Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY ZWIĄZEK ZAWODOWY MA OBOWIĄZEK WYKAZANIA PRZED PRACODAWCĄ PODSTAWY OBJĘCIA OCHRONĄ SZCZEGÓLNĄ SWOICH CZŁONKÓW?
data publikacji 27-08-2012
Artykuł 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o związkach zawodowych ustanawia szczególną ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy dla dwóch kategorii działaczy - imiennie wskazani w uchwale zarządu jego członkowie oraz inni pracownicy będący członkami danego związku zawodowego, upoważnieni do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Członkowstwo w zarządzie organizacji związkowej zazwyczaj nie budzi wątpliwości w zakresie objęcia szczególną ochroną. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do drugiej grupy chronionych działaczy związkowych.    
 
Dyspozycja art. art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o związkach zawodowych wymaga w pierwszej kolejności, aby pracownicy ci byli członkami związku zawodowego. Drugim kryterium decydującym o objęciu ich ochroną jest  upoważnienie do reprezentowania organizacji wobec samego pracodawcy lub osoby upoważnionej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się, iż upoważnienie takie powinno mieć statutową podstawę, a zatem powinno zostać udzielone przez uprawniony podmiot. W praktyce oznacza to, iż każdy pracownik będący jednocześnie członkiem związku zawodowego, może zostać objęty ochroną.  
 
Wskazania wymaga, iż kwestie techniczne dotyczące powiadamiania pracodawcy o chronionych członkach związku zawodowego reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu (Dz.U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1012). Powołane rozporządzenie w § 2 ust. 1 stwierdza jedynie, iż zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej imiennie wskazują pracodawcy na piśmie pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.
 
Zauważyć należy, iż treść powołanego wyżej rozporządzenia jest lakoniczna i w praktyce pozostawia duże wątpliwości interpretacyjne w szczególności dotyczące podstaw do objęcia ochroną członków związkowych uprawnionych do jego reprezentacji wobec pracodawcy. Zagadnienie to było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 12 września 2009 r. (sygn. akt: I PK 47/08) orzekł, iż „Dla objęcia wynikającą z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) ochroną stosunku pracy pracownika będącego członkiem zakładowej organizacji związkowej, lecz niebędącego członkiem jej zarządu, wystarczające jest imienne wskazanie tego pracownika w uchwale zarządu, jeśli zawiera ona upoważnienie dla tego pracownika do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec pracodawcy albo wobec organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy”.
 
Powyższe nie oznacza jednak, iż pracodawca może domagać się od związku zawodowego przekazania uchwał kreujących upoważnienie. Jest wręcz przeciwnie, brak jest podstaw prawnych do takiego żądania a poza tym takie żądanie pracodawcy jest sprzeczne z zagwarantowaną w art. 1 ust. 1  ustawy o związkach zawodowych zasadą niezależności związków zawodowych od pracodawcy. Wskazać jednak należy, iż w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy osobie objętej szczególną ochroną stosunku pracy na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych, prawidłowość zarówno wyboru na członka związku zawodowego, udzielenie ochrony na mocy uchwały czy też upoważnienia do dokonywania czynności z ramienia związku zawodowego wobec pracodawcy może być przedmiotem oceny przez Sąd pracy.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna:ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12