Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
ZAKRES ORZECZENIA SĄDU PRACY W SPRAWIE O UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 06-03-2017
Pytanie: Czy Sąd może zmienić zastosowaną przez pracodawcę karę porządkową?
 
Odpowiedź: Sąd pracy rozstrzygając sprawę w związku z zastosowaną karą porządkową na korzyść pracownika uchyla udzieloną karę porządkową w całości.
PISMA PRACODAWCY DOTYCZĄCE NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH NIE BĘDĄCYCH KARAMI PORZĄDKOWYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W AKTACH OSOBOWYCH PRACOWNIKA
data publikacji 17-02-2017
Pytanie: Co mogę zrobić jeśli pracodawca umieścił w moich aktach osobowych pisma dotyczące naruszeń obowiązków pracowniczych, nie będące zawiadomieniami o udzieleniu kar porządkowych?
 
Odpowiedź: W przypadku umieszczenia pism nie będących karami porządkowymi przez pracodawcę w aktach osobowych, pracownik ma roszczenie o ich usunięcie a także może wystąpić do Sądu pracy o nakazanie pracodawcy usunięcia takich pism z akt osobowych.
DYŻUR PRACOWNICZY – CO TO JEST
data publikacji 21-11-2016
Kodeks pracy w art. 1515 reguluje, iż pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, tj. dyżur. Oznacza powyższe, iż dyżur to polecenie pracodawcy polegające na byciu w gotowości do świadczenia pracy gdy zajdzie taka potrzeba poza normalnymi godzinami pracy.
 
TRYB UDZIELANIA KAR PORZĄDKOWYCH
data publikacji 02-11-2016
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników regulują, obok katalogu kar porządkowych i przesłanek ich zastosowania, także tryb w jakim odbywa się ich udzielenie (art. 109 – 112 K.p.). Postanowienia te mają służyć przejrzystości postępowania pracodawcy chcącego udzielić pracownikowi kary porządkowej, a zarazem spełniają funkcję ochronną, zapobiegającą możliwości karania pracownika za przewinienie w nie określonym bliżej okresie czasu. W świetle art. 109 K.p. kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i jednocześnie po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Te dwa terminy łącznie wyznaczają granice czasowe, w jakich może być zgodnie z prawem nałożona kara porządkowa. Naruszenie któregokolwiek z nich skutkować będzie uchyleniem tak udzielonej kary, przy czym ukaranie pracownika może nastąpić jedynie po jego wysłuchaniu. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy nie może dojść do wysłuchania podwładnego, termin dwutygodniowy nie rozpoczyna się, a w przypadku, gdy się rozpoczął i pracownik nie stawił się do pracy, termin ten  ulega zawieszeniu do dnia stawienia się w pracy.
WCZEŚNIEJSZE USUNIĘCIE KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA
data publikacji 01-08-2016
Pytanie: Czy mogę wnosić do pracodawcy o wcześniejsze niż po roku usunięcie kary porządkowej?  W jaki sposób to zrobić?
 
Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość.
ZASTOSOWANIE KARY PORZĄDKOWEJ WOBEC BYŁEGO PRACOWNIKA
data publikacji 12-07-2016
Pytanie: Czy można nałożyć karę porządkową na byłego pracownika, już po rozwiązaniu umowy o pracę ?
 
Odpowiedź:
W świetle przepisów Kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników, zwłaszcza art. 110, zastosowanie kary porządkowej przez pracodawcę może dotyczyć tylko pracownika, to znaczy osoby która w dniu ukarania pozostawała w stosunku pracy.
 
 
MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA (ROZWIĄZANIA BEZ WYPOWIEDZENIA) UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 12-07-2016
Czy można nałożyć karę porządkową a następnie z tego samego powodu wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę ?
 
 
KARA ZA OPUSZCZENIE ZAKŁADU PRACY W CZASIE PRZERWY
data publikacji 01-07-2016
Obowiązujące przepisy dają pracownikom uprawnienie do wliczanej do 8 godzinnego czasu pracy 15 minutowej przerwy, w czasie której pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Powstaje pytanie o status pracownika w czasie takiej przerwy oraz o możliwość dysponowania przez pracodawcę takim pracownikiem w trakcie tej przerwy.
POZBAWIENIE PREMII Z POWODU KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 05-04-2016
W dniu 30 listopada 2015r., pracownik spóźnił się na szkolenie, które miał samodzielnie prowadzić. Z tego tytułu otrzymał on od pracodawcy karę nagany, co jednakże nastąpiło dopiero w dniu 4 grudnia 2015 r. Zgodnie z postanowieniami regulaminu premiowania obowiązującego w firmie pracownik nie nabywa prawa do premii, jeżeli w okresie premiowym (zdefiniowanym jako miesiąc kalendarzowy) otrzyma karę nagany. Czy przy decyzji o nieprzyzwaniu premii pracodawca powinien brać pod uwagę datę naruszenia przez pracownika obowiązku pracowniczego, czy też datę nałożenia kary porządkowej?
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ PO 5 MIESIĄCACH OD POPEŁNIENIA PRZEWINIENIA PRZEZ PRACOWNIKA
data publikacji 01-03-2016
Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za spóźnianie się do pracy, które miało miejsce 5 miesięcy temu?
POTRĄCENIE KARY PORZĄDKOWEJ PIENIĘŻNEJ A UPŁYW CZASU
data publikacji 16-02-2016
W jakim czasie pracodawca potrąci nałożoną na mnie karę pieniężną?
 
 
Porównanie art. 108 § 3 i art. 112 § 3 Kodeksu pracy w zakresie możliwości potrącenia kar pieniężnych, daje podstawy do twierdzenia, iż potrącenie tej kary następuje z najbliższego płatnego wynagrodzenia pracownikowi po dacie ukarania.
W JAKI SPOSÓB POWINNO NASTĄPIĆ WYSŁUCHANIE PRACOWNIKA PRZED NAŁOŻENIEM KARY
data publikacji 01-02-2016
Co do zasady wysłuchanie pracownika powinno nastąpić w formie ustnej, chyba że pracownik z takiej możliwości zrezygnował lub wybrał inną formę wypowiedzi w zakresie ustosunkowania się do zarzutów pracodawcy zmierzających do udzielenia kary. Takie działanie pracownika umożliwia pracodawcy zastosowanie odpowiedzialności porządkowej.
FORMA NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 07-01-2016
Pytanie:  Czy kara porządkowa musi zostać nałożona na piśmie, czy też może być udzielona ustnie lub za pośrednictwem maila lub faksu?
 
Odpowiedź:
Nałożenia kary porządkowej przez pracodawcę musi nastąpić w formie pisemnej. Inny sposób zawiadomienia o udzieleniu kary nie jest zgodny z prawem  i nie wywołuje skutku w postaci jej zastosowania. 
PODJĘCIE DECYZJI O ODRZUCENIU LUB UWZGLĘDNIENIU SPRZECIWU OD ZASTOSOWANEJ KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 04-01-2016
Pytanie: Czy pracodawca musi się ustosunkować do sprzeciwu pracownika? Jeśli tak to w jakim terminie?
 
Odpowiedź: Pracodawca musi się ustosunkować na piśmie do sprzeciwu pracownika, jedynie w przypadku jego odrzucenia w całości lub w części (np. poprzez zmianę kary z nagany na upomnienie) w terminie 14 dni od jego złożenia. Wymaganie to spełnia sporządzenie i doręczenie lub wysłanie pisma drogą pocztową w powyższym terminie. Brak reakcji pracodawcy traktowane jest przez przepisy Kodeksu pracy jako uwzględnienie sprzeciwu i uchylenie kary porządkowej.
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI PRZEBYWAJĄCEMU NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM LUB BEZPŁATNYM
data publikacji 04-01-2016
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika będącego na urlopie wypoczynkowym lub bezpłatnym ?
 
Odpowiedź:
Tak, pracodawca może udzielić kary porządkowej pracownikowi będącemu na urlopie wypoczynkowym lub bezpłatnym, o ile zachowa warunki przewidziane w przepisach dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracownika, w szczególności w art. 109 Kodeksu pracy w zakresie wysłuchania pracownika.
 
 
POTRĄCENIE KARY PIENIĘŻNEJ Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
data publikacji 10-11-2015
Pytanie: Czy pracodawca może potrącić karę pieniężną jeśli zarabiam minimalne wynagrodzenie za pracę?
 
Odpowiedź:  Tak, co do zasady pracodawca może potrącić karę pieniężną z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
    
WYSOKOŚĆ KARY PIENIĘŻNEJ
data publikacji 14-10-2015
Kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu ewentualnych potrąceń dozwolonych przez ustawodawcę bez zgody pracownika zgodnie z  art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy.
CZY NAGANA ZOSTANIE UMIESZCZONA W ŚWIADECTWIE PRACY
data publikacji 20-07-2015
Kara nagany jest jedną z kar w ramach odpowiedzialności porządkowej, którą pracodawca może nałożyć na pracownika. Kara ta ulega zatarciu po upływie roku nienagannej pracy. Co jednak jeżeli przed upływem tego terminu stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu? Czy nagana zostanie wpisana do świadectwa pracy?
OBECNOŚĆ OSÓB TRZECICH PRZY WYSŁUCHANIU PRACOWNIKA W SPRAWIE UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 20-05-2015
Pytanie: Czy przy wysłuchaniu pracownika przed nałożeniem kary porządkowej mogą lub powinny być osoby trzecie?
 
Odpowiedź:
Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają obecności osób trzecich – pracowników przy wysłuchaniu dotyczącym zarzutów uzasadniających zastosowanie kary porządkowej. 
MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW PŁACY Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 19-05-2015
Pytanie: Czy pracodawca może oprócz nałożenia kary porządkowej obniżyć moje wynagrodzenie w drodze wypowiedzenia zmieniającego?
 
Odpowiedź:
Oprócz udzielenia kary porządkowej pracodawca, co do zasady może dokonać wypowiedzenia warunków płacy, o ile przyczyna uzasadniająca nałożenie kary porządkowej jest na tyle istotna, iż może stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia pracownika.
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ A NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA
data publikacji 13-05-2015
Pytanie: Czy nałożenie kary porządkowej narusza moją godność osobistą?
 
Odpowiedź:  Sam fakt udzielenia kary porządkowej, która chociażby została uchylona przez Sąd pracy nie uzasadnia roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
WPŁYW KARY PORZĄDKOWEJ NA WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA
data publikacji 11-05-2015
Pytanie: Czy pracodawca może tytułem kary porządkowej nie wypłacić mi wcale wynagrodzenia?
 
Odpowiedź:
Nie, pracodawca nie ma takiej możliwości. 
BRAK USUNIĘCIA ODPISU ZAWIADOMIENIA O NAŁOŻENIU KARY PORZĄDKOWEJ PO ROKU CZASU
data publikacji 07-04-2015
Pytanie: Co zrobić jeśli mimo upływu roku od nałożenia na mnie kary porządkowej pracodawca nie usunął z moich akt osobowych nałożonej kary?
 
Odpowiedź: Jeżeli pracodawca po upływie roku nienagannej pracy nie usuwa odpisu zawiadomienia o zastosowanej karze porządkowej z akt osobowych pracownika, to pracownik może wystąpić z takim żądaniem do pracodawcy lub z powództwem do Sądu pracy o nakazanie usunięcia odpisu z akt osobowych.
 
 
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI PRZEBYWAJĄCEMU NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM ALBO WYCHOWAWCZYM
data publikacji 09-01-2015
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym ?
 
Odpowiedź:
Tak, pracodawca może udzielić kary porządkowej pracownikowi będącemu na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym, o ile zachowa warunki przewidziane w przepisach dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracownika, w szczególności w art. 109 Kodeksu pracy w zakresie wysłuchania pracownika.
 
 
RODZAJE KAR PORZĄDKOWYCH PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE PRACY
data publikacji 07-01-2015
Przepisy Kodeksu pracy w Dziale Czwartym dotyczącym obowiązków stron stosunku pracy zawierają postanowienia o odpowiedzialności porządkowej pracowników (art. 108 – 113 K.p.). Celem tych przepisów jest wyposażenie pracodawcy w środki umożliwiające dyscyplinowanie swoich podwładnych  w związku z określonymi zachowaniami, które można ocenić za naganne, wpływające na zaburzenie procesu pracy. Katalog takich  środków, zwanych na gruncie przepisów Kodeksu pracy karami, wymieniony jest w art. 108. 
MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA NAŁOŻONEJ NA PRACOWNIKA KARY PIENIĘŻNEJ
data publikacji 26-11-2014
Pytanie: Co zrobić jeśli nałożona kara pieniężna jest za wysoka?
 
Odpowiedź: Jeżeli kara pieniężna nałożona jest za wysoka, pracownik musi wyczerpać tryb reklamacyjny, tj. złożyć sprzeciw do pracodawcy. Jego złożenie umożliwia wytoczenie powództwa do Sądu pracy o uchylenie wadliwie udzielonej kary pieniężnej.
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ PRACODAWCA
data publikacji 14-05-2014
Pytanie: Kto ma stwierdzić podstawy do nałożenia kary porządkowej ? Kto udziela kary porządkowej ?
 
Odpowiedź:
Podstawy do nałożenia kary porządkowej może stwierdzić każda osoba zobowiązana przez pracodawcę do przekazania informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych uzasadniających udzielenie kary porządkowej. Natomiast karę porządkową może zastosować pracodawca lub inna wyznaczona przez niego do tego osoba.
RÓŻNICE POMIĘDZY KARĄ PIENIĘŻNĄ A INNYMI KARAMI PORZĄDKOWYMI
data publikacji 05-05-2014
Pytanie: Czym się różni kara pieniężna od innych kar porządkowych? Kiedy która jest stosowana?
 
Odpowiedź: Kara pieniężna ma charakter majątkowy i uszczupla wynagrodzenie pracownika. Kara ta jest uznawana za karę stosowaną za najcięższe przewinienia wymienione w art. 108 § 2 Kodeksu pracy uzasadniające ukaranie pracownika.
 
POTRĄCENIE KARY PIENIĘŻNEJ BEZ ZGODY PRACOWNIKA
data publikacji 11-04-2014
Pytanie: Czy pracodawca może potrącić karę pieniężną bez mojej zgody?
 
Odpowiedź: Tak pracodawca może potrącić karę pieniężną z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.
 
Zasady dotyczące możliwości potrącania przez pracodawcę kwot pieniężnych z wynagrodzenia pracownika uregulowane są w Dziele trzecim Rozdziale drugim Kodeksu pracy, dotyczącym ochrony wynagrodzenia za pracę.  Zgodnie z art. 87 § 1 K.p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3)  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4)  kary pieniężne przewidziane w art. 108.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ CZ.2
data publikacji 19-12-2013
W świetle art. 112 § 2 K.p. pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu (w całości lub w części, wtedy gdy pracodawca zmienił tylko rodzaj kary lub obniżył wysokość kary pieniężnej) wystąpić do sądu pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 
 
RÓŻNICE MIĘDZY KARĄ UPOMNIENIA I KARĄ NAGANY
data publikacji 01-08-2013
Pytanie: Czym się różni kara upomnienia od kary nagany. Kiedy która może być stosowana?
 
Odpowiedź: Zarówno kara nagany jak i upomnienia mogą być udzielone za przewinienia należące do tej samej kategorii zachowań wskazanych w art. 108 K.p. Pracodawca pomimo swobody wyboru w zakresie ich stosowania powinien kierować się sprawiedliwymi i obiektywnymi kryteriami w ocenie zachowania pracownika w tym stopniem zawinienia, uzasadniającymi nałożenie jednej z tych kar. O każdorazowym prawidłowym udzieleniu kary upomnienia lub nagany decyduje całokształt okoliczności faktycznych konkretnego przypadku.
KIEDY PRACODAWCA MOŻE UKARAĆ PRACOWNIKA NAGANĄ
data publikacji 15-07-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę nagany za spóźnienie się do pracy?
 
Odpowiedź: Tak, pracodawca może udzielić kary nagany za spóźnienie do pracy.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 108 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (do którego zalicza się również spóźnienie) karę upomnienia lub nagany. W tym zakresie istnieje swoboda oceny zachowania pracownika i związana z tym swoboda podjęcia decyzji w sprawie nałożenia kary lub odstąpienia od ukarania pracownika. Pracodawca ma również prawo decydowania o wyborze kary porządkowej, ale z wyłączeniem kary pieniężnej, która może być nałożona tylko w ściśle określonych przypadkach do których spóźnienie się nie zalicza. 
MOŻLIWOŚĆ NAŁOŻENIA PRZEZ PRACODAWCĘ INNEJ KARY PORZĄDKOWEJ NIŻ WYMIENIONEJ W KODEKSIE PRACY
data publikacji 11-07-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie tylko kary porządkowe wskazane w kodeksie  pracy czy też zakładowe prawo pracy może wprowadzać inne rodzaje kary?
 
Odpowiedź na to pytanie ogranicza się do zatrudnienia pracownika na podstawie stosunku pracy, do którego mają jedynie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W niektórych innych aktach prawnych regulujących stosunki pracy poszczególnych grup zawodowych odpowiedzialność dyscyplinarna lub porządkowa może być rozszerzona. Poza tym katalog kar porządkowych na gruncie przepisów Kodeksu pracy, które pracodawca może nakładać na pracowników jest
TRYB UDZIELANIA KAR PORZĄDKOWYCH
data publikacji 08-07-2013
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników regulują, obok katalogu kar porządkowych i przesłanek ich zastosowania, także tryb w jakim odbywa się ich udzielenie (art. 109 – 112 K.p.). Postanowienia te mają służyć przejrzystości postępowania pracodawcy chcącego udzielić pracownikowi kary porządkowej, a zarazem spełniają funkcję ochronną, zapobiegającą możliwości karania pracownika za przewinienie w nie określonym bliżej okresie czasu. W świetle art. 109 K.p. kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i jednocześnie po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Te dwa terminy łącznie wyznaczają granice czasowe, w jakich może być zgodnie z prawem nałożona kara porządkowa. 
 
ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ CZ.1
data publikacji 26-06-2013
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników, zawierają postanowienie umożliwiające pracownikowi wyrażanie swojego poglądu na temat zastosowanej kary oraz dają możliwość weryfikacji zgodności z prawem postępowania pracodawcy, przy udzieleniu kary porządkowej w toku postępowania przed sądem pracy.  Art. 112 K.p. regulujący tryb odwoławczy od nałożonej kary porządkowej, przewiduje dwa środki odwoławcze: sprzeciw oraz wystąpienie do sądu pracy o uchylenie kary przez sąd pracy.  W świetle  § 1 rzeczonego przepisu, jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. Oznacza to, iż sprzeciw ten jest elementem procedury wewnątrzzakładowej dotyczącej udzielania kar porządkowych.
ZATARCIE FAKTU UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ WOBEC PRACOWNIKA
data publikacji 21-06-2013
Pytanie: W jakim terminie od naruszenia może być zastosowana kara porządkowa? Jak liczyć ten termin?
 
Odpowiedź: Kara porządkowa zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy nie może być udzielona po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Terminy te oznaczone w tygodniach i miesiącach kończą się z upływem dnia, który nazwą (termin 2 tygodniowy) lub datą (termin 3 miesięczny) odpowiada początkowemu dniowi terminu.
KARA ZA OPUSZCZENIE ZAKŁADU PRACY W CZASIE PRZERWY
data publikacji 20-06-2013
Obowiązujące przepisy dają pracownikom uprawnienie do wliczanej do 8 godzinnego czasu pracy 15 minutowej przerwy, w czasie której pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Powstaje pytanie o status pracownika w czasie takiej przerwy oraz o możliwość dysponowania przez pracodawcę takim pracownikiem w trakcie tej przerwy. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia w danym zakładzie pracy zakazu opuszczania terenu zakładu pracy w czasie tej przerwy. 
WARUNKI NAŁOŻENIA PRZEZ PRACODAWCĘ KARY PIENIĘŻNEJ NA PRACOWNIKA
data publikacji 13-06-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę pieniężną za spóźnienie się do pracy?
 
Odpowiedź: Nie, pracodawca nie ma takiej możliwości.
TERMIN OD POTRĄCENIA KARY PORZĄDKOWEJ PIENIĘŻNEJ
data publikacji 07-06-2013
Pytanie: Po jakim czasie od nałożenia pracodawca nie może potrącić kary porządkowej pieniężnej?
 
Odpowiedź: W świetle art. 108 § 3 i art. 112 § 3 pracodawca powinien potrącić karę pieniężną z najbliższego płatnego wynagrodzenia pracownikowi po dacie ukarania. Brak potrącenia w tym terminie, uniemożliwia dokonanie potrącenia z dalszych wynagrodzeń należnych pracownikowi.
 
Dyspozycja art. 108 § 3 Kodeksu pracy wskazuje, iż  limity ograniczające wysokość kary pieniężnej dotyczą wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Natomiast art. 112 § 3 K.p. stanowi, iż w przypadku uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez Sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. Z brzmienia powyższych uregulowań wynika, iż kara pieniężna jest potrącana niemalże natychmiast z wynagrodzenia pracownika, skoro w przypadku jej uchylenia jej równowartość podlega zwrotowi przez pracodawcę. W konsekwencji potrącenie kary pieniężnej przez pracodawcę powinno nastąpić z pierwszego możliwego wynagrodzenia do wypłaty pracownikowi, po dniu jej nałożenia.
 
ZATARCIE KARY PORZĄDKOWEJ PO ROKU NIENAGANNEJ PRACY W TOKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O JEJ UCHYLENIE
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Jaki wpływ na postępowanie przed sądem ma zatarcie kary po roku nienagannej pracy?
 
 
Zgodnie z art. 112 § 2  K.p. pracownik może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do Sądu pracy z powództwem o uchylenie kary porządkowej. Ten tryb jest dopuszczalny jedynie w przypadku złożenia uprzednio sprzeciwu do pracodawcy w przepisanym terminie, ponieważ jedynie wyczerpanie procedury wewnątrzzakładowej uprawnia pracownika do skorzystania z drogi sądowej (tak też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 644/98). 
MOŻLIWOŚĆ PRZYWRÓCENIA TERMINU DO ODWOŁANIA SIĘ DO SĄDU PRACY W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANĄ KARA PORZĄDKOWĄ
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Co mogę zrobić jeśli spóźnię się ze złożeniem odwołania od udzielonej kary porządkowej do Sądu?
 
 
Kodeks pracy w art. 112 § 2  statuuje sądową kontrolę nałożenia przez pracodawcę wobec pracownika kary porządkowej. Możliwość podważenia decyzji pracodawcy w postępowaniu sądowym jest dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, zakończonego odrzuceniem sprzeciwu w całości lub w części, np. zmianę kary z nagany na upomnienie lub obniżenie wysokości kary pieniężnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 644/98).  
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWACH Z DOTYCZĄCYCH KAR PORZĄDKOWYCH
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Jaki Sąd jest właściwy do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zastosowania kary porządkowej?
 
 
Kodeks pracy w art. 112 § 2 przyznaje pracownikowi, który złożył sprzeciw do pracodawcy od zastosowanej kary porządkowej, prawo wystąpienia do Sądu pracy z żądaniem jej uchylenia. Termin do wniesienia pozwu wynosi 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu pracownika. Jednakże przepisy Kodeksu pracy nie wskazują sadu, który będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy o uchylenie kary porządkowej.
INFORMACJA O PRAWIE ZŁOŻENIE ODWOŁANIA DO SĄDU W ZWIĄZKU Z ODRZUCENIEM PRZEZ PRACODAWCĘ SPRZECIWU PRACOWNIKA
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca odrzucając sprzeciw powinien mnie poinformować o prawie złożenia odwołania do sądu?
 
 
Kodeks pracy regulujący tryb odwoławczy od zastosowanej kary porządkowej przewiduje dwa środki przysługujące pracownikowi. Zgodnie z art. 112 pierwszym z nich jest sprzeciw od udzielonej kary porządkowej, który pracownik może wnieść do pracodawcy w terminie 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu.  
PODJĘCIE DECYZJI O ODRZUCENIU LUB UWZGLĘDNIENIU SPRZECIWU OD ZASTOSOWANEJ KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca musi się ustosunkować do sprzeciwu pracownika? Jeśli tak to w jakim terminie?
 
 
Kodeks pracy w przepisach dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników, przewiduje tryb odwoławczy, z którego może skorzystać pracownik. Tryb ten ma na celu weryfikację decyzji pracodawcy o zastosowanej karze porządkowej. Postępowanie reklamacyjne składa się z dwóch etapów: złożenia sprzeciwu do pracodawcy, który sam może zweryfikować swoją pierwotną decyzje co do ukarania oraz odwołania się do Sądu pracy z roszczeniem o uchylenie kary porządkowej. W świetle art. 112 § 1 K.p.jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu
OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIEM KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Co powinien zrobić pracodawca jeśli nie wie, że jestem członkiem związku zawodowego?
 
 
Kodeks pracy w art. 112 przewiduje procedurę reklamacyjną związaną z zastosowaną wobec pracownika karą porządkową.  Zgodnie z tym przepisem jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z  wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1998 r., (sygn. akt: I PKN 422/98),
INFORMACJA O PRAWIE ZŁOŻENIA SPRZECIWU
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca nakładając karę porządkową powinien mnie poinformować o prawie złożenia sprzeciwu?
 
 
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników ustanawiają tryb postępowania pracodawcy w związku z zamiarem zastosowania kary porządkowej. Przepis art. 112 K.p. przyznaje pracownikowi, który nie zgadza się z przesłankami i okolicznościami powodującymi udzielenie kary porządkowej prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o zastosowaniu wobec niego odpowiedzialności porządkowej.
TERMIN ZŁOŻENIA SPRZECIWU OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Kiedy mogę złożyć sprzeciw od nałożonej kary porządkowej?
 
 
Kodeks pracy w art. 112 stanowi, że jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. Ponadto zgodnie z art. 110 o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując jednocześnie rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie
OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA CHRONIONEMU DZIAŁACZOWI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może oprócz nałożenia kary porządkowej obniżyć moje   wynagrodzenie w drodze wypowiedzenia zmieniającego bez zgody związku zawodowego, jeśli jestem osobą objętą szczególną ochroną stosunku pracy?
 
 
Co do zasady przewinienie pracownika uzasadniające nałożenie kary porządkowej wymienionej w art. 108 K.p., tj. upomnienia, nagany lub kary pieniężnej, może stanowić także przyczynę wypowiedzenia warunków płacy.  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1979 r. (sygn. akt: I PR 64/79), „w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy wypowiedzenie warunków płacy wprawdzie nie jest karą
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ NA CHRONIONEGO CZŁONKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę porządkową członkowi związku zawodowego objętego szczególną ochroną stosunku pracy bez zgody tego związku?
 
Zgodnie z art. art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1993 r. o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
  1)   wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2)   zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść wskazanego powyżej  pracownika
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Jakie znaczenie dla nakładania na mnie kary porządkowej ma moje członkostwo w związku zawodowym?
 
 
W świetle art. 112 § 1 K.p.,  jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 232K.p. jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNICY W CIĄŻY
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownicę w stanie ciąży?
 
 
Pracownice w ciąży są na podstawie przepisów Kodeksu pracy kategorią pracowników objętych szczególną ochroną stosunku pracy. Postanowienia dotyczące uprawnień takich osób zawarte są w Dziale ósmym Kodeksu pracy (art. 176 – 1891). Dyspozycja art. 177 K.p. stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI PRZEBYWAJĄCEGO NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
data publikacji 03-06-2012
Pytanie:  Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym?
 
 
Aby określić dopuszczalność udzielenia kary porządkowej pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym, trzeba stwierdzić czy nie istnieją przepisy ograniczające ukaranie pracownika. W trakcie trwania niezdolności od pracy spowodowanej chorobą zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy  pracę, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z treści tego przepisu nie wynika, iż nie jest możliwe udzielenie kary porządkowej w tym okresie. Potwierdzają to także postanowienia Kodeksu pracy
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI PRZEBYWAJĄCEMU NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM LUB BEZPŁATNYM
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika będącego na urlopie wypoczynkowym lub bezpłatnym ?
 
 
Określenie możliwości udzielenia kary porządkowej pracownikowi należy rozpatrzyć w kontekście przepisów Kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników oraz ustanawiających szczególną ochronę stosunku pracy. W świetle art. 41 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Oznacza to, iż zakaz ustanowiony w tym przepisie, dokonywania określonych czynności wobec pracownika w zakresie stosunku pracy dotyczy jedynie
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ PO 5 MIESIĄCACH OD POPEŁNIENIA PRZEWINIENIA PRZEZ PRACOWNIKA
data publikacji 03-06-2012
Pytanie:  Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę porządkową za spóźnianie się do pracy które miało miejsce 5 miesięcy temu? 
 
 
Art. 108 § 1 Kodeksu pracy stanowi, iż za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może udzielić kary upomnienia i nagany.
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12