Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
OCHRONA INTERESÓW PRACODAWCY W CZASIE STRAJKU
data publikacji 20-12-2013
Pracodawca w razie strajku nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, które pozwoliłyby mu uniknąć negatywnych skutków strajku. Ustawodawca przewidział jedynie uprawnienia dla kierownika zakładu pracy. Nie może być on w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników nie biorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu. 
DOBROWOLNOŚĆ UDZIAŁU W STRAJKU
data publikacji 20-12-2013
Udział w strajku jest dobrowolny oznacza to, iż zarówno nie można pracownika przymusić do udziały w strajku jak i nie można mu zabronić udziału w strajku. Co do zasady niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju metody wpływu na pracownika ograniczające swobodę podejmowania działania, bez znaczenia pozostaje czy nacisk pochodzi od Pracodawcy czy też ze strony Organizacji Związkowych, czy także od innych pracowników. Dodatkowo prawa do udziału w akcji strajkowej nie można odmówić także pracownikowi, który pierwotnie opowiedział się przeciwko organizacji strajku. Z prawem do dobrowolnego udziału w strajku łączy się zakaz zaprzestania pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Niniejszy zakaz nie jest zakazem uczestniczenia w strajku, oznacza on jedynie zakaz zaprzestania pracy w ściśle określonych okolicznościach.
 
 
STRAJK A ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA CZAS STRAJKU CZ.2
data publikacji 19-12-2013
Inną metodą zapewnienia pracownika na czas strajku może być próba zatrudnienia pracownika na zastępstwo zgodnie z art. 25 KP. Pracownika na zastępstwo pracodawca może zatrudnić w razie potrzeby zapewnienia zastępstwa za pracownika nieobecnego w pracy w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. 
AKCJA PROTESTACYJNA A GŁODÓWKA
data publikacji 03-04-2013
Związki zawodowe w procesie rozwiązywania sporów zbiorowych uprawnione są do przeprowadzania innych niż strajki akcji protestacyjnych. Uprawnienie do przeprowadzania nie strajkowych akcji protestacyjnych wynika z art. 25 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
Podstawowym warunkiem koniecznym do spełnienia przed rozpoczęciem akcji nie strajkowych jest zakończenie rokowań prowadzonych zgodnie z art. 7-9 wspomnianej ustawy. Dopiero po wyczerpaniu trybu rokowań ustawodawca dopuścił możliwość przeprowadzenia akcji protestacyjnych.
STRAJK A ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA CZAS STRAJKU CZ.!
data publikacji 28-03-2013
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w przypadku zaistnienia sporu zbiorowego i braku możliwości dojścia do porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi, które wszczęły spór w imieniu reprezentowanych przez siebie pracowników, możliwe jest zorganizowanie strajku. Strajk zgodnie z art. 17 polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
OGŁOSZENIE STRAJKU
data publikacji 25-03-2013
W celu zorganizowania legalnego strajku nie wystarczy dopełnić drogi mającej na celu polubowne rozwiązanie sporu zbiorowego polegającego na właściwym wszczęciu sporu zbiorowego oraz przeprowadzenia w ramach tego sporu rokowań i mediacji. Konieczne jest także dokonanie ogłoszenie strajku w drodze art. 20 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
Ogłoszenia strajku dokonuje w zależności od rodzaju sporu zbiorowego organizacja związkowa lub wielozakładowy związek zawodowy.
ŻĄDANIE DOPUSZCZENIA DO PRACY A STRAJK
data publikacji 25-03-2013
Pracodawcom z różnych subiektywnych lub często nawet obiektywnych przyczyn zdarza się odmawiać pracownikom możliwości wykonywania pracy, co w efekcie powoduje brak dopuszczenia przez pracodawcę pracowników do pracy.
 
W takich sytuacjach, pracownicy często nie rozumiejąc bądź wręcz nie znając motywów pracodawcy, okupują swoje miejsca pracy żądając dopuszczenia do pracy. Pracownicy postępują w ten sposób także w przypadkach, gdy motywy pracodawcy są im znane jednak się z nimi nie zgadzają.
 
STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY
data publikacji 25-03-2013
Wiele grup pracowników jest pozbawionych możliwości prowadzenia strajku niezależnie od faktu dopełnienia procedury rozwiązywania sporów zbiorowych zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wyłączenie prawa do strajku wynika bezpośrednio z art. 19 ust. 2 i 3 wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem niedopuszczalne jest organizowanie strajku w:
ZA CZAS STRAJKU OSTRZEGAWCZEGO NIE PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE
data publikacji 25-03-2013
Czy w przypadku uczestnictwa pracownika w legalnym strajku ostrzegawczym przysługuje mu płaca za ten czas?

W okresie legalnie zorganizowanego strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Tak wynika z art. 23 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 z późn. zm.). Przepis ten umieszczony został w rozdziale 4 ustawy zatytułowanym „Strajk”. Nie może więc ulegać wątpliwości, że reguluje on kwestie uprawnienia pracownika do wynagrodzenia za czas uczestnictwa w strajku unormowanym w art. 17 – 25 powołanej ustawy.
STRAJK OSTRZEGAWCZY
data publikacji 25-03-2013
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, organizacje związkowe, które prowadzą spór zbiorowy, posiadają prawo do zorganizowania jednorazowej akcji strajkowej pod postacią strajku ostrzegawczego. Organizacja związkowa może nie tylko wyłącznie jednorazowo przeprowadzić strajk ostrzegawczy ale ponadto może być on przeprowadzony wyłącznie w trakcie postępowania mediacyjnego zorganizowanego w celu pokojowego zakończenia sporu zbiorowego. Strajk ostrzegawczy nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12