Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRAKTYKI ABSOLWENCKIE
data publikacji 02-08-2013
Jednym z najtrudniejszych do spełnienia, przez wchodzących na rynek pracy młodych ludzi, wymagań stawianych przez pracodawców jest posiadanie doświadczenia w pracy.  Jego brak powoduje, że młodzi ludzi pomimo dobrego wykształcenia nie są atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców.  Z tego powodu ustawodawca przewidział możliwość zatrudniania takich młodych osób na praktyki absolwenckie zarówno płatne jak i bezpłatne. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, praktykantem może zostać  osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. W przypadku natomiast osób odbywających naukę za granicą konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Brak natomiast zaostrzenia ograniczającego możliwość podjęcia praktyk w zależności od posiadania polskiego obywatelstwa.
 
W celu właściwego przyjęcia praktykanta na bezpłatne praktyki konieczne jest zawarcie pisemnej umowy o praktyki absolwenckie.  Umowa powinna w szczególności określać:
1)      rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;
2)      okres odbywania praktyki;
3)      tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki.
W przypadku praktyk nieodpłatnych rozwiązanie niniejszej umowy jest możliwe w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej.
Natomiast w przypadku praktyk odpłatnych konieczne jest także w umowie o praktyki określenie wysokości wynagrodzenia pamiętając, iż wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
W przypadku praktyk odpłatnych umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 
Pamiętać należy, iż umowa o praktyki nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej.
 
Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące ponadto, zawarcie kolejnej umowy pomiędzy praktykantem, a tym samym podmiotem przyjmującym na praktykę jest możliwe tylko na łączny okres 3 miesięcy.
 
Pracodawca obowiązany jest zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy na zasadach ogólnych. A po zakończeniu praktyk na żądanie praktykanta wydać zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 2 sierpnia 2013 roku
Podstawa Prawna: ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12