Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
FINANSOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data publikacji 11-12-2012
Przede wszystkim należy wskazać, iż Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  (ZFŚS) tworzy się głównie z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego pracodawca odprowadza na wyodrębnione konto ZFŚS w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, na jednego pracownika. Co do zasady przyjmuje się, iż odpis podstawowy oblicza się w stosunku do  przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w zależności od okoliczności czy to wynagrodzenie było wyższe w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. W praktyce odpis podstawowy oblicza się w stosunku do drugiego półrocza w roku poprzedniego gdyż wynagrodzenie o którym mowa jest wyższe w drugim półroczu. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.

Poza podstawową stawką w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Ustawodawca przewidział kilka szczególnych sytuacji w których odpis może zostać podwyższony. W pierwszej kolejności należy wskazać zastrzeżenie z art. 5 ust. 3 ustawy o ZFŚS zgodnie z którym w stosunku do pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi  50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznegow gospodarce narodowej na jednego pracownika.

Kolejnym przypadkiem zmiany wysokości odpisu podstawowego jest sytuacja gdy pracodawca zatrudnia pracowników młodocianych w takim wypadku powinien odprowadzać odpis podstawowy za jednego pracownika młodocianego w wysokości w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznegow gospodarce narodowej.

Do zwiększeń odpisu podstawowego może dojść także w przypadku gdy pracodawca zatrudnia pracownika ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę (byłych pracowników) uprawnionego do korzystania z funduszu, w takiej sytuacji zwiększenie na jednego pracownika wynosi 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Wyraźnemu podkreśleniu podlega jednak fakt, iż zwiększenie odpisu podstawowego we wskazanym przypadku zależy wyłącznie od woli pracodawcy i nie ma on obowiązku podnoszenia odpisu podstawowego o 6,25%. W przypadku jednak gdyby podjął taką  decyzję musi najpierw naliczyć odpis w wysokości 37,5% wskazanego podstawowego odpisu, a następnie może doliczyć jeszcze 6,25%, co daje w sumie 43,75%.

W celu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych należy zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o ZFŚS zastosować regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r.w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem należy ustalić planowaną na dany rok przeciętną liczbę zatrudnionych, którą w końcu roku nie później niż do 31 grudnia pracodawca powinien skorygować do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Pamiętać należy, iż pracowników zlicza się w przeliczeniu na pełne etaty oznacza to, iż pracodawca zatrudniający 32 pracowników z czego 8 na pół etatu w rzeczywistości zatrudnia 28 pracowników. Przeciętną liczbę zatrudnionych oblicza się po przez zsumowanie przeciętne liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach roku i otrzymaną sumę dzieli przez 12.

Koszty utworzenia oraz prowadzenia ZFŚS obciążają pracodawcę. Pracodawca ma obowiązek dokonać wpłaty corocznego odpisu podstawowego w terminie do dnia 30 września bieżącego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
Jedną z bardziej dochodowych metod finansowania ZFŚS są zwiększenia określone w art. 7 ustawy o ZFŚS. Zgodnie z tym artykułem ZFŚS zwiększa się o:
1.    wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych - korzystających z działalności socjalnej, prowadzonej przez ZFŚS,
2.    darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
3.    odsetki od środków Funduszu,
4.    wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
5.    wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
6.    przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
7.   przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
Na koniec należy zauważyć, iż pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacja związkową lub w przypadku braku takiej organizacji z przedstawicielami pracowników może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz na mocy porozumień układu zbiorowego bądź odpowiednio regulaminu wynagradzania, jednakże ta sytuacja nie dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, które tworzą fundusz świadczeń socjalnych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników i mają obowiązek dokonywać odpisów wynikających z ustawy o ZFŚS. W związku przekazaniem tak daleko idącej swobody przez ustawodawcę możliwe jest nie tylko zwiększenie odpisów na fundusz jak także zmniejszenie tych odpisów nawet do symbolicznych kwot, co w praktyce mogło by doprowadzić do niemożności spełniania podstawowych celów tworzenia ZFŚS.

Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 11 grudnia 2012 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12