Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZATARCIE FAKTU UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ WOBEC PRACOWNIKA
data publikacji 21-06-2013
Pytanie: W jakim terminie od naruszenia może być zastosowana kara porządkowa? Jak liczyć ten termin?
 
Odpowiedź: Kara porządkowa zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy nie może być udzielona po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Terminy te oznaczone w tygodniach i miesiącach kończą się z upływem dnia, który nazwą (termin 2 tygodniowy) lub datą (termin 3 miesięczny) odpowiada początkowemu dniowi terminu.
 
Kodeks pracy w art. 109 § 1 stanowi, iż kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Oznacza to, iż ustawodawca ograniczył możliwość ukarania pracownika w określonym odstępie czasu. Uchybienie powyższych terminów przez pracodawcę jest podstawa do uchylenia tak nałożonej kary przez Sąd pracy, o ile pracownik skutecznie odwoła się od udzielonej kary. Należy pamiętać, iż ukaranie pracownika może nastąpić jedynie po jego wysłuchaniu.
 
W świetle art. 112 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p. termin oznaczony w tygodniach lub miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca. Przykładowo gdy naruszenie obowiązków pracowniczych nastąpiło 30 listopada 2010 r. a pracodawca dowiedział się o tym fakcie w dniu 21 lutego 2011 r., to kara nie może być zastosowana po upływie 28 lutego 2011 r. (zachowanie terminu 3 miesięcy, z uwagi na to, iż w lutym nie ma 30 dnia). Termin dwutygodniowy upłynąłby w dniu 7 marca 2011 r., jednakże jednocześnie pracodawca musi respektować termin trzymiesięczny i w związku z tym w takiej sytuacji faktycznie termin od powzięcia wiadomości o przewinieniu pracownika zostanie skrócony do 28 lutego 2011 r. Powyższe terminy nie podlegają przywróceniu przy czym zgodnie z art. 109 § 3 K.p. jeżeli z powodu nieobecności w pracy nie może dojść do wysłuchania pracownika, termin dwutygodniowy nie rozpoczyna się, a w przypadku, gdy się rozpoczął i pracownik nie stawił się do pracy, termin ten  ulega zawieszeniu do dnia stawienia się w pracy. Ustawodawca nie przewidział możliwości zawieszenia terminu 3-miesięcznego, w ciągu którego jest możliwe ukaranie. W związku z tym termin ten nie ulega przedłużenie w żadnym wypadku. Jeżeli przewinienie pracownika polega na ciągłym naruszaniu obowiązków pracowniczych terminy należy liczyć od ostatniego zdarzenia.
 
Ponadto Kodeks pracy nie precyzuje kto powinien powziąć wiadomość o zachowaniu pracownika uzasadniającym nałożenie kary porządkowej, a jest to bardzo istotne z punktu widzenia zachowania 2 tygodniowego terminu. Należy przyjąć, iż bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą powzięcia wiadomości przez pracodawcę, tzn. osobę lub organ zarządzający jednostką organizacyjną pracodawcy albo inną wyznaczoną do tego osobą, uprawnioną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy – np. do udzielania kar porządkowych (wyrok Sądu Najwyższego z dni: 17 grudnia 1997 r., sygn. akt: I PKN 432/97, 21 października 1999 r., sygn. akt: I PKN 329/99), a także każdą inną osobę zobowiązaną przez pracodawcę do informowania o naruszeniach obowiązków pracowniczych.
Natomiast pracodawca zachowuje powyżej wskazany termin, jeśli podpisze pismo o ukaraniu do końca ostatniego dnia i doręczy lub wyśle pocztą pracownikowi.
 
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12