Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OCHRONA W TRAKCIE USPRAWIELIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY A ZWOLNIENIE W DNIU WOLNYM OD PRACY
data publikacji 04-06-2013
W ochronie przed wypowiadaniem stosunku pracy przez pracodawcę niezwykle istotną rolę odgrywa art. 41 Kodeksu pracy (K.p.) zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który przebywa na urlopie, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, chyba, że upłynął już okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia, określony w art. 53 k.p. „§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
 
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
 
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
 
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
 
§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
 
§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.
 
§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.”
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż ochrona z art. 41 k.p. nie przysługuje w sytuacji, gdy pracownik otrzyma wypowiedzenie w dniu harmonogramowo wolnym. Oznacza to, iż pracownik nieobecny w pracy, co jest spowodowane przyjętym dla danego pracownika harmonogramem pracy. Brak ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem spowodowany jest sytuacją, gdy pracownik nie korzysta z urlopu w danym dniu oraz  gdy jego nieobecność w pracy jest nieusprawiedliwiona. Pracownik owszem jest nieobecny w pracy jednak nie jest to spowodowane usprawiedliwioną czy też nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy lecz brakiem obowiązku świadczenia pracy w danym dniu. Podobnie także wygląda sytuacja w przypadku złożenia wypowiedzenia przez pracodawcę w czasie, gdy pracownik odbiera godziny nadliczbowe. Czas wolny od pracy, udzielony pracownikowi przez pracodawcę jako rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych nie jest uznawany przez Sąd Najwyższy za inną usprawiedliwioną nieobecność pracy. Za taką usprawiedliwioną nieobecność uznawane są nieobecności przewidziane w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Takie stanowisko wynika między innymi z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt: II PK 301/11.
 
W związku z powyższym, pracownik nie może się powoływać na bezskuteczność wypowiedzenia umowy pracę, wyłącznie w sytuacji gdy nie świadczy pracy z powodu otrzymania dnia wolnego w zamian za godziny nadliczbowe. W takiej sytuacji możliwe jest jednak wykorzystanie rzeczywistego zwolnienia lekarskiego, o którym pracodawca nie wiedział w dniu, w którym pracownik zapoznał się z oświadczeniem woli dotyczącym wypowiedzenia umowy o pracę. Spowodowane jest to brakiem możliwości podniesienia przez pracodawcę okoliczności faktycznego świadczenia pracy przez pracownika.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczne serwisu www.radapracownikow.pl
Stan prawny: 4 czerwca 2013 roku
Podstawa Prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12