Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
SĄD TO NIE JEDYNA MOŻLIWOŚĆ ZAKWESTIONOWANIA WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA
data publikacji 19-09-2013
Wręczenie wypowiedzenia przez pracodawcę jest najbardziej powszechnym sposobem rozwiązywania stosunków pracy. Jednak z uwagi na fakt, że decyzja pracodawcy powoduje utratę pracy, pracownicy najczęściej dążą do zakwestionowania wypowiedzenia. Czy w tym zakresie istnieją inne możliwości oprócz długotrwałego postępowania przed sądem pracy?
 
Pracownicy rzadko zdają sobie sprawę, że przed  skierowaniem sprawy do sądu pracy mogą wystąpić o wszczęcie postępowania pojednawczego w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Postępowanie pojednawcze jest uregulowane w art. 244 i następnych Kodeksu pracy (K.p.) i może dotyczyć każdej sprawy, którą można zakończyć zawarciem ugody, a więc w praktyce nie tylko sporów związanych bezpośrednio z rozwiązaniem umowy.
 
Pracownicy muszą pamiętać, że żądanie dotyczące wszczęcia postępowania pojednawczego musi zostać wniesione przed upływem terminu na odwołanie do sądu pracy, który w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem wynosi 7 dni.
 
W następstwie wniosku zgłoszonego przez pracownika postępowanie toczy się przed komisją pojednawczą powołaną przez pracodawcę i zakładową organizację związkową. Zgodnie z art. 246 K.p. członkiem komisji pojednawczej nie może być osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy, radca prawny, główny księgowy, osoba prowadząca sprawy osobowe, zatrudnienia i płac. Komisja musi liczyć co najmniej 3 członków. Nie ma uprawnień do rozstrzygnięcia sporu. Jest powołana do prowadzenia postępowania pojednawczego, które, jeśli strony dojdą do porozumienia, kończy się ugodą. W sprawie dotyczącej rozwiązania umowy o pracę postępowanie kończy się po 14 dniach. Pracownik ma 30 dni od zawarcia ugody na wniesienie do sądu pracy żądania o uznanie jej za bezskuteczną, jeśli uzna, że narusza jego słuszny interes. Nie może być ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 
Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Na wniosku stwierdza się datę jego wpływu. Jeśli w trakcie postępowania pojednawczego ugody nie zawarto, to na żądanie pracownika zgłoszone w terminie 14 dni od jego zakończenia komisja ma obowiązek przekazać sprawę sądowi pracy. Wniosek o polubowne załatwienie sprawy przed komisją pojednawczą zastępuje pozew,  który można jednak wnieść na zasadach ogólnych. Natomiast w razie zawarcia ugody, której pracodawca nie wykonuje, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej przez sąd pracy klauzuli wykonalności.
Bardzo istotne jest również, że wniosek zatrudnionego o załatwienie sprawy w postępowaniu polubownym zawiesza termin na wniesienie pozwu. Oznacza to zatem, że pracownik ma znacznie więcej czasu na podjęcie decyzji, czy kierować sprawę do rozpoznania przez sąd pracy jak również na przygotowanie się do ewentualnego procesu.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 19 września 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12