Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
STOSUNEK PRACY POWSTAŁY NA PODSTAWIE WYBORU ORAZ PRAWO PRACOWNIKA DO WYPŁATY ODPRAWY Z TYTUŁU NIE POZOSTANIA W ZWIĄZKU Z WYBOREM NA URLOPIE BEZPŁATNYM
data publikacji 04-06-2014
Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru charakteryzuje się dużą wieloznacznością. Z wyborem możemy mieć do czynienia w różnych kontekstach znaczeniowych. Wybór może być podstawą różnego rodzaju zatrudnienia w szczególności posłów, senatorów jak również radnych. W ocenie Sądu najwyższego wyborem w rozumieniu art. 73 KP nie jest wybór dokonany przez komisję konkursową kandydata na stanowisko ordynatora oddziału publicznego zakładu opieki zdrowotnej (wyr. SN z 9.12.2004 r., II PK 79/04, OSNP 2005).
 
Zgodnie z dyspozycją art. 73 § 2 KP stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. Oznacza to, niemożność rozwiązania tego stosunku pracy zgodnie z zasadami przewidzianymi dla rozwiązywania umów o pracę w trybie określonym w art. 30 Kodeksu pracy (K.p.), czyli w szczególności za wypowiedzeniem jak również bez wypowiedzenia z winy pracownika w zakresie tzw. dyscyplinarki. Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. (art. 74 K.p.)
 
Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. (art. 75 K.p.) Odprawa przewidziana w Kodeksie pracy ma charakter minimalny, zaś wewnętrzne przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy mogą takiemu pracownikowi przyznać wyższą odprawę.Należy wskazać, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawo do odprawy jest niezależne od przyczyny wygaśnięcia mandatu. Natomiast obowiązkiem pracodawcy, który zatrudniał pracownika na podstawie wyboru jest wypłata przedmiotowej odprawy, która należy się pracownikowi z chwilą wygaśnięcia mandatu. W celu obliczenia wysokości odprawy przysługującej pracownikowi w związku z nie pozostaniem z wyborem na urlopie bezpłatnym stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy stosuje się § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszkodowania odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Natomiast, taka odprawa powinna zostać wypłacona pracownikowi najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy.     
 
Autor: Joanna Malinowska, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" 
 
Stan prawny: 4 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszkodowania odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12