Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO cz. 3
data publikacji 15-03-2013
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, jedną z form przygotowania zawodowego jest nauka zawodu (jest to najpowszechniejsza forma przygotowania zawodowego). Nauka zawodu zgodnie z tym rozporządzeniem ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy.
 
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca zawiera z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych.  Jednak w przypadkach, gdy młodociany nie uczęszcza do zasadniczej szkoły zawodowej umowa o pracę w formie nauki zawodu może być zawarta w innym czasie.
 
Co do zasady, w zakładzie pracy młodociany odbywa praktyczną naukę zawodu, która służy uzyskaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania w przyszłości zawodu zgodnego z profilem nauczania młodocianych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych. Wykaz zawodów, w których odbywa się nauka zawodu, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ponadto, w przypadku nauki zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami, nauka może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
 
Pracodawca w przypadku zatrudnienia w ramach nauki zawodu ma obowiązek kierować młodocianych pracowników na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej albo na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego bądź też – organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie. W przypadku organizowania dokształcania we własnym zakresie pracodawca realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego, a mianowicie podstawę programową kształcenia w zawodzie występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub realizuje program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Dodatkowo, w przypadku szkolenia we własnym zakresie, pracodawca musi dopilnować, aby osoby przeprowadzające szkolenia, posiadały kwalifikacje przewidziane dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. W przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony w celu nauki zawodu i dokształca się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, znajdujących się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy młodocianego, pracodawca może sfinansować koszty dojazdu i pobytu w ośrodku.
 
Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy jednak możliwe jest, gdy młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, przedłużenie czasu trwania nauki zawodu przez pracodawcę na wniosek młodocianego albo przez izbę rzemieślniczą na wspólny wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy. Zmiana okresu trwania nauki zawodu możliwa jest także przez pracodawcę na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik do zmiany jest uprawniona izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego. Mogą się  oni zgodzić na skrócenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej. 
 
Możliwe jest także przerwanie nauki zawodu, a następnie ponowne jej podjęcie w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, z tym, że czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego dopiero po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu jedynie w przypadku, gdy przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy. Zaliczenia praktycznej nauki zawodu dokonuje pracodawca, który przyjął młodocianego w celu dokończenia nauki zawodu. Natomiast zaliczenia przedmiotów teoretycznych w zakresie zrealizowanym w okresie odbywania przygotowania zawodowego u poprzedniego pracodawcy dokonuje podmiot prowadzący teoretyczne kształcenie zawodowe tego młodocianego w czasie odbywania przez niego przygotowania zawodowego u nowego pracodawcy.
 
Nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem. Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie, może on również pokryć koszty egzaminu poprawkowego.
 
Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 
Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł wykwalifikowanego robotnika, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
 
Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny projektu.
Stan prawny 15  marca 2013 roku
Podstawa prawna: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Rozporządzenie rady ministrów z dnia 28maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12