Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
NOWE/STARE REGULACJE DOT. PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
data publikacji 05-08-2014
W dniu 16 lipca 2014 roku w życie weszła ustawa z dnia 10 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych która to praktycznie przywraca regulację art. 15 z przed roku 2012. W wyniku wspomnianej nowelizacji w celu konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie jest konieczne przedstawienie przez tych pracowników zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy względem tych pracowników. Od 16 lipca 2014 roku wszyscy pracownicy, podobnie jak przed rokiem 2012, niepełnosprawni zaliczani do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z mocy art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być zatrudniani wyłącznie w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Z wyłączeniem pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Niniejsze wynika wprost z art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
W związku z niniejszą nowelizacją mogą powstać liczne wątpliwości. Część tych wątpliwości rozwiewamy w rzeczonym artykule.  
 
Należy wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 1 omawianej ustawy stosowanie skróconej normy czasu pracy o której mowa w art. 15 ustawy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. W wyniku czego pracownicy niepełnosprawni zaliczani na dzień przed 16 lipca 2014 roku do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wykonujący pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, to jest dopuszczanym w art. 15 ust. 1 ustawy wynoszącym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, zatrudniani w dniu 16 lipca 2014 roku w wymiarze nieprzekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo nie będą mogli utracić części wynagrodzenia w wyniku zmniejszenia liczby godzin pracy. W takim wypadku zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2 omawianej ustawy konieczne jest, aby godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy pracownika niepełnosprawnego po obniżeniu wymiaru czasu pracy uległy podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.
 
Dodatkowo wskazujemy, iż niepełnosprawni niezależnie od stopnia niepełnosprawności zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 3 nie mogą być zatrudniani w nadgodzinach jak i w porze nocnej. W niniejszej materii przepisy prawa nie uległy zmianie w wyniku czego praca pracowników niepełnosprawnych winna być organizowana na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w sposób zapełniający pracę w wymiarze nie przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 
W pozostałym zakresie przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych nie uległy zmianie. Oznacza to, iż ich praca powinna być organizowana na ogólnych zasadach z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zgodnie z art. 17 ustawy dodatkowej przerwy wliczanej do czasu pracy w wymiarze 15 min przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.
 
Na podstawie art. 19 ustawy pracownikom zaliczanym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym z zastrzeżeniem, iż pracownicy ci otrzymują prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wskazanych stopni niepełnosprawności. Pamiętać należy jednak, iż urlop dodatkowy określony w art. 19 ustawy nie przysługuje w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje prawo do urlop w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów chyba, że jest to urlop krótszy niż dodatkowe 10 dni w takim wypadku, wskazanym pracownikom przysługuje wyłącznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.
 
Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z art. 20 ustawy osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
- w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba,
- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Wynagrodzenia za czas powyższych zwolnień oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Ponadto łączny wymiar dodatkowego urlopu (w wymiarze 10 dni) oraz zwolnienia w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie może przekroczyć 21 dni.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 5 sierpnia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12