Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZASTOSOWANIE KARY PORZĄDKOWEJ WOBEC BYŁEGO PRACOWNIKA
data publikacji 12-07-2016
Pytanie: Czy można nałożyć karę porządkową na byłego pracownika, już po rozwiązaniu umowy o pracę ?
 
Odpowiedź:
W świetle przepisów Kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników, zwłaszcza art. 110, zastosowanie kary porządkowej przez pracodawcę może dotyczyć tylko pracownika, to znaczy osoby która w dniu ukarania pozostawała w stosunku pracy.
 
Kodeks pracy przewiduje w art.  109 terminy, w których dopuszczalne jest zastosowanie kary porządkowej oraz wskazuje, iż ukaranie może nastąpić jedynie po wysłuchaniu pracownika. Natomiast art. 110 K.p. stanowi, iż o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informuje o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych osoby ukaranej. Literalne brzmienie tych przepisów wskazuje, iż chodzi o pracownika, a nie o byłego pracownika. Oznacza to, iż w dacie podpisania pisma przez pracodawcę zawiadamiającego o zastosowanej karze porządkowej i jednoczesnym wręczeniu lub wysłaniu pocztą takiego pisma, osoba ukarana powinna być pracownikiem, to znaczy pozostawać w stosunku pracy.  W niektórych przypadkach może się zdarzyć, iż naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniających zastosowanie kary porządkowej będzie jednocześnie podstawą podjęcie decyzji przez pracodawcę o rozwiązaniu stosunku pracy bądź w drodze wypowiedzenia umowy o pracę (dopuszczalność takiej czynności wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego  z dnia 25 października 1995 r., sygn. akt: I PRN 77/95) bądź w drodze rozwiązania bez wypowiedzenie z winy pracownika (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1997 r., sygn. akt: I PKN 40/97). Może się także zdarzyć sytuacja, w której przewinienie pracownika nastąpi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Należy pamiętać, iż w przypadku wypowiedzenia umowy o prace (na okres próbny, na czas nieokreślony lub określony zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością jej wypowiedzenia w terminie dwutygodniowym)  na podstawie art. 32 lub 33 K.p., stosunek pracy rozwiązuje się po upływie określonego czasu – okresu wypowiedzenia. W tym czasie nadal pozostaje się pracownikiem mającym takie same prawa i obowiązki jak przed wypowiedzeniem, co oznacza, iż do momentu upływu okresu wypowiedzenia pracodawca może zastosować karę porządkową. Natomiast jeśli chodzi o przypadek rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika, to kara porządkowa może być udzielona uprzednio przed złożeniem oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. Podsumowując można stwierdzić, iż uprawnienie pracodawcy do udzielenia kary porządkowej trwa do momentu rozwiązania stosunku pracy, co uniemożliwia ukaranie byłego pracownika.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 12 liupca 2016 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
aktualności
07.2016
20
ZASADY USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA CZAS URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Kodeks pracy nie przewiduje takiego składnika wynagrodzenia jak dodatek urlopowy. W przepisach  mowa jest natomiast o wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego (wynagrodzeniu urlopowym).  Zgodnie z dyspozycją art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. 
07.2016
12
MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA (ROZWIĄZANIA BEZ WYPOWIEDZENIA) UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ
Czy można nałożyć karę porządkową a następnie z tego samego powodu wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę ?
 
 
Oprócz udzielenia kary porządkowej pracodawca, co do zasady może dokonać wypowiedzenia (rozwiązania bez wypowiedzenia) umowy o pracę, o ile przyczyna uzasadniająca nałożenie kary porządkowej jest na tyle istotna, iż może stanowić podstawę wypowiedzenia (rozwiązania) umowy o pracę.
 
07.2016
01
WNIOSEK O URLOP NA ŻĄDANIE ZŁOŻONY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Czy pracownik może złożyć pracodawcy wniosek o urlop na żądanie w drodze elektronicznej  to jest przesłać go e-mailem lub skorzystać z aplikacji udostępnionej w firmowym intranecie?
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12