Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE KONSULTACJI ZAMIARU WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2012-12-19, pobrano 3184 razy
Pracodawca jest zobowiązany powiadomić Związek Zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika reprezentowanego przez Związek. Związek natomiast w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia odnośnie zwolnienia bądź też może zgodzić się z pracodawcą co do zasadności wypowiedzenia.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE KONSULTACJI ZAMIARU WYPOWIEDZENIA...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODAWCY O OSOBACH OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
data dodania: 2012-05-28, pobrano 1647 razy
Związek zawodowy który pragnie objąć swoich członków szczególną ochroną stosunku pracy zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu, muszą powiadomić Pracodawcę o konkretnych osobach objętych tą ochroną i o okresie na jaki ta ochrona została im udzielona.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODAWCY O OSOBACH OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ Z ŻĄDANIEM SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI OD PRACODAWCY
data dodania: 2012-09-28, pobrano 1584 razy
Niniejszy wzór wykorzystać mogą organizacje związkowe do pozyskania informacji dotyczących przyczyn zamierzonej redukcji etatów jak również sytuacji finansowej zakładu pracy. Pismo zawiera jasne wskazówki dotyczące jego wypełnienia, jak również regulacje dotyczące zwolnień grupowych.
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ Z ŻĄDANIEM SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI OD PRACODAWCY
WZÓR INFORMACJI O LICZBIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data dodania: 2012-05-28, pobrano 1346 razy
Niniejszy wzór pozwala międzyzakładowemu związkowi zawodowemu złożyć informację Pracodawcy odnośnie liczby wszystkich Pracowników będących członkami związku u wszystkich Pracodawców, u których działa ten związek, w przeliczeniu na pełny etat. We wzorze znajdują się pomocne przepisy prawne jak również informacja o sposobie wypełnienia pisma i jego złożenia u pracodawcy.
WZÓR INFORMACJI O LICZBIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY - GODZINY ZWIĄZKOWE
data dodania: 2013-01-16, pobrano 1135 razy
Wzór może być wykorzystany przez organizacje związkowe w celu złożenia u pracodawcy informacji dotyczącej liczby wszystkich pracowników będących członkami związku. We wzorze znajdują się pomocne przepisy prawne jak również informacja o sposobie wypełnienia pisma i jego złożenia u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY -...
WZÓR INFORMACJI KWARTALNEJ O LICZBIE CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data dodania: 2012-05-28, pobrano 794 razy
Korzystając z niniejszego wzoru Związek Zawodowy może dopełnić obowiązku polegającego na konieczności informowania Pracodawcy o liczebności Związku według stanu na ostatni dzień kwartału. Taką informacje Związek, aby zachować swe uprawnienia musi przekazać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale.
WZÓR INFORMACJI KWARTALNEJ O LICZBIE CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY CZŁONKÓW ZARZĄDU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data dodania: 2012-05-29, pobrano 634 razy
Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem. Członkowie zarządu są pracownikami najbardziej narażonymi na działania Pracodawcy zmierzające do zwolnienia bądź pogorszenia łączącego ich stosunku pracy z tego powodu Zarząd opierając się na zaproponowanym wzorze może podjąć skuteczną uchwałę o objęciu swoich członków szczególną ochroną stosunku pracy.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY...
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OPINII W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM PRACODAWCY ROZWIĄZANIA BEZ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2012-05-28, pobrano 487 razy
W razie podjęcia przez Pracodawcę decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z winy pracownika który jest reprezentowany przez Związek Zawodowy, Pracodawca musi, przed złożeniem oświadczenia woli polegającego na rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia, skonsultować zamiar takiego zwolnienia ze Związkiem Zawodowym. Związek ma 3 dni na wyrażenie swej opinii dzięki zaproponowanemu wzorowi dotrzymanie tego terminu nie będzie problemem.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE OPINII W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM PRACODAWCY...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODOWCY O ZMIANIE OSÓB OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
data dodania: 2012-05-28, pobrano 419 razy
Wzór pisma przeznaczony jest dla związków zawodowych, pragnących poinformować pracodawcę o zmianie osób objętych szczególną ochroną stosunku pracy. Skorzystanie z pisma gwarantuje dokonanie zmian w sposób skuteczny oraz wymagający minimum nakładu pracy. Wzór zawiera odpowiednie objaśnienia dotyczące sposobu jego złożenia u pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRACODOWCY O ZMIANIE OSÓB OBJĘTYCH SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
WZÓR ŻĄDANIA ZWIĄZKU UDZIELENIA PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI O LICZBIE OSÓB STANOWIĄCYCH KADRĘ KIEROWNICZĄ
data dodania: 2012-11-16, pobrano 400 razy
Dzięki przygotowanemu wzorowi związek zawodowy będzie mógł prawidłowo wystąpić do pracodawcy o udzielenie mu informacji odnośnie liczby kadry kierowniczej. Informacja ta jest niezbędna organizacjom związkowym do udzielenia przez organizację związkową szczególnej ochrony stosunku pracy według parytetu liczby kadry kierowniczej.
WZÓR ŻĄDANIA ZWIĄZKU UDZIELENIA PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI O LICZBIE OSÓB STANOWIĄCYCH...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI DORAŹNEJ WYNIKAJĄCEJ Z PEŁNIENIA FUNKCJI POZA ZAKŁADEM PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 365 razy
Pismo zawiera wzór wniosku organizacji związkowej o udzielenia zwolnienia od pracy na dokonanie czynności doraźnej wynikającej z pełnienia funkcji poza zakładem pracy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE...
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY, CHRONIONEGO DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO
data dodania: 2012-05-28, pobrano 346 razy
Pracodawca chcąc wypowiedzieć bądź rozwiązać stosunek w pracy z osobą objętą szczególną ochroną stosunku pracy musi uzyskać na to zgodę od Związku. Dzięki niniejszemu wzorowi Związek będzie w stanie skutecznie powstrzymać dążenie Pracodawcy do rozwiązania bądź wypowiedzenia stosunku pracy. Bądź też zgadzając się z pracodawcą co do zasadności może skutecznie wyrazić zgodę na wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem objętym szczególną ochroną stosunku pracy.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ROZWIĄZANIE...
WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU
data dodania: 2012-05-29, pobrano 298 razy
Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu Pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec Pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Związek Zawodowy podejmując niniejszą uchwałę korzystając z zaproponowanego wzoru może mieć pewność, iż zawarte w uchwale postanowienia będą wiążące co pozwoli objąć szczególną ochroną wskazanych Pracowników.
WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OBJĘCIA SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY CZŁONKÓW ORGANIZACJI...
WZÓR WNIOSKU O ODWOŁANIE ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO (MIĘDZYZAKŁADOWEGO) ZWIĄZKU ZAWODOWEGO - WOTUM NIEUFNOŚCI
data dodania: 2013-04-15, pobrano 237 razy
Jest to wzór wniosku o odwołanie zarządu zakładowego (międzyzakładowego) związku zawodowego - wotum nieufności
WZÓR WNIOSKU O ODWOŁANIE ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO (MIĘDZYZAKŁADOWEGO) ZWIĄZKU ZAWODOWEGO -...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU - GODZINY ZWIĄZKOWE
data dodania: 2013-01-16, pobrano 214 razy
Niniejszy wzór pisma został przygotowany dla organizacji związkowej do przedłożenia u pracodawcy w celu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy większej liczby członków zarządu. Dokument pozwala na wyszczególnienie godzin, w jakich to zwolnienie ma obowiązywać. Zawarte są w nim odpowiednie przepisy ustawy o związkach zawodowych, regulujące tryb udzielania zwolnień od pracy w związku z wykonaniem funkcji związkowej. Znaleźć w nim można również wskazówki dotyczące sposobu jego wypełnienia jak również złożenia u pracodawcy.

WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI DORAŹNEJ WYNIKAJĄCEJ Z PEŁNIENIA FUNKCJI W ZAKŁADZIE PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 170 razy
Niniejszy dokument może być pomocny w momencie, gdy zaistnieje potrzeba udzielenia urlopu dla pracownika na czas dokonania czynności wynikającej z pełnienia funkcji związkowej poza zakładem pracy. Zawarty jest opis jak pismo wypełnić oraz złożyć u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY NA DOKONANIE...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY CZŁONKA ZARZĄDU
data dodania: 2013-01-16, pobrano 149 razy
Pismo pomocne podczas sytuacji, w której członek zarządu organizacji związkowej wnosi o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy za wynagrodzeniem bądź bezpłatnie. Pismo zawiera również informacje na temat wypełnienia i złożenia wniosku u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY CZŁONKA...
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W OKREŚLONYM WYMIARZE GODZIN PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (ZA WYNAGRODZENIEM)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 137 razy
Członkom zarządu Związku Zawodowego przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w celu świadczenia pracy na rzecz Związku Zawodowego. Niniejszy wzór pozwala na wystąpienie do Sądu przeciwko Pracodawcy w celu zobowiązania go na udzielenie zwolnienia od pracy członkowi zarządu z równoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
WZÓR POZWU CZŁONKA ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA URLOPU BEZPŁATNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI POZA ZAKŁADEM PRACY
data dodania: 2012-06-10, pobrano 89 razy
Wzór pisma polecany jest członkom organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracodawca nie udziela im urlopu bezpłatnego na okoliczność pełnienia funkcji poza zakładem pracy. W takich sytuacjach członkowie organizacji związkowych mogą złożyć pozew do sądu o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia urlopu bezpłatnego na pełnienie funkcji poza zakładem pracy. Wzór zawiera odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które regulują sposób określenia wartości przedmiotu sporu i właściwości sądu. We wzorze można znaleźć również informacje o przepisach ustawy regulujących tryb udzielania urlopu bezpłatnego oraz o sposobie jego wypełnienia i złożenia w Sądzie Pracy.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA URLOPU BEZPŁATNEGO W...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU
data dodania: 2013-01-16, pobrano 86 razy
Pismo przydatne podczas potrzeby zwolnienia z obowiązku pracy członka zarządu organizacji. Wniosek zawiera również informacje o tym , jak wypełnić i złożyć pismo.
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY...
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 72 razy
Jest to wzór pisma, które może być pomocne przy składaniu zawiadomienia do pracodawcy w celu poinformowania go o ustaniu przyczyny uzasadniającej udzielenie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Dany wzór jest do wykorzystania przez organizacje związkowe. Dokument zawiera objaśnienia dotyczące przepisów prawnych, dotyczących trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych. Zawarta w nim została również informacja dotycząca sposobu jego wypełnienia i złożenia do pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ...
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (ZA WYNAGRODZENIEM)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 58 razy
Członek Zarządu Związku Zawodowego może wystąpić o zwolnienie go od pracy w pełnym wymiarze czasu pracy za równoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia, we wskazanym przez siebie terminie. Niniejszy wzór pisma z pewnością pomoże mu w uzyskaniu zwolnienia. Wzór zwiera uzasadnienie jak również objaśnienia, w tym przepisy ustawy i wskazówki dotyczące wypełnienia i złożenia w Sądzie Pracy.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO CZŁONKOWI ORGANIZACJI W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI POZA ZAKŁADEM PRACY
data dodania: 2013-01-16, pobrano 42 razy
Pismo pomocne podczas udzielania pracownikowi bezpłatnego urlopu w związku z pełnieniem przez niego czynności poza zakładem pracy. W treści zawarta jest informacja o sposobie wypełnienia wniosku i jego złożeniu u pracodawcy.

WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO CZŁONKOWI...
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO
data dodania: 2013-01-16, pobrano 38 razy
Jest to dokument przydatny podczas sytuacji, w której przestaje istnieć przyczyna dla której pracownikowi zostało udzielone zwolnienie z pracy. Zawarta jest informacja o sposobie wypełnienia i złożenia pisma do pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ...
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W OKREŚLONYM WYMIARZE GODZIN PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (BEZPŁATNIE)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 37 razy
Członkom zarządu Związku Zawodowego przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w celu świadczenia pracy na rzecz Związku Zawodowego. Niniejszy wzór pozwala na wystąpienie do Sądu przeciwko Pracodawcy w celu zobowiązania go na udzielenie zwolnienia od pracy członkowi zarządu nie wnosząc równocześnie o zachowania prawa do wynagrodzenia.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA OD PRACY ZAWODOWEJ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY NA PRACĘ ZWIĄZKOWĄ (BEZPŁATNIE)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 36 razy
Członkom zarządu Związku Zawodowego przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w celu świadczenia pracy na rzecz Związku Zawodowego. Niniejszy wzór pozwala na wystąpienie do Sądu przeciwko Pracodawcy w celu zobowiązania go na udzielenie zwolnienia od pracy członkowi zarządu z nie wnosząc równocześnie o zobowiązanie Pracodawcy do wypłacenia wynagrodzenia za czas zwolnienia.
WZÓR POZWU CZŁONKA ZARZĄDU ZWIĄZKU O ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA...
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12