Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY PRACODAWCA MA PRAWO ZMIENIAĆ INDYWIDUALNY HARMONOGRAM PRACOWNIKA W TRAKCIE TRWANIA MIESIĄCA LUB W TRAKCIE TRWANIA OKRESU ROZLICZENIOWEGO
data publikacji 31-12-2013
Zgodnie z art. 129 § 3 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej miesięczny rozkład czasu pracy w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład bez względu na długość obowiązującego u pracodawcy okresu rozliczeniowego. Inne regulacje w tym zakresie mogą przewidywać natomiast wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy.
 
Może zdarzyć się tak, że pracodawca na podstawie ich postanowień będzie zobowiązany do przedstawienia pracownikom harmonogramu czasu pracy obejmującego okres dłuższy niż jeden miesiąc. Jednocześnie powszechnie obowiązujące regulacje prawne nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii zmian w już opracowanych i obowiązujących harmonogramach czasu pracy. Z tego względu można przyjąć, że w przypadku potrzeby wprowadzenia modyfikacji w już opracowanym harmonogramie podanym do wiadomości pracowników, ale który nie zaczął jeszcze obowiązywać, jeżeli wymagają tego obiektywne i ważne względy wynikające z organizacji czasu pracy, wprowadzenie takich zmian jest dopuszczalne. Nierozstrzygniętą natomiast na gruncie regulacji prawnych kwestią jest dopuszczalność modyfikowania rozkładu czasu pracy danego pracownika w trakcie jego obowiązywania. Nie ulega wątpliwości, że takie modyfikacje mogą mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania harmonogramu. Z tego względu należy uznać, iż dopuszczalna jest zmiana harmonogramu w przypadku np. choroby pracownika czy potrzeby skorzystania przez niego z nieujętego w planie urlopów urlopu na żądanie.
 
Również tzw. nieobecności w pracy innych pracowników z różnych przyczyn, takich jak urlopy okolicznościowe czy np. zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, wymuszają na pracodawcy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia normalnego toku pracy, co często wiąże się z potrzebą modyfikacji harmonogramów pracowników. Takie sytuacje nie powinny jednak być nagminne u pracodawcy, a dopuszczalność zmian obowiązującego harmonogramu powinna mieć miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia interesów zarówno pracodawcy, jak i pracownika jest uregulowanie kwestii dopuszczalności modyfikacji harmonogramów w ramach prawa wewnątrzzakładowego, które powinno wskazywać na sytuacje dopuszczające zmiany w harmonogramie oraz procedurę dokonywania modyfikacji – np. konsultacja z pracownikiem, określenie czasu, w którym pracodawca powinien poinformować pracownika o zmianie harmonogramu przed jej wdrożeniem.
 
Z drugiej strony, Pracownik nie posiada żadnych podstaw prawnych pozwalających mu na odmowę podjęcia pracy w związku ze zmianą harmonogramu jego czasu pracy, która będzie miał miejsce już w trakcie trwania danego miesiąca. Taka odmowa świadczenia pracy w czasie, który będzie wynikał ze zmienionego harmonogramu czasu pracy może zostać potraktowana, jako niezastosowanie się do polecenia pracodawcy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednak w przypadkach, gdy zmiany harmonogramu są częste i nieuzasadnione pracownik ma prawo złożenia skargi na takie działanie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy, w wyniku której Państwowa Inspekcja Pracy jest zobligowana do podjęcia czynności kontrolnych mających na celu czy działanie pracodawcy nie stanowi naruszenia obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tak czasu pracy, jak i praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 
Autor: Jakub Wiewióra, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl 
 
Stan prawny : 29 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12