem pracodawcę należącego do sektora prywatnego.
 
Jeżeli u pracodawcy mamy do czynienia z jedną organizacją, mającą uprawnienia zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej (tj. zrzeszającej, co najmniej 10 pracowników – art. 251, 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych) to tryb ustalenia regulaminu wynagradzania reguluje art. 772§ 4 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, iż regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Przy czym należy pamiętać, iż zwrot „uzgadnia” należy interpretować dosłownie, co oznacza, że jeżeli organizacja związkowa nie wyrazi zgody na proponowane przez pracodawcę postanowienia takiego regulaminu to nie wchodzi on w życie (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  z dnia 12 lutego 2004 r., sygn. akt: I PK 349/03). Ponadto takie same zasady należy przyjąć w zakresie regulaminu nagród i premiowania. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż co do zasady są to części regulaminu wynagradzania niezależnie od tego, w jakich wewnętrznych aktach pracodawcy się znajdują. Ponadto z art. 772K.p. nie wynika, iż regulamin wynagradzania jest jednym aktem prawnym (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt: I PK 194/07). 
 
Natomiast w przypadku istnienia w zakładzie pracy więcej niż jednej organizacji związkowej (zakładowej lub międzyzakładowej) zasady ustalania regulaminów wynagradzania, nagród i premiowania wynikają z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. W świetle tego przepisu, jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125aKodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. W konsekwencji oznacza to, iż jeżeli po wystąpieniu pracodawcy do organizacji związkowych u niego działających w zakresie ustalenia powyżej wskazanych regulaminów, wszystkie organizacje lub jedynie reprezentatywne w zakładzie pracy, wyrażą wspólnie negatywne stanowisko w terminie 30 dni to pracodawca nie może ich wprowadzić w życie. Natomiast, jeśli związku uchybią terminowi lub nie ustalą wspólnego stanowiska między sobą, to pracodawca będzie mógł sam ustalić regulamin wynagradzania, nagród i premiowania. W takiej sytuacji nie będzie związany stanowiskiem żadnej z organizacji związkowej (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2004 r., I PK 349/03).
 
Powyższe rozważania należy także odnieść do sytuacji, gdy pracodawca zamierza zmienić niektóre postanowienia wzmiankowanych regulaminów (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 października 2009 r., sygn. akt: I APa 21/09).
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12