Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY, GDY W ŚWIADECTWIE PRACY UMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYPŁACIE EKWIWALENTU ZA URLOP WYPOCZYNKOWY, A PRACODAWCA GO NIE WYPŁACIŁ PRACOWNIK MOŻE SIĘ DOMAGAĆ JEGO ZAPŁATY?
data publikacji 25-05-2016
Należy przede wszystkim wskazać, że pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi  świadectwo pracy pracownikowi w dniu zakończeniem stosunku pracy, najpóźniej w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W świadectwie pracy muszą znaleźć się określone informacje, przewidziane przez art. 97 § 2 Kodeksu pracy (K.p.), w tym okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, tryb rozwiązania oraz przez Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wymienia m.in. wymiar czasu pracy pracownika oraz informacje o urlopie wypoczynkowym wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 
Co do zasady, w wypadku wydania świadectwa zawierającego błędy, informacje niezgodne z prawdą lub niepełne pracownikowi przysługuje uprawnienie do wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy. Procedura sprostowania powinna również zostać zastosowana w wypadku umieszczenia w świadectwie pracy niezgodnej z prawdą informacji o wypłaceniu przysługującego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Zgodnie z art. 97 § 21 kodeksu pracy pracownik powinien w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania.
 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego niezakwestionowanie nieprawidłowego świadectwa pracy w opisanej powyżej procedurze nie skutkuje w żadnym zakresie wygaśnięciem roszczeń przysługujących pracownikowi od pracodawcy. Cytując postanowienie Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2012, sygn. akt I PK 104/11 „świadectwo pracy nie jest dokumentem urzędowym, nie zawiera elementów ocennych, a jedynie fakty wskazane w art. 97 KP, samo przez się nie tworzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia, nie ma więc cech wyłączności w zakresie dowodowym w postępowaniu o realizację tych praw, dowód przeciwko stwierdzeniom czy brakowi stwierdzeń w świadectwie pracy, jako dokumencie, w ramach postępowania o konkretne roszczenie może być przeprowadzony w każdym czasie, także po upływie terminów z art. 97 § 21 KP. W konsekwencji świadectwo pracy nie jest dokumentem prawotwórczym i mającym znaczenie prejudycjalne dla ustalania ewentualnych przyszłych uprawnień”. Oznacza to, że niezależnie od treści świadectwa pracy w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, pracownik może domagać się jego wypłaty od pracodawcy przed Sądem Pracy. Pamiętać należy, iż ciężar udowodnienia faktu wypłaty ekwiwalentu spoczywa na pracodawcy. Wobec tego wystarczy aby pracownik wskazał, iż taka wypłata nie nastąpiła.
 
Sprostowanie świadectwa nie musi więc poprzedzać wystąpienia przez pracownika do sądu w celu dochodzenia należnych świadczeń pieniężnych.
 
Termin przedawnienia do dochodzenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wynosi 3 lata od daty, w której roszczenie stało się wymagalne, a więc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z art. 291 § 1 kodeksu pracy w związku z art. 171 § 1 kodeksu pracy.
 
Autor: Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp k. 
 
Stan prawny: 25 maja 2016 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy: art. 97, art. 99, art. 300, Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996 r w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
aktualności
05.2016
23
OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACY
Obowiązek wydania świadectwa pracy ciąży na każdym pracodawcy niezależnie od tego czy jest pracodawcą, który zatrudnia pracowników w ramach swojej działalności gospodarczej czy też na prywatne potrzeby. Świadectwo pracy jest dokumentem niezbędnym każdemu byłemu pracownikowi, niezależnie od tego czy pragnie podjąć kolejne zatrudnienie czy też nie. Dzięki świadectwu pracy pracownik nabywa prawo do urlopu u następnego pracodawcy, a także na podstawie świadectwa pracy ustalane są okresy składkowe do emerytury, co dla pracowników ma nawet większe znaczenie niż możliwość ustalenia właściwego wymiaru urlopu.
 
05.2016
20
CZY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY PRZYSŁUGUJE OD PRACODAWCY REFUNDACJA OKULARÓW KOREKCYJNYCH
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zgodnie z art. 237(6)§ 1 i 3 k.p. obowiązek dostarczeniapracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Dopełnieniem powyższego jest  m.in.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 rokuw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Namocy dyspozycji § 2 pkt 4 i § 8 ust. 2powyższego rozporządzenia pracodawcajest obowiązany zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza medycyny pracy wydanymi podczas badań profilaktycznych  (wstępnych, okresowych, kontrolnych).
 
05.2016
11
ROZLICZENIE DYŻURU WYKONYWANEGO W DOMU
Wśród pracowników dyżurujących często pojawia się wątpliwość czy za dyżur pełniony w domu czy tak zwany „dyżur pod telefonem” pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 
Nie budzi wątpliwości, że pracownik za pracę podczas dyżuru otrzyma wynagrodzenie w wymiarze odpowiadającym jego stawce godzinowej (tj. wynagrodzenie należne za pracę rzeczywiście wykonaną zgodnie z art. 80 k.p.).
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12