Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZALEGŁY URLOP TRZEBA WYKORZYSTAĆ DO 30 WRZEŚNIA
data publikacji 29-09-2016
Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika i w trakcie trwania stosunku pracy nie może zostać zamieniony na świadczenie finansowe (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy). Urlop wypoczynkowy przyznawany jest zgodnie z art. 152 – 173 Kodeksu pracy (K.p.) podstawową funkcją wskazanych przepisów jest zapewnienie pracownikowi okresów w trakcie, których nie ma obowiązku świadczenia pracy, a które powinien poświęcić na wypoczynek. W doktrynie prawa pracy pojawiają się nawet poglądy zgodnie, z którymi pracownicy nie mogą wykorzystywać urlopów wypoczynkowych w innych celach niż rzeczywisty wypoczynek. Jest to pogląd niewątpliwie słuszny w oparciu o funkcje urlopu wypoczynkowego, jednak w związku z rzeczywistą praktyką i potrzebami pracowników ma marginalne znaczenie. Urlop wypoczynkowy może być wykorzystywany w częściach, jednak w celu zapewnienia pracownikom możliwości wypoczęcia na urlopie ustawodawca zastrzegł, że przynajmniej jedna część urlopu powinna trwać nie krócej niż nieprzerwanie 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 K.p.). Urlop w wymiarze zgodnym z art. 154 K.p.( 20 lub 26 dni w  zależności od stażu pracy) przysługuje corocznie pracownikowi i powinien zostać wykorzystany w roku, za który przysługuje.
 
Co do zasady zgodnie z art. 163K.p.urlop wypoczynkowy powinien być udzielany przez pracodawcę w ramach rocznego planu urlopów. W praktyce jednak wielu pracodawców nie tworzy urlopowego takich planów, a nawet w przypadku gdy taki plan urlopowy jest stworzony jest wiele sytuacji, w których dochodzi do zmiany terminu wykorzystania urlopu przez pracownika. Często dochodzi do sytuacji, w których nie jest możliwe wykorzystanie urlopu w roku, za który on przysługuje. Dlatego Ustawodawca przewidział obowiązek wykorzystania zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku, zgodnie z art. 168 K.p. Nie oznacza to jednak, iż w razie nieudzielenia pracownikowi zaległego urlopu do dnia 30 września pracownik ten traci prawo do tego urlopu. Oznacza to jedynie, iż pracodawca naraża się na karę przewidzianą w art. 282 K.p. W skrajnych sytuacjach może dojść do przypadku, w którym pracownikowi przedawni się prawo do urlopu wypoczynkowe. Okres ten wynosi 3 lat od dni, gdy roszczenie o urlop wypoczynkowy stanie się wymagalne.
 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 sygn. akt I PKN 367/00 roszczenie staje się wymagalne końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy, w związku natomiast z zmianą stanu prawnego zgodnie z którą zaległy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany do 30 września następnego roku co oznacza, iż okres przedawnienia liczy się od końca trzeciego kwartału następnego roku.
 
Jak wykazano wcześniej, niezależnie od woli stron nie ma możliwości zamiany urlopu wypoczynkowego na świadczenie finansowe, niezależnie od ewentualnych potrzeb pracodawcy czy pracownika. Pracownik w pierwszej kolejności ma prawo do wykorzystania urlopu na wypoczynek. Zapłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy możliwa jest wyłącznie w sytuacji, gdy urlop nie został wykorzystany  w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
 
 
Autor Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan Prawny: 29 września 2016 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
aktualności
09.2016
27
URLOP NA ŻĄDANIE WCALE NIE OZNACZA MOŻLIWOŚCI NIESTAWIENIA SIĘ W PRACY
Instytucja urlopu na żądanie została wprowadzona do Kodeksu pracy (K.p.) w celu umożliwienia pracownikom niestawienia się w pracy w sytuacjach wyjątkowych. Konstrukcja przepisu art. 1672 Kodeksu pracy, który brzmi „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”, co umożliwia pracownikowi zażądać urlopu w trybie niemal natychmiastowym.
 
09.2016
21
DYŻUR PRACOWNICZY W PODSTAWOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY
Pracodawca polecił mi, abym była  „pod telefonem”  w domu w gotowości do ewentualnego świadczenia pracy jeden weekend w miesiącu, tj. w sobotę od godz. 8:00 do niedzieli do godziny 20:00. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony w podstawowym systemie czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku, po 8h dziennie, od godz. 9:00 do 17:00. Czy działanie pracodawcy jest zgodne z kodeksem pracy?
 
 
09.2016
06
WNIOSEK O URLOP NA ŻĄDANIE ZŁOŻONY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Czy pracownik może złożyć pracodawcy wniosek o urlop na żądanie w drodze elektronicznej  to jest przesłać go e-mailem lub skorzystać z aplikacji udostępnionej w firmowym intranecie? 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12