Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
COFNIĘCIE PRZEZ PRACOWNICĘ W CIĄŻY OŚWIADCZENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ
data publikacji 07-10-2013
Pracownica podpisała porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę. Niezwłocznie po tym pracownica dowiedziała się, że jest w ciąży. Czy w takiej sytuacji istnieje podstawa do cofnięcia wcześniej złożonego oświadczenia woli, a jeżeli tak to w jakim terminie?
 
W pierwszej kolejności zauważyć należy zauważyć, że kwestia wadliwości oświadczeń woli stron stosunku pracy nie została uregulowana wprost w przepisach Kodeksu pracy (K.p.). Zagadnienie to należy jednak zgodnie z art. 300 K.p. na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.). Oznacza to, że w przypadku oświadczeń woli składanych przez pracowników zastosowanie znajdą regulacje określone w art. 82 i nast. K.c. dotyczące ich wad takich jak brak świadomości lub swobody, błąd lub też groźba.
 
Wracając jednak do opisanego na wstępie przypadku, sytuację złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron bez jednoczesnej świadomości bycia w ciąży należy uznać właśnie za działanie pod wpływem błędu. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia  z 19 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 156/01) w którym orzeczono wprost, że „Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć”.
Analizując zagadnienie możliwości cofnięcia przez pracowników oświadczeń woli złożonych pracodawcy pod wpływem błędu, wskazać należy, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 88 § 2 K.c. jest to możliwe z upływem roku od jego wykrycia. Szczególnego podkreślenia wymaga, że roczny termin na uchylenie się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, liczony od jego wykrycia, nie dotyczy pracownic w ciąży. W uzasadnieniu powołanego wyroku z dnia 19 marca 2002 r. Sąd Najwyższy wskazał, że termin roczny powinien w odniesieniu do czynności rozwiązujących stosunek pracy ulec modyfikacji. W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał również, że oświadczenie pracownicy o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę winno być złożone w terminach przewidzianych do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy po przywróceniu do pracy liczonego od chwili wykrycia błędu. Faktycznie termin ten wynosi więc 7 dni, co również potwierdził Sąd Najwyższy w kolejnym wyroku z dnia w wyroku z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II PK 237/12), stwierdzając, że oświadczenie takie powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od wykrycia błędu. W uzasadnieniu podkreślono, że właśnie taki termin jest przewidziany w przypadku zgłoszenia gotowości podjęcia zatrudnienia po przywróceniu do pracy.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12