Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
„WEJŚCIÓWKA” TO NIE NAGRODA. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SPORTOWCÓW.
data publikacji 09-06-2014
Premie zawodników będących pracownikami uzależnione od wyniku rywalizacji sportowej oraz ilości minut spędzonych na boisku nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 28 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: Rozporządzenie). Dlatego też wlicza się je do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 
Powyższa interpretacja ma szczególne znaczenie dla zawodników sportów zespołowych, których wynagrodzenie bardzo często uzależnione jest zarówno
od wyników osiąganych przez zespół (wyników konkretnych spotkań, miejsca w lidze na koniec sezonu etc.), jak i rzeczywistego udziału w rywalizacji, czyli ilości minut spędzonych na boisku. Tzw. „wejściówki” czyli świadczenia pieniężne przyznawane zawodnikowi z tytułu udziału w meczu będą w zasadzie zawsze stanowić przychód osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 12 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych, Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.). W konsekwencji będą równocześnie wliczać się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych do ZUS lub/i OFE.
 
Dzieje się tak dlatego, iż zasadniczo wysokość składek jest określana na podstawie wszystkich świadczeń uzyskiwanych przez pracownika ze stosunku pracy. Wyłączenie wskazane w Rozporządzeniu należy traktować jako wyjątek od tej generalnej zasady, i jako taki interpretować ściśle. Rozporządzenie w § 2 ust 1 pkt 28 wyłącza z postawy oskładkowania „nagrody za wyniki sportowe, wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacane ze środków budżetowych”. Ścisła interpretacja tego przepisu sprowadza się do wąskiej wykładni pojęcia „nagroda”.
Nagroda w przeciwieństwie do innych składników wynagrodzenia (np. premii) nie wynika z przepisów regulujących stosunek pracy, lecz ma charakter stricte uznaniowy w pełni uzależniony od decyzji pracodawcy (art. 105 k. p.). Oznacza to, że wszelkie składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi niezależnie od woli pracodawcy, tj. automatycznie po spełnieniu obiektywnych, zewnętrznych w stosunku do pracodawcy kryteriów (wynik rywalizacji, ilość minut w trakcie gry) nie będą już traktowane jako nagroda. Takie świadczenie będzie premią, do której nie stosuje się ograniczeń określonych w Rozporządzeniu i tym samym jej wysokość zawsze wlicza się do podstawy oskładkowania (por. decyzję nr 1530 Oddziału ZUS w Lublinie z 2 grudnia 2013r., WPI/200000/451/1530/2013). 
 
Zwolnione od oskładkowania będą zatem wyłącznie te świadczenia przyznawane za wyniki sportowe, których przyznanie zależy jedynie od swobodnej decyzji pracodawcy, i które nawet w przypadku osiągania dobrych wyników sportowych, nie muszą być przyznawane zawodnikom. Nie ma jednak przeszkód by klub finalnie decydując się na wypłacenie nagród poszczególnym zawodnikom kierował się obiektywnymi kryteriami podobnymi jak wskazane wyżej kryteria osiąganych wyników oraz ilości czasu przebywania na boisku. Mówimy tu jednak o sytuacji post factum. W przypadku, gdyby powyższe kryteria zostały ustalone wcześniej, a ich spełnienie rodziłoby po stronie klubu obowiązek wypłaty świadczenia mielibyśmy do czynienia z premią, której wysokość nie będzie wyłączona od oskładkowania.
 
Autor: Jakub Wiewióra, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 9 czerwca 2014 roku
Podstawa Prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106).
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12