Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
BRAK UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH
data publikacji 06-06-2013
Obowiązujące przepisy przewidują kilka sytuacji, w których mimo formalnego uzyskania statusu bezrobotnego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dana osoba nie będzie uprawniona do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Dzieje się tak dlatego, iż postanowienia art. 75 ust. 1 pkt. 4 wskazanej ustawy zawierają katalog sytuacji, w których wyłączona jest możliwość otrzymania przez bezrobotnego zasiłku. Są to to ogólnie rzecz biorąc sytuacje gdzie bezrobotny posiada inne źródło utrzymania albo gdy swoim postępowaniem sprawia, iż świadomie nie podejmuje działalności, która mogłaby dać mu jakiś dochód.
 
Pierwszą grupę stanowią osoby, które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czyli innymi słowy bezrobotny, który odmawia współpracy z instytucją mającą za zadanie pomoc mu w jego sytuacji, tym samym pozbawia się pomocy finansowej.
 
Drugą istotną grupę stanowią osoby, które w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. (Ustawodawca przewidział kilka wyjątków od tej zasady, przewidując iż zasiłek będzie przysługiwał gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (K.p) – rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę). Odchodzący z pracy powinni również pamiętać, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zasiłek nie będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy bezrobotny zarejestrował się w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 
Trzecią grupę stanowią osoby po stronie, których zaistnieje brak uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, są bezrobotni, którzy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodowali rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.
 
Czwartą grupę stanowią osoby, co do których, w przypadku rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawcy wypłacają zwalnianym pracownikom dodatkowe, to jest ponad minima wynikające z obowiązujących przepisów, świadczenia pieniężne związane z rozwiązaniem umowy o pracę w tym trybie. Warto jednakże pamiętać, iż niektóre wypłacane świadczenia mogą powodować utratę uprawnienia do zasiłku. I tak zasiłek nie przysługuje w sytuacji gdy bezrobotny otrzymał, przewidziane w odrębnych przepisach, świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej, jak też gdy otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Każdy z powyższych przypadków jest uregulowanych w przepisach szczególnych wobec ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z tym, że o ile takie świadczenia jak jednorazowa odprawa warunkowa lub odprawa pieniężna bezwarunkowa są o tyle specyficznymi rozwiązaniami obowiązującymi jedynie w danych branżach (np. hutnictwo, górnictwo), to skrócenie okresu wypowiedzenia, na podstawie art. 361 K.p. i wypłacenie pracownikowi odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia jest sytuacją dosyć często spotykaną w praktyce. Należy pamiętać, iż pracodawca podejmując jednostronnie decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia oraz wypłaceniu zwalnianemu pracownikowi odszkodowania okresowo (to jest na czas odpowiadający skróconemu okresowi wypowiedzenia umowy o pracę) pozbawia bezrobotnego prawa do zasiłku. Często się o powyższym zapomina.    
 
Należy pamiętać, iż osoby, o których mowa powyżej jeżeli spełniają przesłanki wynikające z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. między innymi:
 
1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 
2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
a. co do zasady był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
 
b. wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 
c. co do zasady świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
 
d. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
e. wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 
f. wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 
g. był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 
h. był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
 
Przy czym do 365 dni zalicza się również okresy:
 
1. zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.8));
 
2. urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
 
3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 
4. niewymienione okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 
5. za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
W przypadku osób należących do pierwszej grupy, o której mowa powyżej zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po okresie liczonym od dnia odmowy w następujących terminach:
 
1.     120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
2.     180 dni w przypadku drugiej odmowy,
3.     270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 
W przypadku drugiej grupy osób, o której mowa powyżej, zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
Jeśli chodzi o trzecią grupę osób, to uzyskają oni prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
Czwarta grupa osób uzyska zasiłek dla bezrobotnych po upływie okresu, za który otrzymali ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 6 czerwiec 2013
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12