JAK DŁUGO PRACODAWCA POWINIEN PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH?
data publikacji 14-11-2012
Ustawodawca przewiduje różne okresy, przez które Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ich długość jest uzależniona od rodzaju dokumentów. Najdłuższy okres przechowywania przewidziany jest dla dokumentacji osobowej pracowników i wynosi 50 lat od dnia zakończenia pracy u danego Pracodawcy oraz dla dokumentacji płacowej, którą Pracodawca zobowiązany jest przechowywać przez okres 50 lat od dnia jej wytworzenia. Natomiast dokumentacja ubezpieczeniowa (kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty) Pracodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia jej przekazania do ZUS.
 
Przepisy nie regulują natomiast kwestii przechowywania przez Pracodawcę takich  dokumentów dotyczących Pracownika, jak np. deklaracje przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (dalej: PPE), listy wypłat itd., które nie są zaliczane ani do dokumentacji osobowej, płacowej, ani też ubezpieczeniowej. Z powyższego można wysnuć wniosek, iż Pracodawca nie jest zobowiązany przez ustawodawcę do przechowywania dokumentów dotyczących PPE przez określony czas. Co to oznacza
w praktyce? Jak długo Pracodawca powinien przechowywać te dokumenty?
 
Pomimo braku ustawowego obowiązku przechowywania przez Pracodawcę dokumentacji dotyczącej PPE przez określony czas, Pracodawca z całą pewnością powinien zadbać
o możliwość jej przechowania co najmniej przez okres 3 lat. Taki czas przechowywania dokumentacji dotyczącej PPE jest zalecany z uwagi na trzy letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Jest to niezbędne z uwagi chociażby na to, że w przypadku ewentualnego sporu z pracownikiem w sądzie pracy możliwe będzie w oparciu o te dokumenty udowadnianie okoliczności korzystnych dla Pracodawcy. Nie trudno bowiem wyobrazić sobie, że może zdarzyć się taka sytuacja, że do Pracodawcy zgłosi się Pracownik, który będzie twierdził, np. że przystąpił do PPE wcześniej niż wynika to
z dokonanej przez niego analizy wysokości zgromadzonych na rachunku PPE składek i od tego czasu Pracodawca był zobowiązany wnosić składki podstawowe na jego rachunek
w PPE. Na tej podstawie Pracownik może żądać dopłacenia przez Pracodawcę środków
w ramach składki podstawowej należnych od dnia przystąpienia przez niego do PPE. Wówczas deklaracja przystąpienia, którą będzie mógł okazać Pracodawca, będzie stanowiła dowód rzeczywistej daty przystąpienia do PPE przez Uczestnika.
 
Autor: Anna Wijkowska, aplikant radcowski "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 14 listopada 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Źródło: http://www.radapracownikow.pl/JAK-DLUGO-PRACODAWCA-POWINIEN-PRZECHOWYWAC-DOKUMENTY-DOTYCZACE-PRACOWNICZYCH-PROGRAMOW-EMERYTALNYCH,221,baza-wiedzy.html